Belügyi Közlöny, 1919

1919-07-06 / 31. szám

BKLÜGYI KÖILÖRV. 81. s«. A Magyarországi Szocialista Szövetséges Tanácsköztársaság alkotmánya. (FAfogadta a szövetséges tanácsok országos gyűlése 1919. június 23-án.) A Magyarországi Szocialista Szövetséges Tanácsköztársaság alkotmányának alapelvei, 1. §. A Tanácsköztársaságban a proletárság minden szabadságot, jogot és hatalmat kezébe vett, abból a célból, hogy megszüntesse a kapitalista rendet és a burzsoázia uralmát s ennek helyébe a szocialista termelési és társadalmi rendet tegye. A proletá­riátus diktatúrája azonban csupán eszköz mindennemű kizsákmányolás és mindenfajta osztályuralom megszüntetésére ós előkészítése annak a társadalmi rendnek, amely nem ismer osztályokat és amelyben megszűnik az osztályuralom legfőbb eszköze, az állam hatalma is. 2. §.: A Tanácsköztársaság a munkások, katonák és földmivesek tanácsainak köztársasága. A Tanácsköztársaság a kizsákmányolóknak semmiféle tanácsban helyet nem ad. A munkások, katonák és földmívesek tanácsaiban a dolgozó nép hozza a törvé­nyeket, hajtja azokat végre és bíráskodik azok megszegői fölött. A proletárság a tanácsokban gyakorol minden központi és helyi hatalmat. 3. §. A Tanácsköztársaság a szabad népek szabad szövetsége. A Tanácsköztársaság külpolitikája a világforradalom segítségével el akarja érni a dolgozók világának békéjét. Békét akar minden hódítás és piadikárpótlás nélkül, a dol­gozók önrendelkezési joga alapján. A világháborút előidéző imperializmus helyett a Tanácsköztársaság a világ prole­tárjainak egyesülését, szövetségét, a dolgozók nemzetközi tanácsköztársaságát akarja. Ezért ellensége a kizsákmányoló háborúnak, a népek minden elnyomásának ós leigázá­sának. Az osztályállam külpolitikájának eszközeit, különösen a titkos diplomáciát elveti. A dolgozók jogai és kötelességei a Magyarországi Szocialista Szövetséges Tanács­köztársaságban. 4. §• A Tanácsköztársaság arra törekszik, hogy a dolgozók társadalmának tulajdonába jusson minden termelőeszköz a kizsákmányolás megszüntetése s a termelés szervezése sé

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék