Borsodvármegye Hivatalos Értesítője, 1898 (1-52. szám)

TARTALOMJEGYZÉK. „Borsodvármegye Hivatalos Értesítője“ 1898jik évfolyamához. f. Belügyminiszteri rendeletek. 1. Állami anyakönyvi ügyek. Állami anyakönyvek kiigazítása körül követendő el- Lapszám járás szabályozása 117935/IX., 14979/ai. 97. 1 A gyermekek vallásának a születési anyakönyvbo való feltüntetése körül követendő eljárásról 13S31/IX. 98., 2045/ai. 98., és 82012/IX., 9067/ai. 1858. 48—228 Állami anyakönyvi ügyek iktatása és irattári kezelése a közigazgatási ügyektől elkülönítetten történjék a polgármesteri ős főszolgabirói hivataloknál. 13581/IX., 2870/ai. 98. 71 Dr. Kampis János bűm. s.. titkárnak „az állami anya- könyvvezetés összes szabályainak rendszeres gyűjteménye“- ez. szakmunkájának ajánlása. 73434/IX., 7690/ai. 98. 183 Az állami anyakönyvek vezetése tárgyában kiadott (50000/95. B. M. utasítás 45. §-ának módosítása. 793G1/IX., 9835/ai. 98. 227 Dr. Gaár Vilmos „Az anyakönyvvezetők kézi könyve“ ez. müvének ajánlása. 9725/ai. 98. 234 A családi állapotból származó jogok, ha királyi leirat­tal való törvényeaités, örökbe fogadás által válto­zást nem szenvednek, ezen körülmény az igazság­ügyi miniszter rendeletére hivatalból jegyzendő fel az anyakönyvbe. 106745, 11335/ai. 269 Rendes lakhelylyel nem bíró házasulók kihirdetésénél követendő eljárás. 108271/IX., 12344/ai. 98. 292 Népmozgalmi, statisztikái űrlapok szolgáltatása tárgyá­ban 119452/IX., 13115/ai. 98. 305. 2. Közegészségügy. Jégvermek jókarban tartása tárgyában 119247/VI. a’ 97-, 15118/ai. 97. ' 16 Személyes jogú gyógyszertárak átruházására irányuló kérvények kellékei tárgyában 4332/VI. 98., 1057/ai. 98. “ 22 * * * * 7 A „Professor Leon“-íéle készülék forgalomba hozatala eltiltatik. 14673/VI-a,, 2801/ai. 98. 76 A himlő-oltó bizottságba a lelkészek tovább is részt vesznek 117603/97., 2345/ai. 98 80 Ellenőrzési szemvizsgálatok tartása iránt 5471/VI. 1280/ai. 98 85 Ragályos kórok pontos bejelentése tárgyában 91954/97. 1751/ai. 98. , ‘ 99 Szeszes italok kiméréseinél követendő egészségügyi rendszabályok tárgyában. 28928/V., 3653/ai. 98. 102 Kelet-Indiából érkező utasok orvosi megfigvelése tár­gyában. 35231/VI., 4068/ai. 98. ' ' 126 Ázsiában uralkodó pestisre való tekintetből némely áruk behozatalának korlátozása. 60344., 6337/ai. 99. 165 A tüdőgümőkór meg'gátlása tárgvában 76453/V*I., 7959/ai. 98. és 55189/XIL, 1060Ö/ai. 98. 188 243 A mesterséges ásványvizek gyártása és forgalomba hozatala iránti szabályrendelet 70028., 7927/ai 98. 188 A sütőmühelyeknek felügyelete és megvizsgálása tár­gyában 72119/IIL, 9650/ai. 252 Kártékony mezei állatok irtására használt mérgek beszerzése tárgyában 104455., 11240/ai. 98. 261 Az osztrák-magyar monarchia két államának egyete­mein szerzett orvosi oklevelek kölcsönös érvé­nyessége 1899. január 1 én megszűnik 93289/VI-a., 9571/ai 98 268 3. Illetőség, honosság, kivándorlás, nóvváltoz- Lapszám tatás stb. Névváltoztatási kérvények soron kívül intézendők 121190/VI. 97., 15317/ai- 97. 16 Eredetileg magyar állampolgárok, kik az északameri­kai egyesült államokban polgárjogot nyertek, Magyarországon személyes szabadságukban nem korlátozhatók, jelesül be nem sorozhatók 28933. 4120/ai. 98. 105 167 Útlevelek kézbesítéskor a birtokosa által aláirandúk 50668. 5676/ai. 98. 144 „Nemzetközi igazoló jegy“ elnevezés alatt forgalomba hozott űrlapok eltiltása 25957/V., 6966/ai. 95. 171 Honossági és tolonczíigyekben az osztrák hatóságok megkeresései gyorsan intézendők el 107727. 4371/ai. 98. 262 4 Vegyes rendeletek. Mezőgazdasági termények hamisításának megvizsgá­lására hivatott vegyvizsgálati állomások tárgyában ad. 63,351/XI. 97., í5,362/ai. 97. 12 A jogerősen vád alá helyezett közörazgatási tisztvise­lők büntetőügyei sofonkivül intézendők el ^07/II., 458/ai 98. 26 Socialistikus mozgalmak moggátlása tárgyában 768/eln. 98., lY98/ai 98 és 1421/eln. 98., 2828/ai. 98. 31 71 Özv. Veszprémy Jenőné részére kiadott szinigazg-atói engedély visszavonása 3260/eln., 1403/ai. 98. 41 Lefoglalt sajtótermékek a „Rendőri Közlönyében közzé­tételek 5528/V. 98. 1138/ai. 98. " 42 „ Wo von lebst du ?“, „Die Socialdemokraten kommen", „Socialdemokratischer Katechismus für das ar­beitende Volk“ és „Was dio Umstürzler wollen“ czirnü röpiratok olkobzandók. 822/V. 98. m. sz. 1169/ai. 98 42 Közigazgatási tisztviselők vasúti utazási dijkedvezmé­nyének szabályozása 5413/eln. 98., 1799/ai. 98. 42 Tűzesetek 24 óra alatt bejelentendők 116,168/V. 97., 1876/ai. 98. 45 Különféle egyletek fennállhatásának ellenőrzése tár­gyában 1136/eln., 2315/ai. 98. 46 Népgyűlések miként tarthatása tárgyában 766/eln.. 1801/ai. 98. 46 A m. kir statisztikai hivatal kiküldöttjeinek közig, tá­mogatása tárgyában 6037/1. 98., 1845/ai. 98, 62 Nem magán indítványra üldözendő bűncselekmények, igy a sajtó útján elkövetettnek is, a helyhatóság által a vádhatóság tudomására hozatala tárgyában körrendelet 16,037/V. 2214/ai. 98. 70 Népgyűlések szabályozása 128/eln. 68. 2907/ai. 98. 75 Lőporszállitás szabályozása 118,221/V. 97., 2514,ai. 98. 76 Vidéki hatóságoknak Budapesten tartózkodó egyének letartóztatása iránti távirati megkeresései tárgyá­ban 18.544/V., 2605/ai. 98. 76 Bárody Károly, Kárpáthy György, Peterdy Sándor és Fekete Miksa színigazgatói engedélyének megvo­nása 20,166/eln. 98., 3132/ai. 98. 89 Pálinkamérők kézi zálogüzletet egyazon helységben nem folytathatnak 41,374|I., 4884/ai. 98. 118 A sacherin készítmények tilalmazása 41,272/VI. m. sz. 4067/ai. 98. 124 Lepárolt (könnyebb) ásványolajjal való házalás tilal­mazása 14,765/V., 5103/ai. 98. 137 Dóczi Sándor rendőrőrmester igazolványának érvény­telenítése 3202/eln., 527!/ai. 98. 148

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék