Református gimnázium, Békés, 1923

I. Iskolánk múltja. A mult század negyvenes éveinek kezdetén nt. Elekes András és Hajnal Ábel lelkipásztorok buzgólkodása folytán a békési ref. egyház presbitériuma elhatározta, hogy tanulni vágyó ifjak részére középtanodát létesít. Gróf Wenckhe'm József Antal földesur ado­mányából 1844-ben egy emeletes iskolaépület készül. A következő évben kezdetét veszi a gimnáziumi tanítás. A szabadságharc után a már hat osztályúvá fejlesztett iskola az enyészet szélén állott. A ref. egyház presbiteiiuma 1861-ben újra hozzálátott egy hat osztályú gimnázium megszervezéséhez. Az 1861—62. évben három osztályban, az 1864—65. évben hat osztályban folyik a tanítás. Nyolc osztályúvá az 1901—02. évben lett az iskola. Mostani épü­letébe 1903. szept. havában költözött. Az 1861—62. évtől a mostani tanév végéig 10.097 tanulója volt iskolánknak, akik közül 9.347-en tettek vizsgálatot. Az első érettségi vizsgálat az 1901—02. évben voli, eddig 322 tanuló nyert érettségi bizonyítványt. Az iskolának az 1861—62. tanévtől kezdve 13 igazgatója, 40 rendes és 19 he­lyettes tanára volt. Iskolánk a most záruló tanévvel fennállásának 79-ik évét töltötte be. II. Felügyelet. — Személyzet. A) Egyházi főhatóságaink az egyetemes konvent és a tiszán­túli ref. egykázkerület. B) Elnökök: dr. Baltazár Dezső püspök, Degenfeld-Schomburg József gróf. Középiskolai felügyelő: dr Dóczi Imre. C) Fenntartó testület: A békési ref. egyház. Dj A helybeli igazgató tanács. Elnök: dr. Márk Ferenc ref. lelkész. Tagok: Benedicty Gyula, Berentés Lajos, Bélteky Lajos, dr. Borbély János, Faragó László, dr. Haraszti Sándor, Karácson András, Körber Tivadar, Moldoványi János, Molnár Sámuel, Morvay Mihály, Nagy Károly, Nagy Lajos, Osváth Gyula, dr. Szegedi Kálmán, dr. Török Gábor, dr. Varga István. E) A tanári kar. — Nyugalmazott tanárok: Faragó János, 1. Körösladányban, Békésmegye, Pócz János 1. Balatonkenesén, Veszprémmegye, Séllei Péter 1. Budapesten. — Működő tanárok: 1. Körber Tivadar igazgató, a matematika és a fizika oki. tanára, a fizikai szertár őre, számvevő, tanította a fizikát a VII. és Vili. о.-ban, a matematikát a Vili о.-ban. Heti óráinak száma: 10. Tanári szolgálati éveinek száma: 30. — 2. Berentés Lajos, a földrajz és a természetrajz oki. rendes tanára, a földrajzi és a természetrajzi szertár őre, az ének­kar vezetője, az V. o. főnöke, tanította a földrajzot az I. és 111.,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék