Belügyi Közlöny, 1918

1918-01-06 / 1. szám

i. sx. RENDELETEK, 1. A m. kir. minísteriumnak 4,950/1917. M. E. számú rendelete. Az ingatlanok forgalmáról szóló 4,000/1917. M. E. számú rendelet alkalmazása. » A m. kir. ministerium a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott törvé­nyes rendelkezések alapján a következőket rendeli: í. §• A 4,000/1917. M. E. számú rendelet 1) 3. §-ának 2. bekezdésében kapott felhatal­mazás alapján a földmívelésíigyi minister 170,096/1917. F. M. számú rendeletével'-) Erdélyrészi Ingatlanforgalmi Bizottságot, 170,385/1917. F. M. számú rendeletével 3) pedig Országos Ingatlanforgalmi Bizottságot szervezett. Ennek folytán a földmívelésíigyi minis­ter a 4,000/1917. M. E. számú rendelet 5. §-ának esetében nem az állandó gazdasági szakbizottságot hallgatja meg, hanem a 44,620/lV) 17. F. M. számú rendelet 1) 1. §-ának 5. és 6. pontjában és a 170,096/1917. F. M. számú rendelet 4. §-ának 1. bekezdésében emiitett területeken fekvő ingatlanokra nézve az Erdélyrészi Ingatlanforgalmi Bizott­ságot, más területeken fekvő ingatlanokra nézve pedig az Országos Ingatlanforgalmi Bizottságot. A 4,000/1917. M. E. számú rendelet hatályának további kiterjesztése iránt a föld­mívelésíigyi minister a 4,000/1917. M. E. számú rendelet 11. §-ának 3. bekezdésének megfelelő intézkedést csakis az • Országos Ingatlanforgalmi Bizottság hozzájárulásával tehet. Az Erdélyrészi Ingatlanforgalmi Bizottság és az Országos Ingatlanforgalmi Bizottság működésének tartama alatt a 4,000/1917. M. E. számú rendelet 4. §-ának 2. bekezdése alkalmazást nem nyer. 2- §• Ez a rendelet 1918. évi január hó 1. napján lép életbe. Budapesten, 1917, évi december hó 16-án. Dr. Wekerle Sándor s. k., in. kir. miuisterelnök. M B. K. 1917. évf. 151Ü. lapon. -) B. K. 1917. évf. 1709. lapon. •>) B. K. 1918. évf. 3. lapon. B. K. 1917. évf, 1520. lapon.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék