Borsodvármegye Hivatalos Értesítője, 1899 (1-52. szám)

TARTALOMJEGYZÉK „Borsodvármegye Hivatalos Értesítője“ 1899-ik évfolyamához.-----------&->0<g3><*0----------­I. Belügyminiszteri rendcletek. 1. Állami anyakönyvi ügyek. Születési esetek bejelentésének a védhimlőoltásoknál Lapszám való ellenőrzése tárgyában 84,392/98. 13,455/ai. 98. 1 Halálozási statisztikailapok módosítása iránt 119,452/98. , 13,156/ai. 98. 2 Állami tisztviselői minőséggel biró kir anyakönyvve­zetők fegyelmi szabályzata 6582/99. 1840/ai. 99. 47 Születni és halotti anyakönyvi bejegyzéseknél az is mételton előforduló adatok mikénti bejegyzése tár­gyában 28,689/99. 4076/ai. 99. 94 Hét éven aluli elhagyott gyermekek részére szükséges születési és halotti anyakönyvi kivonatok díjtalanul szolgáltatandók ki 50000/99. 7631/ai. 99. 166 Betegsegélyző pénztárak és tagjai közötti jogviszony megállapítására vonatkozó anyakönyvi kivonatok bé­lyegmentesek 75005/99. 10072 ai. 99. 224 Anyakönyvi hivatalok átadása és átvételének szabályo­zása tárgyában 109,339/99. 13022/ai. 99. 276 Ideiglenes helyettesítésre kirendelt anyakönyvvezetők fu­vardíj felszámítása tárgyában 108,412/99. 12,754/ai. 99 290 Az „anyakönyvi index* ez. mű ajánlása 13,524/ai, 99. 292 A bécsi »Arbeiter Unfall Versicherung-Anstalt für Niederösterreich“ számára szükséges anyakönyvi kivonatok bólyegmentesek 76,830,99. 14077/aí. 99. 314 2. T”^egészségügyi rendeletek. A massage (kenés) gyakorlatának korlátozása 64,528/98' 578/ai. 30 Veszett, vagy veszettség gyanújában álló állatok ál­tal megmart egyénekkel való elbánás tárgyában 105063/98. 1314/ai. 99. 42 Az 1898-ik évi himlőoltások fejében az orvosoknak járó ősszeg kiutalványozása 119,351/98. 1689/ai. 99. 51 Mesterséges borok készítésének és forgalomba hoza­talának felderítése tárgyában 430/99. 3033/ai 99. 60 A pestis behurczolásának meggátlása tárgyában. —' 15,717/99. 3548/ai. 90. v 83 Elmebetegeknek, az áll. elmegyógyintézetekben leendő felvételénél az engedély előzetesen kikérendő 31,708/99. 3105/k. 99. 105 Színlelő és ismétlődő kórházilag ápolt betegek nyilván- tartandók 29,192/99. 3355/k. 99. 110 A tüdő vész elleni védekezés tárgyában 34.529/99. 4968/aí. 99. 117 A budapesti egyetemen a nyári szünidők alatt ismétlő orvosi tanfolyam tartásáról 50,654/99 68l4/ai 99. 145 A gyógyporok kiszolgáltatására használt portokok hasz­nálata tárgyáoan 46,673/99. 7655/ai. 99. 155 A pestis járvány behurczolásának meggátlása iránt I 155 61,469/99. 7425/ai. 61,330/99. 7480/ai. 117,915/99. { 162 13379/ai. 112,361/09. 287 \ 296 Járványos kórok terjedésének meggátlása 61,330/99. 7489/ai. 99. 164 A „bányaaszály“ (bánya féreg) betegség terjedésének meggátlása tárgyában 65000/99. 8233/ai 99 . 177 A községek által az 1898 XXI. t.-cz. 8 §-a értelmóhov gyakorlandó közsegélyezés módjáról és neméről a tandó szabályrendelet tárgyában 510Ó0/99 7090/ai 99. 201 A talált v. hatóságilag elhagyottaknak nyilvánított gyermekek után az orsz. betegápolási alaptól fizetett dijak biróilag le nein foglalhatók 72,293/99. 8005/k. 99. 281 A körülmetélés gyakorlaiának szabályozásáról 113,831 /99. Lapszám 13,993/ai. 99. 303 A balfi gyógyfürdőn munkás sanatorium létesítéséről 117,214/99, 13,838/ai. 304 Az italmérésnél és italelárusitásnál követendő egész­ségügyi rendszabályok rendőri és orvosrendőri fel­ügyelete gyakorlásatárgyában. 78,543/99.14,654/ai 99. 316 3. Illetőség, honosság, útlevél és tolonezügy. A tolonczlevelek kiállítása és okmányolása, valamint a tolonezok átvétele és átadása körül követendő el­járásról 11,276/99 2842/ai. 99. 68 A Romániába utazók okmányainak kiállítása és be­mutatása tárgyában. 12,839/99. 4509/ai. 99. 106 A „Chilé“-be utazók figyelmét a közlekedési eszközök helyes csatlakozásának igénybevételére hívja fel 82,817/99. 10,229. 227 Romániába való kiköltözés veszélyeire a lakosság fi­gyelmeztetendő 80,796/99. 10,323/ai. 99. 228 4. Vegyes rendeletek. A „közigazgatási elvi határozatok egyetemes gyűjte­ménye* ez. mű ajánlása 121,631/98. B. M. 13,804/ai. 99. 13 Az osztrák—magyar, másrészt a német léghajós tisz­tek az államhatárt léghajóval átléphetik s a másik fél területén való leszállást kölcsönösen megtehetik 133,285/98. 780/ai. 99. 30 A „Gyümölcskertész“ ez. szaklap megrendelése tár­gyában 121,091/98 14036/ai 98. 31 A vármegyei laktanya építési alapra 1899. évre 24000 frt pótadó kivetését jóváhagyó rendelet 7418/99. 1607/ai 99. “ 49 A katonai kincstár terhére valamely ellátási illetmény­ben részesülő felek életben létének igazolása 4605/99. 2346/ai. 99. 53 A 40 éves szolgálatokért alapított diszérem adományo­zásának szabályozása 595/eln. 99. 2177/ai. 99 1624/eln 99. 4830/ai. 99. 2266/eln. 6036/ai. 53, 105, 124 A „honvédség Rjlődésének története“ ez. mű ajánlása 13186/99. 2791 ai. 99. 59 A fólyó-csatoma és tóhajózás terén felmerülő kihágá­sok elbírálása körül követendő eljárás tárgyában 230/99. 3111 /ai 99 ' 67 A „Magyar Közgazdasági Ertesitő* ez. folyóirat aján­lása 19,611/99 3439/ai. 99. 83 Külföldi kiskorukat érdeklő hagyatéki ügyekben létre­jött egyezségeknél követendő eljárás 21,198/99. 607/kb 99. 106 Daltársulati előadások ellenőrzése tárgyában 75096/99. 4897/ai. 99. ‘ 109 Féláru menetjegyváltás végett benyújtott kérvények bélyegmentessége tárgyában 1901/eln. 4967/ai. 99. 1 1 Gyermektelenségi bizonylatok kiállítása tárgyában 12,628/99. 5270/ai. 99. 76263/99. — 9973,-ai. 99. ‘ 111 és 228 Vasúti menetdijkedvezmények ügyében felmerülő pos­tai küldemények díjmentesek 35,146/99. 5348/ai. 99. 115 Karhatalmi segédletül kirendelt katonaság elhelyezése és élelmezése tárgyában 1654 ein. 99. 5860/ai 99. 121 Postával nem biró községek lakosai részére érkezett, magánleveleket és egyéb postai küldeményeket a község elöljárósága kiildöncz által tartozik kézbe- sittelni. 29,913/99 5487/ai. és 73,882/99. 9226/ai. 99. .135 és 212 Az állami fogyasztási adók után a községek által szed­hető pótlékok tárgyában. 51,4,6/99. 6754/ai. 99. és 7580/ai. “ 137 és 192

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék