Belügyi Közlöny, 1944

1944-05-07 / 19. szám

'Szilágyi Géza (Silbermann) Szomaházy István (Steiner) Szomory Dezső (Weisz) Szőke Szakáll (Gerő-Grünwald) Újhelyi Nándor Vadnai László (Wolf) Várnai Zseni (Weisz) Vázsonyi Vilmos (Weiszfeld) Weltner Jakab Zsolt Béla (Steiner) b) Külföldiek: Asch Schalom Baum Vicki Bernhard Tristan Bernstein Ednard Bernstein Henri Bettauer Hugó Bloeh Jean Brod Max Buber Martin Dekobra Maurice Dymov Osip Ehrenburg Ilja Feuchtwanger Lion Freud Sigmund Kellermann Bernhard Kerr Alfréd Kisch Egon Ervin Körber Lili Lassale Ferdinánd Ludwig Emil Maurois André Marx Kari Miasa Rabbach Nordau Max Opatosuh Josef Salten Félix Schnitzler Arthur Szfurim Mendale Moscher Werfel Franz Wasserm'ann Jákob Zarek Ottó Zweig Ottó Zweig Stephan Zangwill Izrael 280. A m. kir. földmívelésügyi miniszter 81.900/1944. F. M. számú rendelete. Az Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézet részére meg nem fizetett 1944. évi baleseti biztosítási hozzájárulási díjaknak közadók módjára behajtása. (Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének (ideértve Budapest Székesfő­város polgármesterét is) és a kárpátaljai közigazgatási kirendeltségek vezetőinek.) Az . Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézet részére az 1900 : XVI. tc. 8. §-a értelmében fizetendő baleseti biztosítási hozzájárulási díjak kezelése tárgyában 1924. évi lecember hó 22-én kiadott 37.700/ 1924. F. M. 1) számú rendelet 21. §-ában foglaltak alapján felhívom Címedet, hogy omennyiben a gazdasági cselédeket alkal­mazó gozdák a terhükre előírt 1944. évi balese i biztosítási hozzájárulási díjakat folyó évi május hó 15-ig meg nem fizet­ték y az 1900 : XVI. tc. 8. §-ának harmadik bekezdése értelmében intézkedjék a fenn­álló hátralékoknak a községi (városi) köze­gek által közadók módjára való behajtása iránt és ennek az intézkedésnek az ered­ményét hozzám legkésőbb folyó évi június hó végéig jelentse. A behajtást annál is inkább szorgal­mazni kell, mert az említett hozzájárulási díjalcnak az előírt határidőig be nem fize­téséből a mulasztó gazdára (munkaadóra), ha az Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézetnél baleseti "biztosítási kötelezettség alá eső s névszerinti összeírással, vala­mint a hozzájárulási díj fizetésével biz­tosítandó gazdasági munkavállalóját (gaz­dasági cselédjét, gazdasági idénymunká­sát, szegődményes iparosát) baleset éri, a fennálló kártérítési felelősségnél fogva (1912 : XIII. tc. 12. illetve 1902 : XIY. tc. 24. §) súlyos anyagi megterhelés száfr­i' mazhatik, ami a kisebb gazdasági üzemek

Next

Regisztráció   
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék