Belügyi Közlöny, 1906

1906-03-25 / 13. szám

Főispáni kinevezés. O császári és apostoli királyi Felsége 1906. évi március hó 21-én kelt legfelsőbb elhatározá­sával Simó Béla nyug. tanfelügyelő, földbirtokost, Beszterce-Naszód vármegye főispánjává leg­kegyelmesebben kinevezni méltóztatott. Belügyministeriumi kinevezések. O császári és apostoli királyi Felsége 1906. évi március hó 14-én kelt legfelsőbb elhatáro­zásával : Forray Ferenc és Búth Károly ministeri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott ministeri osztálytanácsosokat ministeri tanácsosokká; Szabó Antal ministeri osztálytanácsosi címmel és jelleggel felruházott ministeri titkárt ministeri osztálytanácsossá kinevezni; s egyúttal Madách László és dr. Töröli Ferenc ministeri osztálytanácsosoknak a ministeri tanácsosi címet és jelleget; Petróczy Lajos ministeri titkárnak pedig a ministeri osztálytanácsosi címet díjmentesen legkegyel­mesebben adományozni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége 1906. évi március hó 14-én kelt legfelsőbb elhatáro­zásával dr. Téry Ödön ministeri osztálytanácsosi címmel felruházott közegészségügyi felügyelőt közegészségügyi főfelügyelővé kinevezni s egyúttal dr. Btum Ödön közegészségügyi felügyelőnek a közegészségügyi főfelügyelői címet, dr. Kerekes Pál és dr. Bassa Ignác közegészségügyi segéd­felügyelőknek pedig a közegészségügyi felügyelői címet és jelleget legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége 1906. évi márczius hó 14-én kelt legfelsőbb elhatáro­zásával Vásárhelyi Gyula ministeri segédtitkárnak a ministeri titkári címet és jelleget, dr. Pásztélyi István és Szemere Lajos ministeri titnári címmel felruházott ministeri segédtitkároknak a ministeri titkári jelleget, dr. Dukavits István ministeri fogalmazónak a ministeri segédtitkári címet és jelleget, végül Kiszely Gyula ministeri fogalmazónak a ministeri segédtitkári címet legkegyelmesebben adomá­nyozni méltóztatott. A belügyminister Hézser Kálmán és dr. Ilosvay Bálint ministeri segédtitkárokat ministeri titkárokká, Miltálffy Vilmos cs Csorba Béla ministeri segédtitkári címmel és jelleggel felruházott ministeri fogalmazókat miniszteri segédtitkárokká, Biittner Miklós, Martinovich József és Harmatzy Lóránt ministeri segédfogalmazókat ministeri fogalmazókká nevezte ki. A belügyminister Badik Béla vármegyei tiszteletbeli szolgabírót fizetés nélküli segédfogal­mazóvá nevezte ki és főispáni titkári minőségben szolgálattételre Trencsén vármegye főispánja mellé rendelte ki. Székesfővárosi államrendőrségi kinevezések. Ő császári és apostoli királyi Felsége 1906. évi március hó 21-én kelt legfelsőbb elhatáro­zásával Boda Dezső dr. főkapitányi helyettesi címmel és jelleggel felruházott rendőrtanácsost, Budapest székesfővárosi államrendőrség főkapitányává legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. A belügyminister dr. Pekáry Ferenc fizetésnélküli székesfővárosi m. kir. államrendőrségi tanácsost rendőrtanácsossá nevezte ki. Ő császári és apostoli királyi Felsége 1906. évi március 22-én kelt legfelsőbb elhatározá­sával Pekáry Ferenc székesfővárosi államrendőrségi rendőrtanácsosnak a főkapitányi helyettesi címet és jelleget legkegyelmesebben adományozni méltóztatott.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék