Belügyi Közlöny, 1902

Rendeletmutató

1902. évi 123000. B. M. (lí)02. évi 3600. P. M. sz.) Utasítás a vármegyei gyám­pénztáraknak a kir. állampénztárakban (adóhivatalokban) való kezelés érői, az árvapénzek gyümölcsöztetéséről és a gyámügyi számvitelről. (III. Melléklet a 48. számhoz). 1901. évi Belügyministeri körrendeletek. 94848. sz. A hatóságok figyelmének felhivása egy horvát illetőségű kolduló csavar­gótól a községek részéről szokásos segély megtagadására 40 134633. sz. A fogyasztási adópótlékok kivetésére, beszedésére, ellenőrzésére és keze­lésére vonatkozólag alkotott, s kormányhatóságilag az 1901. évi deczem­ber hó 31-éig terjedő hatálylyal jóváhagyott városi és községi szabály­rendeletek érvénye 9 137216. sz. Árvízveszély alkalmával személy- és vagyonmentésre szükséges hajók igénybevétele és a költségszámlák érvényesítése körül követendő eljárás 73 143031. sz. A pontafeli cs. kir. határszéli rendőrbiztosság megfelő czímzése ... 46 144331. sz. Az 1881 : XXXII. t.-cz. alapján kibocsátott 4°/o-os aranyjáradék-kötvé­nyeknek új szelvény ívekkel leendő ellátása 23 1902. évi 56. eln. sz. A törvényhatósági levéltárakban őrzött és gróf Széchenyi István műkö­dését érintő iratoknak a magyar tudományos Akadémia által létesitett Széchenyi-muzeum részére másolatban leendő megküldése 4 490. res. sz. Az erkölcstelen képes ábrázolatok közszemlére való kitételének eltiltása 235 644. sz. Az egyenes adókivető és felszólamló bizottságoknak az 1902—1904. adókivetési időszakra megalakítása 18 789. eln. sz. Az 1873 : II. t.-cz. alapján polgári alkalmazásra jogosító igazolvány­nyal ellátott kiszolgált altiszteknek a részükre fentartott polgári állásokra való alkalmazása 87 880. kih. sz. Kihágási Ítéletek meghozatalánál a méltányosság szem előtt tartása 45 1568. sz. A rongytelepről forgalomba hozott szennyezett rongyok fertőtlenítése . 15 1574. sz. A gyergyó-szent-miklósi vármegyei kórháznak nyilvánossági jelleggel történt felruházása 18 1587. eln. sz. A vármegyei pénztári és számvevőségi személyzetre vonatkozó adatok és szolgálati táblázatok bekivánása 89 1703. eln. sz. A Temesvári Első Takarékpénztár által kibocsátott C. sorozatú 47-2 0/ 0 _os, koronaértékre szóló zálogleveleknek üzleti biztosítékul és bánatpénzül leendő elfogadása 199 3886. eln. sz. A portómentes levelezéseknek ajánlva való postára adása .... 301 4049. eln. sz. Az 1902 :V. t.-cz. 6. §-a alapján kibocsátható 4°/o-os magyar korona járadékkötvények helyett egyelőre kiadott ideiglenes elismervé­nyeknek üzleti biztosítékul és bánatpénzül való elfogadása 280 4562. sz. Az * osztrák kereskedelmi ministernek Gainfarn község területén a háza­lást eltiltó rendelete • 58 4806. eln. sz. A posta- és távírda-vezérigazgatóság által kiadott új posta- és távírda térkép megküldése 309 4893. eln. sz. A hitelre feladott s a belügyi tárczát terhelő állami táviratok igénybe vétele - 309

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék