Bolond Miska, 1864 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1864-01-03 / 1. szám

о Bolond Miskaságok. Hűm, hűm — hát bizony van mi köztünk írástudók és szerkesztők között több komót úri ember, a kik járnak egész éven által pan- talónban; látom aztán, hogy ezekben a napok­ban valamennyi fölhúzta a magyar nadrágot; meg nem foghattam miért—-aztánjutott eszem­be, hogy hiszen most prenumeration alis idő van. Uj nyomás, még pedig egyenesen Becs­ben ! ... no Miska, vigyázz magadra! — de hát csak azt akarom én mondani, hogy uj nyomása a tiz forintos bankóknak, a melyek ezután zöldek lesznek s legközelebb bocsáttat­nak ki. Gróf Mikó Imre becses régipénzgyüjtemé- nyét a nagyenyedi kollégiumnak ajándékozd. Hála isten, hogy nem a nemzeti múzeumnak, a melyben a pénzgyüjteményi osztály oly kevés­sé van rendezve, hogy a régi nummusok jó nagy része állítólag hordóban áll, mintha valami bor lenne! R.Kereszturon egy sertésnek gyomrában — nem trichint ugyan, hanem vagy másfélfont ka­vicsot találtak. Valami német státusgazda, a ki tudja, hogy eddig csak a strucmadarak ettek követ, s ime most már más állat is kezdi emész­teni , még azzal az inditványnyal lép fel: hogy próbálják meg az alföldön ezen igen alkal­masnak látszó tégla darabokkal pótolni a jelen­legi takarmányhiányt. A lapok mint valami ritkaságot közlik, hogy Angliában közelebb egy olyan asszonyt ítéltek el, a ki 15 esztendeig folyvást részeg volt; hiszen hány olyan muszka státusférfit le­het látni, a kiknek minden tettük, intézkedé­sük olyan, mintha örökké részegek lennének! — hanem keserves lesz a kijózanodásuk! A nemzeti színház karzatán közelebb nap­pal találtak egy embert; befogták, mert gyujto- gatási gyanút ébresztett; hanem az ember az­zal védi magát, hogy a legutóbbi pályavigjáték után maradt ott, a mely oly jól esett neki, hogy csak másnap ébredt föl utána, mikor a draban- tok keltették. Az uj görög király a londoni pénzpiacon egy pár milliócskát akart fölvenni, hanem nem adtak neki. Szép, hogy már ily fiatalon elérte azt, a hová a török és muszka kollégák csak hosszabb pályafutás után jutottak. A „Fővárosi lapok “-ra oly nagy mértékben ömlik a prenumerans, hogy én már mint Bo­lond Miska kezdek ajferozni rá s maholnap összepolemizálok magam magammal. A nagy angol humorista, Thakeray meg­halt. A „Times“ mindjárt másnap rettentő hosz- szu nekrokológot hozott róla. A „ Times “-nek ré­gi szokása, hogy a hires emberek gyászjelenté­sét már akkor megírja, kiszedeti, mikor még azoknak eszük ágában sincs meghalni s a mint aztán a halálozás véletlenül bekövetkezik, a „Times“ már másnap hasznát veszi gyöngéd előrelátásának. A „Független“ utolsó száma megjelent; a végső hasábon testamentumot csinál egy pár uj évre is átmenő előfizetőjéről s örökösökké politikai lapjainkat nevezi ki pártszinezet nél­kül, teljesítvén ama keresztényi kötelességét , mely szerint az ember asir szélén ellensé- geivel is kibékülni tartozik. Arad mellett egy faluban közelebb hárman haltak meg rósz orvoslás következtében. Aztán csodálkozzék valaki, ha mi magunkat bizonyos doktor urak által nem örömest gyógyittatjuk. Egyik Írónk összehányván a magyar szép- irodalmi lapok prenumeransait, ebből azon épü­letes adat került ki, hogy a mágnások és mágnás­asszonyok közül a nevezett lapoknak összesen 17 előfizetője vagyon, esvén ebből 12 Erdélyre, 5 Magyarországra. — Ugyanazon irótársunk egy esetet is beszélt el előttünk, a melynek rövid tar­talma az, hogy X. grófnő ö méltósága magát megunván falun, kasznárnéjától kért kölcsön valami „magyar szépirodalmi lapot.“ Hajahaj ! Egy new-yorki orvos a veszett kutyákat villany-delej által teljes sikerrel gyógyítja. Ide nem értetnek térmészetesen azok, kik betűkben szokták a legbecsületesebb ügyet is ugatni; ezek gyógyithatlan ok. A múltkori vihar által összetört sz. három­ság szobrának vizsgálására kiküldött bizott­mány úgy találta, hogy a vihar azért tette tönk­re a szobrot, mert az egész, kivált az alapja, csak olyan homokkőből volt készítve. Biz azt a mi igy homokra épül, előbb utóbb eifujja a szél. Statistikai adatok szerint Európában tizen­két millió koldus van. Itt persze csak a nyomo­rék és ex professo koldusok számitvák, és nem egyszersmind azon népek : a muszkalengyel, és a török, kiket kormányaik tömegesen tettek kol­dussá. Az idő valóságos áprilist jár • egyszer megorva arcot ölt, aztán mosolyog, ma igy, hol­nap úgy; időjósok átalában azt állítják, hogy csipösebb napokat nem igen várhatunk s a ko­ronként mutatkozó fagy mielőbb általános en­gedéssel fog végződni. Az újpesti vasút legújabb megállapodás folytán életbe lép. Akkor tanácsoljuk, hogy az eddigi odajárt omnibuszokat küldjék Poroszor­szágba állambörtönnek; ilyen ketreceket ott még az újságírók számára sem tudtak eddig kigondolni. Oláhországban meg van tiltva lovakat át­hozni az ausztriai birodalomba. Különös, hogy az ily megszorítás mindig csak lovakra szorít­kozik, szamarakra pedig nem ; a szamarak jö­hetnek, mehetnek mindenfelé és mindenhova s kereshetik az alkalmazást. A szükség — lapjaink szerint — Pesten is mutatkozik; egy szegény tót éhségtől gyö­törve esett össze az utcán. En különben magam is ismerek egy t ó t-ot, a ki azt tapasztalja, hogy kevés a harapni, hanem annál több a nyel­ni való. Egy bécsi szépirodalmi lapban magyar tárgyú novella folyik „Az első óra“ óim alatt. No ez némely centralista lapnak majd nem tet­szik, ezek nem első, hanem utolsó óránkat sze - retnék már látni. A cukrászok, erős tél hiányában, mester­ségesen készített jéggel csinálják most a fagy- latot. Egyébiránt mi nem készül most mester­ségesen ? . . a mit még természetben adnak ki, az a lengyeleknek a — huszonöt. Poroszországban egy idő óta nem igen en­gedik meg a tornaegyleteket. Hihetőleg azért, mert a tornaegyletekben is vannak korlátok, t. i. fából s a korlátokat, fából vannak bár, még sem illik egy igazi loyalis polgárnak átugrani. Számadás. Lengyelországban a muszkák közelebb egy R a v i ez nevezetű földbirtokost végeztek ki. Az ember gazdag volt, tehát nehány hétig fogságban tartották, hogy minél nagyobb per­költséget vehessenek rajta; ez végre is 60,000 rubelre rúgott ; aztán felakasztották. Egy nagy politikai lap kiváncsi a muszkák számadására, mert azt nem tudja elképzelni; íme tehát itt van: Rántott leves .... Viz, bele számítva a kúthú- zók fáradságát Kenyérhaj s egyéb ilyen élel­mi szerek Börtönszalma .... Felügyeleti költségek, mécs, lánc-fölverés sat 10.000 rubel. 10.000 rubel. 10.000 rubel. 10.000 rubel. 20,000 rubel. Summa: 60,000 rubel. Kijön az egész igen szépen, csak az em­ber értsen egy kicsit a felsőbb arithmetikához. PANORAMA. Nagyszerű panorámámat rövid ideig bezárni kénytelenittetem, mert an­nak egyik legszebb darabja : „Kilátás Mexikór a“ egészen elhomályosult; en­nek helyébe valami csinos orosz vagy olasz tájképet igyekezem majd szerezni. N. Louis, optikus. ELVESZETT egy liberális felöltő, kis lyukak­kal és nagy gombokkal; elveszett pedig az, a szentpétervári udvar kapujától kezd­ve a londoni dower sarkáig; kéretik a be­csületes megtaláló mielőbb átszolgáltatni, hogy a lengyelügy bevégzése után ismét felhúzhassam. Pál, mester. PECSÉTTISZTITÓK kerestetnek, a kik ru ­hámból azt a mocskot kivegyék, mely a lengyelek javára rendezett concert alkal- a muszka lámpásból rámcseppent. E u ró p a r IGAZI JO OLAJ, a lengyelekből 'préselve, kapható pétervári, vilnai s varsói raktá- raktárainkban. Murawfieff et comp. LEGFRISEBB INDULÓKAT két kézre, két lábra, sőt négykéz lábra is legköze­lebb fogom világ elé bocsátatni; eddigelö megjelent „reszkető polkám“ az egész nagy Németország előtt nagy tetszéssel találkozott. Dán I.A. flautás. KÖNYVJELENTÉS. „Congressus“cimü mun­kám előfizetők hiánya miatt meg nem je­lenhet; — kérem tehát egy kis türelemre a várakozókat, mivel a nevezett meg nem jelenhető munkát „Conferencia“ cimü mü­vemmel igyekezem mielőbb kárpótolni. N. L a j o s szerző. RENAN fordítására, magasztalására, avagy ellene eredeti cikkek írására, úgy megle­vő cáfolatok áttételére, szóval pro et con­tra akármire vállalkozik O p á 1 к ö i, betü-schuster. KICSINYÍTŐ ÜVEGEK , melyeken Magyaror­szág lakosainak számát két milliónak le­het látni, melyek segítségével Hunnia ha­tárainak már a Tiszánál vége van s he­gyeiből egyedül csak a Gellért marad, nagy mennyiségben megrendelhetők a Her manstádter Ztgnál.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék