Borsodvármegye Hivatalos Értesítője, 1901 (1-52. szám)

1901-01-02 / 1. szám

Melléklet a »Borsod« 1901. évi 1. számához. 1901. január 2. BORSODVÁRMEGYE HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE Miniszteri rendeletek. ai 900 ' Borsod vármegye alispánjától. Köztudomásul. Főszolgabíróknak. Rendőrkapitánynak. Községi elöljáróknak. A nagyméltóságu magy. kir. honvédelmi mi­nisztériumnak 9737/eln. 900. sz. alatt kelt ezen körrendeletét, tájékozás végett, a „Borsod“ lap hivatalos értesítője utján ezennel közíudomásra hozom, a járási főszalgabiró urakat és Miskolcz város t. rendőrkapitányi hivatalát egyszersmind felhívom, hogy előfordu'ó esetben, annak rendel­kezései szerint járjanak el. Miskolcz, 1900. deczember 20. Dr. Tarnay Gyula, alispán. mindenkor az illetékes közigazgatási hatósági közegekhez forduljon. Felhívom továbbá a törvényhatóságot, hogy a közigazgatási közegek az említet ügynökök mű­ködését éber figyelemmel kisérjék és adandó al­kalommal ellenük a törvényes lépéseket azonnal i tegyék meg, végül, hogy az illetékes közigazga­tási közegek a folyamodó feleknek a hadkötele- i zettség vagy katonai szolgaiak teljesítése körül a törvények és szabályok szerint megengedhető va­lamely kedvezmény iránti kérelmeiket késedelem nélkül azonnal intézzék el, ez lévén egyik leg­hatályosabb módja annak megakadályozására, hogy a közönség illetéktelen közbenjárók segé­lyét igénybe vegye. Budapesten, 1900. decz. 6. Fejérváry, honvédelmi miniszter. 9737. sz. ein. 1900. Borsodvármegye közönségének. A székes fővárosban és a vidéken, minden hatósági engedély nélkül keletkezett úgynevezett katonai irodák ügynökei szerte bejárták az or­szágot s a tájékozatlan és hiszékeny népet, kü­lönösen pedig a földmivelő osztályhoz tartozó egyéneket megzsarolják oly módon, hogy elhite­tik velük, miszerint az ő közvetítésük és befolyá­suk révén az illetők vagy hozzátartozóik a had­kötelezettség és katonai szolgálat teljesítése körül kedvezményben vagy könnyítésben fognak része­sülni, még akkor is, ha arra semminemű törvé­nyes igényük nincs is. Ezen ügynököknek sikerült is nem egy eset­ben egyeseket jelentékeny százakra rugó össze­gek erejéig megzsarolni. A nagy közönség figyelmeztetése és ez úton az említett üzehneknek megszüntetése végett, igénybe vettem már a hírlapokat is; de mintán ebbeli figyelmeztetésem nem minden hírlapban látott napvilágot, szükségesnek tartom a törvény- hatóságot felhívni, hogy az említett katonai iro­dák ügynökeinek üzelmeire a nagy közönséget a legkiterjedtebb módon figyelmeztesse és óva intse, hogy azok közbenjárását, miután annak semmi foganatja nem lehet, igénybe ne vegye, hanem hogy a hadkötelezettség vagy katonai szolgálat teljesítése körül törvényesen megengedhető vala­mely kedvezmény vagy könnyítés kérelmezésénél 14,365. az. Borsodvármegye alispánjától. ai. 1900. Főszolgabiráknak. Rendőrkapitánynak. Községi elöl­járóknak. Az alábbi miniszteri rendelet másolatát a közönség, elsőfokú állategészségügyi hatóságok és hatósági állatorvosok és községi elő járóságok részére tudomás vétel és alkalmazkodás végett közzé teszem. Miskolcz, 1900. deczemher 20. Dr. Tarnay Gyula, alispán. Másolat. — 84653. sz. .. . .... . . . II1/2 900. M. kir. foldmivelesugyi miniszter. Tudomásvétel és kihirdetés végett közlöm, hogy a romániai kir. kormány elrendelte, hogy mindennemű állat és állati nyerstermény, amely Romániából való kivitelre vagy Romániába való bevitelre van szánva, származási és egészségi bi­zonyítványokkal láttassák el. Ezen bizonyítványok hatósági állatorvosok által állitandók ki és a kiállítási hely helyi hatósága által hitelesitendők és illetve a rendeltetési helyhez legközelebb eső consulátus által láttamozandók. Ha ilyen szállít­mányok osztrák vagy magyar vasutakon fognak átszállittatni, az igazolvány az illetékes cs. és kir. osztrák magyar consulátus által is láttmai­zandó lesz. Budapest 1900. deczember 10-én. A miniszter megbízásából: 'Csabay.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék