Belügyi Közlöny, 1952

1952-11-23 / 66. szám

II. évlolyam 66, szám. 1952 november 23, BELÜGYMINISZTÉRIUM TARTALOM: Oldal I. rész. 1047/1952. (XI. 21.) Mt. h. A Tanácsakadémia fel­állításáról — — _________ 1035 II. rész. Helyi tanácsok. 86/1952. F. M. sz. utasítás a községi és megysi taná­csoknak, valamint a gépállomásoknak a mezőgaz­dasági tartalékingatlanokon (parlagföldeken) végzett gépi munkák díjának elszámolásával kap­csolatos feladatairól — — — — — — — 1085 3451/—149/1952. P. M. sz, A kisipari szövetkezeti jövedelemadó könyvelése — — — — — — 1089 IV. rész. Tűzoltóság. Igazolvány érvénytelenítése — — — — — — 1089 1. Rész. A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának 1.047/1952. (XI. 21.) számú határozata a Tanácsakadémia felállításáról. 1. A minisztertanács a helyi tanácsoknál szolgá­latot teljesítő dolgozók szakmai felkészültségének emelése érdekében Budapest székhellyel Tanács­akadémia felállítását határozza el. A Tanácsakadémián biztosítani kell, hogy a hall­gatók a munkakörük betöltéséhez szükséges szín­vonalon politikai és szakmai, ezen belül gazdasági ismereteket szerezzenek. 2. A Tanácsakadémián szervezett oktatási és le­velező tagozatot kell felállítani. A szervezett okta­tási tagozaton a tanulmányi idő egy év. A hallga­tók félévenként vizsgát tesznek. A levelező tagozaton a tanulmányi idő két év. A hallgatók évközben konferencián számolnak be ta­nulmányaikról, míg a tanévek végén vizsgát tesz­nek. 3. A Tanácsakadémia eredményes elvégzéséről oklevelet kell kiállítani, mely a jogi egyetem má­sodik évfolyamára való beiratkozásra jogosít. 4. A Tanácsakadémia dolgozóit a belügyminisz­ter nevezi ki. A Tanácsakadémia működését — a minisztertanács- átruházott jogkörében — a belügy­miniszter irányítja; szervezeti és működési sza­bályzatát a belügyminiszter állapítja meg. A Tanácsakadémia fenntartási költségeiről és a hallgatók egyrészének keresettérítéséről a belügy­minisztérium költségvetésében kell gondoskodni. Rákosi Mátyás s. k, a minisztertanács elnöke. II. Itéüx. Helyi tanácsok* A földművelésügyi miniszter 86/1952. F. M. számú utasítása a községi és megyei tanácsoknak, valamint a gépállomásoknak a mezőgazdasági tartalékingatlanokon (parlagföldeken) végzett gépi munkák dijának elszámolásával kapcsolatos feladatairól. Az állami földalaphoz tartozó mezőgazdasági tartalék­ingatlanok hasznosításáról kiadott 68/1952. számú együt­tes utasítás (megjelent a Mezőgazdasági Értesítő 1952. ok­tóber 1-i 53. és a Belügyi Közlöny II. évf. 55. számában) III. 7. pontjára figyelemmel a tartalékingatlanokon vég­zett gépi munkák elszámolását a pénzügyminiszterrel és a belügyminiszterrel egyetértésben az alábbiak szerint szabályozom: I A földművesszövetkezeiek útján, földbérlőcsoportok, il­letve egyénileg gazdálkodó dolgozó parasztok által kisha­szonbérletbe vett tartalékingatianokcn (parlagterületeken) végzett gépi munkák es-:tében: 1. A föidbérlőcsoporlok és egyénileg gazdálkoiók által haszonbérbe vett területek gépi megművelésének díja a gazdasági év végén (1953. augusztus 31-én) készpénzben esedékes. Eddig a? időpontig a kishaszonbérlők kamat­mentes hitelt kapnak. A hitelben történő talajművelés csak a gépállomások által végzett munkákra vonatkozik. A földbérlőcsoportok, valamint a kishaszonbérlők ré­szére történő hitelezés az állami költségvetésbői erre a oélra megnyitott hitelből történik. Ebből a hitelből a gép­állomás a munka elvégzése alkalmával megkapja az ál­tala végzett gépi munkák díját. A földbérlőcsoportok tag­Oldal A helyi ipar minisztériumának rendelkezései. 2098/1952. Hi. M. sz. utasítás a raktárak összeírá­sáról _ — _ — — — — — — — 1089 2097/1952. Hi. M. sz. utasítás a vállalatok állomá­nyában nem szereplő magánszemélyek (háziipa­rosok) által elvégzett kisebb bedolgozó munkák tervezéséről • és könyvviteli elszámolásáról — — 1092 Közlemény munkaügyi vonatkozású szakkönyvek beszerzéséről — — — — — — — — — 1092 Vállalati besorolás — — — — — — — — 1092 Felülvizsgálati kérelemben új kereset vagy viszont­kereset előterjesztése — — — — — — — 1032

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék