Kiss János szerk.: Bölcseleti Folyóirat, 18. évfolyam (1903)

IV. Irodalmi értesítő. - Timon Ákos. Magyar alkotmány- és jogtörténet. Dr. Hanuy Ferenc

• •wrf" ". • J-T 1 704 IRODALMI ÉRTESÍTŐ. mány borszaka, melyet azonban Timon már munkájában nem dolgozott fel. Timon munkájának legérdekesebb és új adatokat, új rendszert felmutató részét ezzel megismertettem, de helylyel­közzel ellenészrevételeimnek is kifejezést adtam. Szakkuta­tóknak és a közjog, a magánjog, a büntetőjog ós egyéb jogi ágak szaktudósainak dolga volna még további részle­tekbe belebocsátkozni. De ez nem lehet e kritikának célja. Timon munkája komoly tudományos szakmunka, de olyan, melyet fennakadás nélkül fog elolvasni nem szak­ember is; az ilyen talán fog közben sűrűbben lapozgatni is, de ahova csak tekintete esik, mindenütt forrástanul­mányon alapuló ós ép azért egészséges, korhű fejtegetést talál. Manapság különösen, mikor a magyar nemzeti közérzés már oly erőssé vált, különösen időszerű Timon könyvének ez a Il-ik (az elsőt egy év alatt követő) kiadása, mert abból meglátjuk a magyar nemzet erős közjogi érzékét, amely­lyel a legválságosabb időkben is alkotmány ilag biztosítani tudta a nemzetnek szabadságéit és mégis úgy, hogy azzal a korona fénye is növekedett. Timon munkája nemcsak a hazai tudományosság szem­pontjából fontos irodalmi termék, hanem arra is nagyon alkalmas, sőt szükséges, hogy a külföldet megismertesse hazai jogi intézményeinkkel és fejlődésünkkel. Azért nagy örömmel értesítjük a közönséget, hogy a nevezett mű dr. Schiller Bódog fordításaiban, az eredetinél — a szerző által tett bővítésekkel — öt ívvel nagyobb terjedelemben, részletes tárgymutatóval ellátva, német nyelven is megjelent a berlini Puttkamer ós Mühlbrech jogi műveket kiadó jeles cégnél, s ezt a kiadást a berlini »National- Zeitung« nagy elismeréssel ós ajánlóan ismertette. Pécs. DR. HANUY FERENC.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék