Borsodvármegye Hivatalos Értesítője, 1900 (1-52. szám)

1900-01-03 / 1. szám

Melléklet a »Borsod« 1900. évi 1. számához. 1900. január 3. BORSODVÁRMEGYE HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE Miniszteri rendeletek. 15168 Borsod vármegye alispánjától, ai. 899. • Köztudomásúi. Marhalevél kezelőknek. Állatorvo soknak. Ezen miniszteri rendelet másolatát a közön­ség. a marhalevél kezelők és a kirendelt szakértők részére tudomás és további megfelelő eljárás végett közzé teszem. o ' Miskolcz, 1899. decz. 27. Dr. Tarnatj Gyula, alispán. 101791 sz. M. kir. földmivelésügyi miniszter, in—2. . J Ä goedingi cs. kir. kerületi kapitányságnak az osztrák cs. kir. belügyminiszter úr 42989. számú táviratával jóváhagyott 21036. számú in- lézkedése következtében a Morvaországgal hatá­ros Nyitravármegyei szakolczai járás és Szakolcza c. t. város kertijeiéről származó hasított körmű állatoknak Ausztria egész területére való bevitele a szakolczai járás területen Vradiston 'fellépett ragadós száj és körömfájás miatt tilos. Erről megfelelő közzététel és a marhalevél kezelők utasítása végett czimet oly czélból érte ■ sitem, hogy a szakolczai járás vagy Bzakolcza r. t város területéről Magyarország más területére netalán áthozott hasított körmi! állatoknak hátira­tolt marhalevelekkel Ausztriába' való kivitele megakadályoztassék, s ezzel az ily, állatoknak Ausztriában való esetleges elkobzásának eleje vétessék. Végül megjegyzem, hogy ezen - intézkedés hatálya a emlitett járás területén keresztül vasúton történő átviteli forgalomra ki nem terjed. Budapest, 1899. deczémber 2I-én. A miniszter megbízásából: Lestyánszky. 15050 .sz. Borsodvármegye alispánjától, ai. 890. MískoIcz város polgármesterének. Föszolgabiráknak. ~Az összes anyakönyvvezetőknek. A nagyméltóságú magy. kir. belügyminiszté­riumnak ezen, a halálozási statisztika adatainak pontos megállapítása tárgyában 133261/IX 899. szám alatt kiadott körrendeletét Miskolcz város t. polgármesterével, a járási főszolgabíró urak­kal, és az összes állami anyakönyvvezetőkkel, va amint az anyakönyvve-elői helyettesekkel al­kalmazkodás és megszabott eljárás végett a „Bor­sod“ lap hivatalos értesítője uijan közlöm. Ugyan ezen ministeri körrendelet másolatát egyszersmind a 'törvényhatóság területén mű­ködő összes tiszti, járási és körorvosoknak, nem­különben a megyei tiszti főorvos urnák is ki­adom. Miskolcz, 1899 decz. 24-én. Dr. Tarnay Gyula, alispán. Másolat — 133281. IX. 997 Magyar királyi belügyminiszter. Körrendelet valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének. A halálozási statisztika egyik legfontosabb feladatát, a halálokok minél pontosabb kiderítése képezi. Minthogy azonban hazánkban tapasztalás szerint az összes halálozásoknak csupán felét teszi ki azon halálesetek száma, amelyekben a halottvizsgálati bizonyítványt o vos-halottkém ál­lítja ki: a halál okát pusztán a halottvizsgálati bizonyítványban foglalt adatok alapján eddig a haláleseteknek csupán fele részében lehetett pon­tosan megállapítani. A végből tehát, hogy a ha­lál oka a jövőben az esetek minél nagyobb szá­mában legyen a megkivántató pontossággal kide­ríthető, s igy a halálokok pontos megállapításá­hoz fűződő fontos közegészségügyi érdekeknek elég tétessék, a ra. kir. központi statisztikai hiva­talnak az országgyűlés élé terjesztett 1900. évi munkatervében gondos-odás történt arra nézve, hogy azon esetekben is, midőn a halott vizsgálati bizonyítványt nem orvos-halottkém állította ki, de az elhunytat orvos kezelte, a halál oka a ke­zelő orvostól származó kórmpgállapitás alapján pontosan kideriltessék. E czél elérésére az ide mellékelt mintájú ,,Orvosi Értesítő“ szolgál, mely 1900. évi január 1 én lép alkalmazásba a kö­vetkező eljárás melleit. Az állami anyakönyvvezetőknek 1900. évi január hó 1 tői kezdve kötelességük lesz mind­azon esetekben, midőn oly halálesetet anyaköny­veznek, melyről a halottvizsgálati hizónvitványt nem orvos-halottkém állította ki, vagy halottvizs­gálati bizonyítvány egyáltalán nem állíttatott ki,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék