Belügyi Közlöny, 1913

Tárgymutató

Á magyar yministerium Belügyminister: Lukács László. Államtitkárok: Jakabffy Imre, — Némethy Károly dr. Címzetes államtitkárok: Bezerédj Viktor dr, — Horváth Emil. i beosztása. Főosztály Alosztály Osztályfőnök Osztályvezető Osztálytanácsosok, titkárok stb. Segédtitkárok Fogalmazók Segédfogalmazók Szolgálattételre beosztva i Elnöki Bosnyák Zoltán dr. ministeri ta­nácsos Fest Lajos dr. osztálytanácsos c. és j. Török István dr. titkár c. és j. Psik Andor titkár c. és j. Tatits Árkád dr. titkár c. és j. Ifj. Viczián Aníal Toóth Géza dr. Márkus Elemér Szunyogh István Ifj. Kovács Dénes dr. f. n. 1. Közjogi és illetőségi I. a) Közjogi Bezerédj Viktor dr. c. államtitkár Schreiber Lajos dr. osztály­tanácsos, helyettes osztály­főnök Mihálffy Vilmos titkár Reiszig Ede dr. titkár Ajtai K. Barna dr. Vezsenyi Jenő dr. c. és j. Takács Gyula Deáky Lóránt dr. Szeberényi Gyula dr. f. n. Abele Tibor báró f. n. Horváth Kornél dr. f. n. i 1. Közjogi és illetőségi 1. b) Községi illetőségi Kovács Gyula dr. min. tan. c. és j. Véghső László c. osztálytanácsos Vay Kázmér Melha Waldemár Gaál Ernő dr. Jeszenszky Andor dr. Bodoky Géza dr. f. n. •I. Vármegyei 11. a) Köz­igazgatási Rakovszky Endre dr. ministeri ta­nácsos llosvay Bálint dr. osztály­tanácsos Karsai Sándor dr. titkár c. és j. Blaha Sándor dr. titkár c. és j. Kund Elemér f. n. Antal Iván dr. s. titkár c. és j. | Sághy György dr. s. fog. Elek Menyhért f. n. s. fog. 1 •I. Vármegyei II. b) Háztartási Rakovszky Endre dr. ministeri ta­nácsos Gárdony Zsigmond dr. min. tanácsos c. és j., helyettes osztályfőnök Szalay Frigyes Csatáry Béla dr. Sarlay Sámuel dr. Hermann Béla dr. Frankó Abdon Zénó dr. f. n. Antal Iván dr. s. titkár c. és j. | Sághy György dr. s. fog. Elek Menyhért f. n. s. fog. 1 1 : i' Városi III. a) Köz­igazgatási Samassa Adolf dr. ministeri ta­nácsos c. és j. Tersztyánszky Kálmán osz­tálytanácsos Klinovszky Lénárt o.-tan. c. és j. Dukavits István dr. titkár Frits Kálmán dr. titkár • Nagy Béla dr. min. s. titkár c. és j. Koncz Endre dr. fogalmazó Semsey Józseí dr. s. fogaim. Kovacsics Dezső dr. f. n. s. fog. Jakab Lajos dr. számtiszt Vágó Sándor dr. számtiszt 1 : i' Városi III. b) Háztartási Samassa Adolf dr. ministeri ta­nácsos c. és j. Kiszely Gyula titkár Ignátz István titkár c. és j. Hannatzy-Simon Lóránt titk. c. és j. Máriássy Tibor báró dr. Bezerét j András dr. Janda Károly dr. f. n. Ifj. Csipkay Károly f. n. Nagy Béla dr. min. s. titkár c. és j. Koncz Endre dr. fogalmazó Semsey Józseí dr. s. fogaim. Kovacsics Dezső dr. f. n. s. fog. Jakab Lajos dr. számtiszt Vágó Sándor dr. számtiszt 1 : i' Városi 111. c) Műszaki Samassa Adolf dr. ministeri ta­nácsos c. és j. Farkass Kálmán ministeri taná­csos c. és j. Jendrassik Alfréd osztály­tanácsos Hoffmann Károly műszaki tanácsos Rékay Frigyes főmérnök szlg. tételre ideigl a pénzügymin.-ban Joó István mérnök Kléger Sándor mérnök Sárkány Miklós mérnök Klauschek Rezső mérnök Czárán Péter s.-mérnök Kulcsár Győző » Szlovák Jenő » Rády István » Mayer István » Schüller Gyula » Simon Jenő » • IV. Községi és anyakönyvi IV. a) Községi Madarász Elemér ministeri tanácsos Diószeghy János titkár W. Batta Mihály dr. Csiky Tivadar dr. Füzesséry Emil dr. f. n. Horváth Béla dr. f. n. Bánóczy Kálmán dr. s. titkár c. és .jel. Kéler Béla dr. f. n. s. fog. IV. Községi és anyakönyvi IV. b) Községi Madarász Elemér ministeri tanácsos Sorbán János osztálytanácsos c. és j. Burchard-Bélaváry Rezső dr. titkár Waltner Jenő dr. Weisz István dr. f. n. Bánóczy Kálmán dr. s. titkár c. és .jel. Kéler Béla dr. f. n. s. fog. IV. Községi és anyakönyvi IV. c) Állami anya­könyvi Madarász Elemér ministeri tanácsos Ottlik Géza osztálytanácsos Soltész István dr.o.-tan. c. és j. Németh Imre c. oszt.-tan. Vertán Péter c. osztálytanácsos Kathonay Domokos c. o.-tan. Dumbrava László c. oszt -tan. Szontagh Antal dr. titkár Jeszenák István báró Pokoly Lajos Palásti Ferenc dr. f. n. Geréb Béla határrendőrségi kapitány ministeri osztály­tanácsosi címmel 1 Rendőri V. a) Állam­rendőri és köz­biztonsági Szabó László ministeri tanácsos Kégl Imre dr. ministeri tanácsos, helyettes osztály­főnök Vásárhelyi Gyula osztálytaná­csos Mattyasovszky György c. oszt.­tanácsos Kovács Béla titkár Sándor Ákos titkár Huszár Antal fordító, s.-titkár c. és j. Heinzély Béla dr. Z-kvoúyl Elemér Glósz Ödön dr. f. n Homér Imre határrendőrségi főnökhelyettes llosvay Gusztáv hr. kapitány Raisz Aladár határrendőrségi kapitány Késmárky Dezső hr. kapitány Vörös Ákos ár. határrendőr­ségi f. n. kapitány Biró Albert dr. határrendőrségi f. n. kapitány Szilaveczky Aladár határ­rendőrség! s. fogalmazó 1 Rendőri V. b) Gsendőrségi Szabó László ministeri tanácsos Kégl Imre dr. ministeri tanácsos, helyettes osztály­főnök Oláh Ödön csendőrezredes Stolczenberg János csendőr­főszámtanácsos Menkina János csendőrszázados Halamka Ferencz csendőr­százados szárnvivő Szopkó Győző csendőrlohadn. Preidt Gábor csendőrfőhadn. számvivő Orbán István csendőrfőhadn. számvivő 1 Rendőri V. c) Fordítói Szabó László ministeri tanácsos Kégl Imre dr. ministeri tanácsos, helyettes osztály­főnök Stojits Iván fordító, titkár c. és j. Vodicska Imre fordító, titkár c. és j. Grisza László fordító Diamandi Miklós for­ditó VI. Közren­dészeti és rendőri büntető VI. a) Köz­rendészeti Jalsoviczky Sán­dor ministeri tanácsos Adorján Antal osztálytanácsos Mészöly Kálmán titkár Fekete Pál dr. titkár Falk Ernő dr. titkár c. és j. Temple Rezső titkár c. és j. Neppel Gyula c. és j. Mindszenti Mihály dr. Smialovszky Tibor dr. Henfner Lajos Magyary Lajos dr. f. n. Feszty Béla c. o. tan. cigány­ügyi kormánybiztos VI. Közren­dészeti és rendőri büntető VI. b) Rendőri büntető Jalsoviczky Sán­dor ministeri tanácsos Máriássy Barna osztálytaná­csos Ifj. Krajtsik Ferencz dr. titkár Vecsey József dr. titkár Szent Györgyi Ernő dr. Vidovich Ernő dr. f. n. Oláh Ödön f. n. Eyssen László f. n. Gaál Tibor dr. min. tanácsos VII. Köz­egészség­ügyi VII a) Közegészség ügyi köz­igazgatási Bölcs Gyula ministeri tanácsos Kampis János dr. osztálytaná­csos Dóczi Imre dr. közegészs. fel­ügyelő Móczár Dezső dr. f. n. VII. Köz­egészség­ügyi VII. b) Kórházi és elme­gyógyintézeti Bölcs Gyula ministeri tanácsos Hajós Béla dr. közegészség­ügyi főfelügyelő Fáy Aladár dr. közegészs. fő­felügyelő c. és j. Blum Ödön dr. c. közegészs. főfelügyelő Kerekes Pál dr. közegészs. felügyelő Hajdú Imre dr. közegészs. felügyelő Poszvék Lajos dr. közeg segédfelügyeiő Biró Árpád számtanácsos VII. Köz­egészség­ügyi VII. c) Betegápolási és gyógy­szerészeti Bölcs Gyula ministeri tanácsos Rőmer Róbert osztálytaná­csos c. és j. Andriska Antal c. oszt.-tanácsos Malczovich László titkár Lisznyay Endre dr. titkár Preysz Kornél dr. közegészs. felügyelő Steinkogler János titkár c. és j. Marsovszky László dr. Téry Ödön dr. c. oszt. tan. közeg, főfelügyelő VII. Köz­egészség­ügyi VII. d) Közegészségi és orvosi szak ügyi Bölcs Gyula ministeri tanácsos Frank Ödön dr. közegészség­ügyi főfelügyelő Békésy Géza dr. közegészs. főfelügyelő c. és j. Scholcz Kornél dr. trackoma­ügyi felügyelő Genersich Vilmos dr. Braun Gyula dr. f. n. Szolg. tételre a Szt. István kór­ház közp. bacteriologia int.-hez kirendelve : Kaiser Károly dr. közegészség­ügyi felügyelő, vezető Hollaender Hugó dr. szak­segcd, közegészs. s,-felügyelő VI11. Gyámügyi VIII. a) Közigazgatási Madách László ministeri tanácsos Pásztélyi István dr. osztály­tanácsos Szecsey József dr. titkár c. és j. Kiss Dezső dr. c. és j. Jármy János c. és j. Saly József Árpád Kemény Imre dr. s. fog. Kolozsváry Dezső s. fog. VI11. Gyámügyi VIII. b) Határozati Madách László ministeri tanácsos Bartók Géza dr. c. ministeri tanácsos Jekel Péter dr. oszt.-tan. c. és j. Szabó Oreszt dr. titkár Pantl Kálmán Kis Pál dr. s. fög. IX. Közjótékonysági Ebergényi Sándor dr. c. min. tanácsos Gáspár Arthur dr. oszt. tan. c. és j. Zboray János dr. Gundelfingen József Egiessy Árpád dr. Kandó Iván i. n. Riedel Nándor dr. f. n. X. Törvényelőkészítő Ladik Gusztáv dr osztálytanácsos, h. osztályfőnök Petrovics Elek dr. osztály­tanácsos c. és j. Viczián István dr. titkár Vigh Viktor dr. f, n. XI. Kivándorlási Ghyczy Jenő dr c. min. tanácsos Áldássy József dr. titkár Répászky Béla titkár Perczel Miklós dr. Szikszay András c. és j Hartner Fülöp Fiáth Miklós báró Ifj. Gyurkovich Gyuláin Trsztyánszky Jenő dr.fn Elek Tibor dr. f. n. xu. Gyermekvédelmi Kőszeghy Sándor c. min. tanácsos Halász Sándor osztálytanácsos Reinle Gyula osztálytanácsos c. és j. Nagy Sámuel dr. Biittner Miklós Barkóczy László Mészáros Lóránt Ifj. Laszkáry Gyula Lévai Ödön dr. gyermekmen­helyi igazgató-főorvos XIII. Államrendészeti Pekáry Ferenc dr c. min. tanácsos Horváth Elek oszt. tan. c. és j Szekér Andor titkár c. és j. Péscha Sándor dr. f. n. Bónis István szfőv. r. tan. Török János dr. szfőv. r. fog. Főldtehermentesitési pénzalap m. kir. igazgatósága Kovács Gyula dr. ministeri tanácsos c. és j. Véghső László c. oszt.-tanácso. 1­Posli könyvnyomda-rószvónyláráaság, Budapost, V. korület, Hold-utcza 7. szám. lölíí. január 28.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék