Bolond Miska, 1872 (13. évfolyam, 1-53. szám)

1872-01-01 / 1. szám

1-ső szám. 1872. január 1-jén. Megjelen minden vasárnap. — Előfizetési dij : negyedévre 1 frt 50 kr., félévre 3 frt, egész évre в frt, Az előfizetés és minden reclamátió a „Bolond Miska“ kiadó-hivatalába (barátok-tere 7-ik sz.) utasítandó. Szerkesztő Tóth Kálmán lakása : Zöldfa-utcza 89. sz. I. emelet. XIII. évfolyam. tbd BOLOND MISKA 13-dik évfolyama Uj évi üdvözlet a miniszterekhez. (Nem jár értté subventió). Éljen, mig a honnak él, Lónyay, mint első, So se legyen asztalán embergyilkos pézsgö ; Éljen ő is, miniszter a ki a javából, Becsületes goromba Kertikapor Károly. Hanem őt se feledjük, éljen ö is ditto: Hivatali kukriczát szórogató Bittó. Éljen Tisz t Lajos is számos boldog évet, S explikálja meg nekünk, hogy miniszter mért lett. S ki a humor egében repkedve tud szállni: Jó kedvünkre sokáig peroráljon Szlávy. Tóth Vilmos is még soká énekeljen nótát, Hanem úgy, hogy hangjait ne hallja ám — Nógrád Wenckheimot is éltessük, a gavallér embert, Ne sírjon, hogy ellopták tőle a sok rendet. Hát P aulernek semmi jót se kívánjunk végre? Eh minek ? majd a papok imádkoznak értté. — Kedves mama, vedd meg nekem ezt a huszárt uj évi ajándé­kul. — Es miért épen ezt? — Azért, mert nagyon hasonlit ahhoz a huszár bácsihoz, a ki, mikor a papa kaszinóba megy, mindig eljön hozzánk s nekem czukrot ád, hogy menjek játszani a másik szobába. — Hát Bolond Miska ur, mennyi olvasót kíván ön magának uj évre ? — Csak annyit, a hány olvasója a rBudapesti Közlöny“-nek volt karácsony e'süv naipján. Apróságok. A A pesti mágnásbálok mintájára vidéken több­felé viril is bálokat készülnek rendezni; bálanyául mindenütt Tóth Vilmost bivják meg. © Nagy-kikindai levelezőnk szerint az ottani tör­vényszékhez egy olyan bírót neveztek ki, kinek minden képessége abból áll, hogy az egész vármegyében leg­több lekvárt tud megenni; e birt különben csak fenn­tartással közöljük. Budán a jégtáblák közül egy szerencsétlen haza­fit fogtak ki; azt mondta, hogy megkínálták a pest­városi föispánsággal s ez olyan állás lesz, a mi elől leg­jobb már előre a Dunába ugrani.-К2Г­Л 0

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék