Beszélő Összkiadás, 1984-1987 (11-20. szám)

1984 / 11. szám

A régi BESZÉLŐ hír volt a Szabad Euró­pa Rádióban. Megjelenéséről és főképp a szerkesztők lakásán lezajlott házkuta­tásokról a fél ország tudott. Számait azonban csak kevesen olvashatták. A régi beszélő legenda volt. A szerkesz­tőket ismeretlen telefonálók hívták fel, hogy megtudják, valóban léteznek-e. A régi BESZÉLŐ volt a Kádár-Magyaror- szág első és mindvégig legtekintélyesebb cenzúrázatlan folyóirata. Néhány év táv­latából szinte hihetetlen, mi mindenről nem lehetett írni ez idő tájt. De az is hi­hetetlen, mi minden volt, ami hivatalo­san nem létezett. Volt mindenekelőtt po­litikai ellenzék: készen állt a mai nagy pártok gárdája, és már akkor folytak mai vitáik. Voltak közgazdászok, akik megírták, hogy az úgynevezett szocialis­ta gazdaságnak befellegzett. Voltak ül­dözött, hitvalló kisegyházak, és voltak üldözött hívő közösségek a nagy egyhá­zakon belül. Volt független békemozga­lom, és voltak harcos környezetvédők. Volt szervezett magyar ellenállás Erdély­ben, és volt kisebbségi jogvédelem Po­zsonyban. A „nemzeti közmegegyezés" szakadozó takarója alatt formálódott a demokratikus Magyarország. A BESZÉ­LŐ folyamatosan hírt adott a készülő­désről. A régi BESZÉLŐ a holnap folyóirata volt. Miközben a szovjet impérium ha­talma örökkévalónak látszott, miközben Lengyelországban látszólag helyreállt a régi rend, és Magyarországon a rend­szer újabb erőfeszítéseket tett, hogy a szocialista tábor legvidámabb barakkja­ként elfogadtassa magát mind Moszkvá­ban, mind Bonnban, a BESZÉLŐ vezér­cikkei arról szóltak, hogy Lengyelor­szágban a Szolidaritás néhány év múlva visszanyeri az erejét, Magyarországon pedig „Kádárnak mennie kell", hogy vé­ge legyen az évtizedes dermedtségnek. A beszélő visszaadta a politikai publi­cisztika, a kritikusan elemző újságírás rangját. A régi BESZÉLŐ 27 számának összkiadá­sa páratlan dokumentum - A DEMOKRATIKUS MAGYARORSZÁG TIT­KOS ELŐTÖRTÉNETE.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék