Belügyi Közlöny, 1931

1931-04-19 / 16. szám

sági engedélyt. Ennélfogva a 64.573/1901. B. M. számú körrendeletnek idevonat­kozó rendelkezései a felmerült esetekre nem vonatkoztathatók. A cigányzenekaroknak az említett helyiségekben a helyhatósági szabály­rendeletben a zenélésre megállapított határidőn belül való zenélése ugyanis nem tartozik a hangverseny fogalma alá, mert hangverseny alatt oly mutatványt értünk, melyet meghatározott helyen és időben előre megállapított és közhírré­tett műsor és belépti díj mellett egyes személyek vagy több egyénből álló karok (zene, ének stb.) tartanak. A cigány­zenészek viszont műsor nélkül, ötlet­szereűn, belépti díj nélkül zenélnek és bevételüket leginkább a helyiséget lá­togató közönség önkéntes adománya képeíi. A többször idézett körrendelet 7. §-á­nak helyes értelmezéséből továbbá nyil­vánvaló, hogy hangszereken kereseti célból nyilvános helyen való játszás kizárólag vagyontalan és keresetképte­len egyének utcai zenélésére vonatko­zik, de nem alkalmazható a cigányzené­szekre, akik bár nyilvános helyiségben (vendéglő, kávéház) kereseti célból szó­rakoztatják a közönséget, de egyébként a jogszabály egyéb feltételeit ténykedé­sükkel nem merítik ki. Erről Címet tudomásvétel és további eljárás végett értesítem. Budapesten, 1931. évi március hó 18-án. A miniszter rendeletéből: Csatáry s. k., miniszteri tanácsos. KÜtÖTVFÉUÉR. Sajtótermék házalás útján terjesztésé­nek engedélyezése. A m. kir. belügymi­niszter a sajtóról szóló 1914 : XIV. tc. 11. §-a alapján megengedte, hogy az „Erdélyi Férfiak Egyesülete" a kiadásá­ban megjelent „Jancsó Benedek emlék­könyv" című sajtóterméket folyó év de­cember hó 31-ig, az e tekintetben fenn­álló szabályok figyelembevétele mellett, az ország egész területén házalás útján terjeszthesse. (128.921/1931. B. M. sz.) Vásártartás engedélyezése. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter megengedte, hogy a Somogy vármegye közigazgatási területéhez tartozó Kálmáncsa község évenként kétszer és pedig Áldozócsü­törtök előtti és szeptember 8. (Kis­asszony napja) előtti hétfői napon or­szágos állat- és kirakodóvásárt tartson. (140.210/1931. K. M. sz.) Adománygyűjtési engedély, A m. kir. belügyminiszter a Prohászka Ottokár Emléktemplom építöbizottsága (képv. Shvoy Lajos megyéspüspök) részére 123.280/1930. B. M. sz. alatt kiadott ado­mánygyűjtési engedélyt — az engedély­ben megállapított feltételek fenntartása mellett — 1932. évi április hó 1-éig meg­hosszabbította. (190.796/1931. B. M. sz.) SZ1MELYI HIBEK. Követségi hírek. Nicholas Roosevelt rendkívüli követ és meghatalmazott mi­niszter Budapestről szabadságra utaz­ván, távollétében Rudolf E. Sehoenfeld követségi titkár bizatott meg ideiglenes ügyvivői minőségben a budapesti ame­rikai követség ügyeinek vezetésével. (1.152/1931. B. M. eln. sz.) Maximilien J. H. Jaeger rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter Bécsből szabadságra utazván, távollété­ben Ernest Brenner követségi titkár bi­zatott meg ideiglenes ügyvivői minőség­ben a Budapesten is akkreditált bécsi svájci követség ügyeinek vezetésével. (1.183/1931. B. M. eln. sz.) Zdenek Zelinka úr, a budapesti cseh­szlovák követséghez beosztott követségi titkár áthelyeztetvén, Budapestet el­hagyja. (1.205/1931. B. M. eln. sz.) Saerkessti: Dr. BZÓLLOSSY ALFRÉD miniszteri titkár. mKb itMvtayttnuif (TtUfa Pari i • JJ Bw di mfc VL koOkt. Lovat mm 1«. uim.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék