Borsod - Miskolci Értesítő, 1878 (12. évfolyam, 1-52. szám)

1878-01-03 / 1. szám

német, — mint a magyarajkul szabadság sze­rető magyar polgáré. De az öröm korai volt, mert a mint fák­lyáink fénye oszlani kezdett s az éljenek elhang­zottak, lassanként elnémultak a török-győzelmi hírek is, s helyettök aggasztók kezdtek szállin­gózni. A törökök egyik állást a másik után vesz­ték el, s a kancsuka által fegyelmezett s a vulki által lelkesített hadsereg mindinkább előre nyo­mult. Kétség szorongatá újra sziveinket s csüg­gedni kezdtünk, mig végre a Plevna visszafog­lalásával szóló hir, majdnem a kétségbeesés ör­vényébe sodorta keblünket, s e borzasztó hirt nemsokára egy más követé, jött a gyászhir, hogy a török Leonidás. Ozmán meghalt, s mi gyá­szoltunk, szivünk vérzett, mert már elveszettnek hittük a török ügyet, csak a midőn e hir meg­hazudtolva lett, kezdtünk újra szabadabban lé­legzet s most a midőn Ozmánt ismét az élők közt tudjuk, a reménynek már-már kialvó szik­rája újra éledni kezd s reményünk azt súgja, hogy lesz még idő, a midőn a Bosporusról jövő szellő újra lengetni fogja Ozmán győztes zász­lóit. Mig Ozmán él, addig a török ügy elveszve nem lehet! Késmárk, decz. 28. 1877. Rátz István. (Köz- és egyleti élet. A miskolczi izraelita ncegylet elnökségétől­A miskolczi iziaelita nőegylet, utolsó vá- 1 asztmányi ülésének határozata folytán az alap- t őke gyaiapiiására évenként adatni szokott táncz- vi galom, mint tombolával egybekötött tánezestély fog f. 1878. évi januárhó 13-án az ezen jótékony czélra átengedett városházi termekben megtartatni. Yan szerencsém ehhez képest a n. é. kö­zönséget a jótékony czél iránt számtalanszor ta­núsított rokonszenv és áldozatkészség ez úttal le­endő ismétlésére felkérni s kérelmemet különösen abban körvonalozni, hogy az estély iránti érde­ket minél több nyereménytárgy ajándékozása által méltóztassanak fokozni. A tárgyak f. hó 10-ig alólirt elnöknö által vétetnek át. — Bővebbet a falragaszok. Miskolez, 1878. január 1-én. Tisztelettel Grósz József né, egyleti elnök. Meghívás. A miskolczi polg egylet tagjai ezennel föl­kéretnek, hogy a folyó január hó 6-án délelőtt 10 és */* órakor tartandó rendes közgyűlésen megjelenni szíveskedjenek. Az igazgatóság. Hangverseny műsor. Városunk műértő közönségét ismételve fi­gyelmeztetjük TimanoffVera k. a. zongora- és Seydel Teréz k. a. hegedű-művésznők hangversenyére, mely f. 1878-ik év január hó 4-én pénteken, a „korona“ vendéglő termében fog megtartatni. A külföldi és a fővárosi sajté e két művésznőről a legelismerőbben nyilatkoz­ván, joggal reméljük, hogy ez élvezetesnek ígér­kező estélyre, a művészet számos barátai fognak összeseregleni. —- A hangverseny müsorozata a következő: 1. ) Sonata (G. dur) .... Eubinstein zongora és hegedűn előadják a hangver- senyzőnők. 2. ) a.) Pastorale . . 1 . . Scarlatti b ) Jdargit a rokkánál > . . Schubert c.) Tarantella . . J . . Liszt zongorán előadja: Timanoff Vera k. a. 3. ) a.) Melancholia! . . . Hellmesberger b.) Bölcsődal / . . . Reber hegedűn játsza: Seydel Teréz k. a. 4. ) a.) Barcaioila 1 . . . Rubinstein b.) Rhapsodia/ . . . Liszt zongorázza Timanoff Vera k. a. 5. ) Tarantella .......................Vieuxtemps hegedűn előadja Seydel Teréz k. a. 6. ) Katonai induló . . . Schubert-Tausig zongorán előadja Timanoff Vera k. a. Helyárak: Körszók 2 fit. Zártszék 1 ft. 50 kr. Bemenet 1 frt. Jegyek előre válthatók Ftaenkel B. könyv- és műkereskedósében. Este a pénz­tárnál, (Helybeli és vegyes hírek. * Az újév napja alkalmából több neveze­tes tisztelgés történt városunkban. Első helyen emeljük ki ezek között az éjszaki választó kerü­let polgárainak tisztelgését Horváth Lajos or­szággyűlési képviselőnél, ki ez alkalommal Ser­főző József üdvözlő beszédére, valóságos politi­kai beszédét mondott az ott megjelentek előtt. Feltárt sokat hallgatói előtt, leplezetlenül szólott elfoglalt political állásáról s nem hallgatott el semmit, még ha tudta is, hogy nézete az áram­lattal szemben nem épen népszerű. Nyílt vallo­más tétele hatott s a tisztelgők éljenzéssel adóz­tak, a nehéz képviselő pályáni küzdelméért, sikert és kitartást kívánván neki jövőre is. * A másik nevezetes tisztelgés Farkas Ká­roly polgármesternél történt, kit ez alkalommal a város polgárai egy ezüst serleggel és egy asz­tal dísszel leptek meg. Itt a polgárság érzelmeit Somogyi László tolmácsolta, elősorolván 10 évi elöljárói érdemeit s kitartást kívánva neki a jö- vőie is. A polgármester egész meghatottan felelt, kijelentvén, hogy a mit tett azt csak kötelesség­ből tette, s hogy jövőre is legfőbb óhajtása leend a város étdekeit előmozdítani. Szavait viharos éljenzéssel fogadták a jelenlevők s meleg kézszo- ritás közt váltak el tőle, kivánva neki mindazt a mi őt boldoggá teheti. * Ezenkívül még ssámos más közérdekű ' tisztelgés történt, nevezetesen az önkéntes tűz­oltó egylet testületileg tisztelgett a nemes keblű derék zászló anyánál Lichtenstein Józsefné ő i nagyságánál, majd az egylet elnökénél Farkas Karoly polgár mesternél, mindkét helyen Soltész N. Kálmán patancsnok tolmácsolván az egylet érzelmeit. Ugyancsak tisztelgés történt Radványi i Istvánnál, kit mint az iparbizottság elnökét, a bizottság nagyszámú tagjai leptek meg meleg jó kívánságukkal. * Miskolez város képviselő testületé mull héten pénteken tartott ülésében azon határozatot hozta: hogy miután a közoktatási miniszter a törvény ellenére is magának kivánja fenntar­tani a polgári iskola tanárainak választási jogát mindaddig, mig az, az állam által segélyeztetik, a város újólag feliratilag ad kifejezést e tekintet- beni jog sérelmének s egyúttal kijelenti, hogy a történtek után s ha a miniszter úr még továbbra is ragaszkodnék hozott határozatához, a polgári iskola fenntartásához nem fog segélylyel járulni, illetőleg az erre felajánlott több mint 2000 irtot jövőre megvonja. * A várost sehogy sem akarja szerencse kisérni a kövezetvám bérbeadásánál. — Mint tudva van ezen jogot első Ízben Groák és Feuer­stein testvérek bérelték ki 30,000 írtért, de csak­hamar megváltak tőle, miután tetemes veszte­séget szenvedtek, s ezután több éven át házilag lett kezelve a vám. — A városi közgyűlés abban a hitben élvén, hogy a házikezelés igen sok baj­jal jár, s hogy talán magános válalkozó inkább több jövedelmet fog kimutathatni, ismét elha­tározta a bérbeadást; — ez sikerült is, a meny­nyiben az árverésen Gombosi Mór egri lakos 26,000 forint évi bért ajánlott érte. Gombosi úr azonban szintén meggondolta magát s a helyett hogy 8 nap alatt a megkívánt biztosítékot letette volna, azt jelentette ki, hogy készebb 2000 fit bánatpénzét elveszíteni, mint a szerződést alá­írni. — A hatóság ezen esetet a képviselő tes­tületnek bejelentette, s ennek nem volt mit ten­nie, mint a bánatpénzzel megelégedve Gombosit a bérleti kötelezettség alól felmenteni Most már a vám ismét házilag kezeltetik mindaddig, mig e tekintetben újabban nem határoz a közgyűlés. * A miskoiczi helv. hitv. egyház kebelé­ben született 184 fi-, és 168 nőnemű gyermek, összesen 352; meghalt 188 fi és 150 nő. össze­sen 338; házasodott 57 pár. A róm. kath a'só egyháza kebelében született összesen • 278 lélek ebből figyermek : 143, leánygyeimek : 135, tör­vényes : 199, törvénytelen: 97. elhalt összesen 312 lélek, ebből férfi: 179.6nő: 133 a Mis­kolez városi kórházra esik: 9. Házasságra lé­pett 43 pár. — A róm. kath. felső egyház ke­belében született 50 fi, 42 nő, öszesen: 92; meghalt 56 fi, 58 nő, összesen: 114; 22-vel több halt meg, mintsem született. Házasságra lépett 14 pár. — Az ágost. ev. egyház kebelé­ben született 30 fi, 28 nő, összesen 58; meg­halt 58 fi, 30 nő, összesen 88; — Az izr. egy­ház kebelében született 138 fi, 109 nő, öszszesen 257 ; meghalt 77 fi és 77 nő; eskettetett 42 pár. * Alkalmunk lévén a kassai katasztralis keiület hivatalosan közre bocsátott jegyzékébe betekinteni, miután abban az illető megyék és járások földadó összegei is feltüntetve vannak, az ott olvasható tételek következő tanuságos kombinácziokra adtak alkalmat: miként az egész Abaujmegye adója nem több mint 320,455 ft. 12 kr. vagyis hogy megyénkben két járás az egri és miskolczi is többet fizet, miután ezek adója: 363,466 ft. 68 krt tesz. Sárosmegye egészben fizet: 185,183 ft. 60 krt, akkor midőn megyénk két szegény hegyes vidékü járása a szentpéteri és edelényi 180 357 ft 83 krt. Tornamegye összes adója 47,452 ft. tehát kevesebb mint a szentpéteri járásé, mely 86,375 ftot fizet. Ungmegye fizet: 174 064 ftot tehát kevesebbet mint megyénk két felső járása. Végre Sáros, Szepes és Ung me­gyék együttesen csak is 36000 forinttal fizet­nek többet, mint maga Borsodmegye. — Ezen roppant nagy mérvű eltérést az adók kivetésében annak kell tulajdonítanunk, hogy megyénk ez­előtt a pesti és nem a kassai kataszterhez tarto­zott, s hogy egyik kerület a másiktól egészen eltérő adózási kulcsot vett fel hasisul. — Hogy milyen lesz a mostani rendszer nem tudjuk, de annak idején, ha elkészül, szintén megfogjuk tenni az éi intett összehasonlitásokat. * A miskolczi közkórházi igazgató választ­mány szombaton töltötte be a kői házgondnoki és pénztárnoki állomásokat. A gondnoki állo­másra pályázott 9 egyén, kik közfii gondnokul a jelenlegi kóiházi Írnok Kántor Dániel választa­tott meg. A pénztárnoki állomásért folyamodtak tizen, kik közül Fischer Lajos jelenlegi városi számvevő választatott meg, — a választások titkos szavazattal történtek. * A „Miskolez“ czimfi helyi lap legköze­lebbi számában Pores János tanár tudomására hozza a lap olvasóinak : hogy újévtől kezdve megszűnik a lap társszerkesztője lenni. * Bibza Dániel derék polgáriéi sunk, ki úgy a váios, mintáz egyház közügyéinek min­dig fáradhatatlan buzgó munkása volt, élte 75 évében, 30 éves boldog házasság után, de- czember 30-án jobblétre szenderfilt. * A helybeli iziaelita nőegylet jótékony- czéljainak előmozdítására e hó 13-an tombolajá- tékkal összekötött tánczestélyt rendezend. Az egylet áldásdús működése sokkal ismertebb, sem hogy szükségét látnok a buzditgatásnak, minél fogva hisszük, hogy az megfogja teremni méltó gyümölcsét. * Dr. Grosz József eddigi honvédfőorvost azon méltó kitüntetés érte: hogy ezredorvossá neveztetett ki a tettleges állományba. Ugyancsak ki lett nevezve Dr. Reisz József is szabadságolt állományú honvédfőorvossá. * A töivényhozás megalkotván az uj bün­tető törvénykönyvet, ebben kimondotta, hogy jövőre a kivégzések hazánkban nyaktiló (guilo- tine) által fognak eszközöltetni. Mai tárczánk ezen vesztő eszköz feltalálója s történétéről hoz érdekes közleményt. * A helybeli közkórház egy tfiz és betörés mentes szekrényt óhajtván beszerezni, ha neta­lán valaki ilyest eladni óhajtana ez iránt az igaz­gató főorvosnál tegven jelentést. Ü Z L E T. Terményárak. Miskolez, január 2. 1878. Hectoliter szerint. ti.. ar irt ki. Búza .................................. ~7 03 7 ~6u Rozs . . 4 75 4 90 Árpa 6 6 30 Zab . 2 50 2 8b Kukorieza 4 30 4 44 Bab 1 liter . . — — — 1; Köleskása . — _ _ 10 Lencse .................................. — — — 1b Bor ró .................................. — — — 16 1 liter szesz ....-­36 — — 1 kilo szalonna .... — 80 — — 1 „ marhahús .... — 52 — — 1 „ borjúhús .... —■ 52 — — Városi kapitányi hivatal. Felelős szerkesztő: Rácz Ádádl.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék