Borsodvármegye Hivatalos Értesítője, 1897 (1-52. szám)

TARTALOMJEGYZÉK „Borsodvármegye Hivatalos Értesítője“ 1897-ik évfolyamához. I. Miniszterelnöki rendelctek. Az 1848/49-iki honvédsegélyezés körül követendő el- Lapszám járás 1,129/97. m. sz. — 5,644/ai. 97. t. sz. 120 A vármegye 1896. évi közigazgatási állapotáról szóló jelentésre vonatkozó észrevételek 14,356/97. m. sz. — 10,892/ai. 97. t. sz. ' ‘ 245 II. Belügyminiszteri rendelek. 1. Állami anyakönyvi ügyek. A házasság kihirdetése, megkötése és anyakönyvezé­sénél követendő eljárás tárgyában 27243/95. sz. alatt kibocsátott igazságügyi min. utasítás mel­léklete XVI. i>éldájának helyesbítése 98,513/IV—e. 1896. m. sz. — 13,343/ai. 96. t. sz. 4 Ugyanannak újabb, helyesbítése 113,702/IV—e. 96. m. sz. — 15,372/ai. 96. t. sz. 5 Népmozg-almi statisztikai adatok szolgáltatásának mó­dosítása 102,358/IV—c. 896. in. sz. — 14,385/ai. 1896. t. sz. 5 Azon áll. anyakönyvvezetők, kik egyszersmind községi elöljárók is, ha ez utóbbi minőségükben állásuktól felfüggesztetnek, anyakönyvvezetői ténykedésüket is abban hagyni tartoznak 108,300/IV e. 96. m. sz. — 2,569/kb. 96. t. sz. 17 Új mintájú házasságkötési statisztikai lapok életbe léptetése 105,804/IV—c. 96. m. sz. — 14,164/ai. 1896. t. sz. 12 A házassági kihirdetésről szóló tanúsítványt a fe­lek díjmentesen igénybe venni jogosítva van­nak s erre őket az anyaköpyvvezetők figyelmez­tetni kötelesek 11,4448/IV—c. 96. m. sz. — 88/ai. 1897. t. sz. 21 Polgári és katonai közintézetekben történt születések és halálozások bejelentésénél az intézeti elöl­járóságok által követendő eljárás szabályozása 111,059/IV—a. m. sz. — 15,369/ai. 96. t. sz. • 25 Kiskorú anya törvénytelen gyermekének születését az anyakönyvvezető a gyámhatóságnak bejelenteni tartozik 115,600/IV - e. 1896. m. sz. — 526/ái. 1897 t. sz. 29 Az anyakönyvi hivatalok hirdető tábláinak s illetve a hirdetményeknek épségben tartása tárgyában 92,609/IV—i. 896. m. sz. — ' 5,584/ai. 96. t. sz. 33 Elismert jellegül betegsegélyző pénztárak és azok tagjai részére szükséges halotti anyakönyvi ki­vonatok dij- és bélyegmentessége tárgyában 112,511/1V—c. 96. m. sz — 702/ai. 97. t. sz. 38 Állami anyakönyvvezető-helyettesek tömeges kineve­zése 110,055/IV—c. 96. m. sz. — 155/kb. 97. t. sz. 39 A házassági kihirdetés alól való felmentés szabályo­zása 2,292/ai. 97. t. sz. 57 Külföldiek személyi állapotában Magyarország terü­letén beállott változások bejegyzésénél az illetőségi község pontosan tüntetendő fel 4,961/IV—d. m. sz. — 2.652/ai. 97. t. sz. 67 Az anyakönyvi bejegyzések alkalmával elkövetett iráshibáknak vegyszerekkel való eltávolításának betiltása 14,040/IV—c. 97. m. sz. — 3,392/ai. 1897. t. sz. 76 Rövidítések. m. sz. = miniszteri szám ; t. sz. = törvényhatósági szám. Halálozások az elhunyt születési anyakönyvében való Lapszám feljegyzése csak kézírással eszközölhető; ezen föl­jegyzés szabályozása 10,962/IV—e. 1897. m. sz. — 3,679/ai. 97. t. sz. 81. A házasságkötések időpontja a felekkel már a kihir­detési tárgyalási jegyzőkönyv felvétele alkalmával közlendő25,000/IV—e.1897. m.sz. 3,991/ai.l897.t.sz. 98 Külföldi anyakönyvi kivonatokra az 1894. évi XX XIII. t.-cz. végreh. iránt 1895. évi 60,000. sz. a. kiadott B. M. utasítás 37. §-a utolsó bekezdésének intéz­kedése ki nem terjed24,874/IV a. 97. m. sz. — •* 4,367/ai. 97. t. sz. 101 Magyarországon kívül kötendő házasságok esetében a Magyarországon való kihirdetés szabályainak módosítása 23,870/IY—c. 1897. in. sz. — 4,015/ai. 1897. t. sz. 103 Az állami anyakönyvek kiigazítása körül követendő eljárást megállapító 16,202/97. sz. I. m. rendelet közzététele iránti értesítés 34,096/IV - c. 1897. m. sz. — 5,148/ai. 1897. t. sz. 114 A népmozgalmi statisztikai űrlapok kiállításáért járó 4—4 fUlérnyi dijat a helyettes anyakönyvvezetők azon arányban élvezik, a mily arányban ezek az anyakönyvi alapbejegyzésekben részt vesznek 40,870/IV—c. 97. m. sz. 6,249/ai. 97. t. sz. 136 Külföldi házasulóktól házasságuknak Magyarországon való megkötése esetén kívánt bizonyítványoknak kiállítására hivatott hatóságok közlése 44,981/IV—c 1897. m. sz. — 6,185/ai. 97. t. sz. 138 Helyettes anyakönyvezetők felett az anyakönyvvezető felügyeletét és ellenőrzést gyakorolni köteles 50,221/IV—c. 97. m. sz. — 6,845/ai. 97. t. sz. 142 Külföldi állampolgárokra vonatkozó anyakönyvi alap­bejegyzések „Megjegyzés" rovatában az illetőségi helynek pontos kitétele tárgyában 49,901/IV—c. 1897. m. sz. — 6,745/ai. 97. t. sz. 143 A halálesetet bejegyző anyakönyvvezető, az elhaltnak születési idejét is tartozik a születést nyilván­tartó anyakönyvvezetővel közölni 50,222/IV—c. 1897. m. sz. — 7,033/ai 97. t. sz. 145 Polgári és katonai közintézetekben történt születések és halálozások tárgyában kiadott 1895-ik évi 86,776. és 1896-ik évi 111,059. sz. B. M. rendeletek helyesbítése 52,085/IV—c. 897. m. sz. — 7,043/ai. 1897. t. sz. 146 Az anyakönyvi kerületek beosztása, elnevezése és székhelyének szervezeti megváltoztatása esetén az eljárás szabályozása 60,531/IV—c. 1897. m. sz. — 8,029/ai. 97. t. sz. 177 Magyar házassági kihirdetéseknek Romániában hírlapi utón való közzétételi"*' 68,714/1V—c. 1897. m. sz. — 8,900/ai. 97. t. sz. 194 Anyakönyvvezetők úti számláikat 14. nap alatt be­nyújtani tartoznak 88,151/IV—a. m. sz. — 10,608/ai. 1897. t. sz. 256 A közös hadsereg, hadi tengerészet és a m. kir. honvédség nyugdíjas tisztjeinek házasságánál követendő eljárás tárgyában hozott 5,268/97. sz. I. M. rendelet közlése 90,729/97. m. sz. — 11,603/ai. 1897. t. sz. 297 Anyakönyvi kivonatoknak a külföldi államokkal való kicserélése tárgyában egvséges eljárásra utasítás 105,400/IV—97. m. sz. — 13,394/ai. 97. t. sz. 306

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék