Beszélő 24. (1988)

1988 / 24. szám

BESZÉLŐ 24 1988/2 Huszonnegyedik számunk a Nagy Imre-per harmincadik évfordulóján jelenik meg. Szerkesztőségünk munkatársa, Szilágyi Sán­dor interjút készített a per egykori vádlottjával: Kezdettől nyilvánvató volt, hogy koncepciós pert fognak összehozni r BESZÉLŐ-beszélgetés Vásárhelyi Miklóssal.... 7. PÁRT, KORMÁNY, GAZDASÁG "Amit a pluralista Magyarország jövőképével és a múlt újraértelmezésével a párt szembe tud ál­lítani, még ahhoz sem elegendő, hogy egyeduralmát a saját tagsága és apparátusa előtt legitimálja." Vezetési válság után - politikai válság közben 4. "Az új jogalkotási rend az eddiginél sokkal több törvényjavaslat tárgyalására kényszeríti a Há­zat." Csonka Dénes: Győzelem - öngól után ......... 28. " ...épp a SZOT szorgalmazta erőteljesen az elhelyezkedési támogatás bevezetését. Ezt azonban nem szemérmességből nem hivjuk munkanélküli se­gélynek, ilyet ugyanis ott fizetnek, ahol munka­nélküliség van..." Ez azonban nem munkanélküliség........................ 21. B ÖRTÖNEINK "Hallom maga szimulál - mondta állandó valla- tóm, Kardos György ezredes - később a Magvető Kiadó igazgatója lett. De most már nincs sok hátra. Negyedik napja csinálja, és ilyenkor mér meg szok­tak puhulni az emberek." Kubinyi Ferenc: Az első magyar kirakatper... 15. "Ne csak őrizd, gyűlöld is őket - ilyen szövegű felirat bíztatta az őröket, akiknek rossz tulajdonsá­gai közé nem tartozott az engedetlenség." Eörsi István: Emlékezés a régi szép időkre... 39, KISEBBSÉGBEN "Magyarország hivatalos magatartásának megvál­tozása ebben a kérdésben felsősorban az ország bel­ső erőinek a nyomósára következett be." Duray Miklós: A magyar kisebbségek és az egyetemes magyarság közötti kapcsolatok problémái 30. "Ki tudja, mikor következik be még egyszer a csillagok olyan együttállása, amikor a magyar és román nemzeti érdek megegyezik? Ma ugyanis ez a helyzet, s ez belátható időn belül aligha fog meg­ismétlődni." Tamás Gáspár Miklós: Erdélyi múlt, román jelen, magyar jövő ........................................................................... ^5 " A hivatalos nyilatkozatok minden alkalommal kínos gondossággal kerülik a menekült kifejezést." Szent-Iványi István: Menekültek Magyarországon - menekültek a nyilvánosságban ................................. 43. V ass István: Levél a Magyar Nemzet főszerkesz­tőjéhez.......................................................................................... 46. "Szakszervezetet fogunk alakítani." Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszerve­zete (Forgács Pál: Tisztelt Alakuló Ülés; Alapító levél)............................................................................................ 5o, " ...nem a demokrácia fenyeget káosszal, hanem a mostani állapot" Szabad Kezdeményezések Hálózata (Van kiút - az ideiglenes Tanács nyilatkozata) ........... 52. " A' FIDESZ foglaljon állást egy új alkotmány kidolgozása mellett!" Fiatal Demokraták Szövetsége (Tájékoztató a FIDESZ két nagygyűléséről)............... ........................... 55. " Szeretnénk elérni, hogy egy vagy több kép­viselőnk minden fontosabb megbeszélésen, tanács­kozáson, ellenzéki megmozduláson részt vegyen, és erről tudósítson." Az Ifjú Demokrata Stúdió nyílt levele a Beszélő olvasóihoz ................................................................................. r£ ÁLLAM ÉS EGYHÁZ "...miért nem lehetne rehabilitálni az 1950-ben megszüntetett szerzetesrendeket?" Dr. Szendi József püspök levele Grósz Károly minis zterelnökhöz................................................................ 54. "Az a gyanú ébredt bennem, hogy valami spe­ciális számolási módszerrel jutottak egy előre megcél­zott eredményre." Fehér Dániel: (Dez)információ ........................ 57. R ECRUDESCUNT VULNERA "...adva van egy fegyveres szervezet, amely közmegvetésnek örvend". Radnóti Sándor: A keserű belügyi romantika (Moldova György Bűn az élet c. könyvéről).... 53^ "Ha Moldovát be akarjuk fogni a haladás szekeré­be, nekünk is meg kell tanulnunk a törvényes fasiz­mus fogalmát." H.M.: Mit tegyünk Moldovával?...................... 62. T ÉRSÉGÜNK "1968 felszámolása végérvényesen csak 1970 decemberében következett be." Janics Kálmán: Istvánnap éjszakája és ami utána következett.............................................................................. 67. " a hivatalos nyilvánosságból kitiltott szövegek különösen nagy szavahihetőségnek örvendenek" Dalos György: Független sajtó az NDK-ban.-73. "...kezdeményezte bejegyzését, de... létét nem teszi függővé kegytől vagy kegyvesztéstől" Tornász Hroboni: A "Dékánja" kísérlete------ 76. A CIVIL TÁRSADALOM FELÉ "Addig értelmez gettük az alakváltozásokat, tu­risták és házigazdák, amígnem véget értek maguk az idők." Haraszti Miklós: A csizma-paradigma ........... Á5. " A többség azt akarja, hogy ne egyedül az MSZMP gyakorolja a hatalmat, hanem ossza meg egy vagy több újonnan létrehozott párttal, aminek kez­deményei mór látszanak is a magyar közéletben." BÍRÁLAT "Nehéz eldönteni, mi ellen tiltakozik jobban az ember igazságérzete: a kommunista párt által elkövetett gaztettek vagy pedig az ellen, ahogyan a párt Sztálin halála után igyekezett elhárítani ma­gáról e törvénytelenségek ódiumát." Orosz István: "A szocializmus megroppant ge­"Kogelfranz jótollú újságíró, de botcsinálta tör­ténész ." 2

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék