Borsodvármegye Hivatalos Értesítője, 1902 (1-53. szám)

1902-01-01 / 1. szám

Melléklet a »Borsod« 1902. rfyT'1' nnÁiiiAliUg MEZŐ KÖVES!) VABU» Ért. 1 áeAto............. ' ..........ikt. szám. 1902. január BORSODVARMEGYE HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE; vtctH mcrír^tr-Tr7 { y\ aJiÁ Miniszteri rendeletek. 15070. ai 90j Borsodvármegye alispánjától. Miskoloz város tanácsának. Főszolgabíróknak. A nagyméltóságu kereskedelemügyi magy. kir. minisztériumnak 77024/V1II. ai. 901. sz. a. kelt alábbi rendeletel, Miskolcz város t. tanácsá­val és a járási főszolgabíró urakkal, mint első fokú iparhatóságokkal a »Borsod* lap hivatalos értesítője utján tudomás és alkalmazkodás vé­gett közlöm. Miskolcz, 1901. deczember 16. Dr. Tarnay Gyula, alispán. ^7 0^4; ’'Z • • vurx‘ Kereskedelemügyi m. kir. miniszter. Valamennyi másodfokú iparhatóságnak. Felmerült concrét esetből kifolyólag, a föld- mivelésügyi miniszter úrral egyetértőleg, mihez­tartás végett értesítem a hatóságot, miszerint az olyan egyének foglalkozása, kik saját gazdaság­gal egyáltalán nem bírván, cséplőgépet kizárólag abból a czélból tartanak, hogy azzal mások ter­ményeit pénzért, vagy természetben adandó ré­szért kicsépeljék, bár az a munka természeténél fogva, a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatban áll, — nyereségre állapított vállalkozásnak, illetve rendszeres s az 1884. XVII. t. ez. rendelkezé­sei alá tartozó ipari foglalkozásnak tekintendő, miért is az ilyen egyénekkel, valamint szakkép­zettséggel biró alkalmazottjaikkal, úgymint gépész és fűtővel szemben az 1884. XVII. valamint az 1891. XIV. t. ez. rendelkezései irányadók. Budapesten, 1901. november 26. Hegedűs. Alispáni rendeletek. 15,610- sz. _ Borsodvármegye alispánjától. Miskolcz város tanácsának. Főszolgabíróknak. Köz­ségi elöljáróknak Felhívom Miskolcz város t. rendőrkapitányát és az öszes községi elöljáróságokat, hogy özv. Bikki Flóriánná sz. Rakaczki Anna legutóbb Dá­mákon, most ismeretlen helyen tartózkodó egyént hatóságuk területén köröztessék, föltalálás esetéi" hallgassák ki arra, hogy néhai férjével, hol, / mi­kor és mely egyházban lépett bázassá^mes hogy^ ejí férje halála óta, 4 éven túl tartózkodás és a köz­terhekhez esetleg személyes szolgáltatásukkal való hozzájárulás által szerzett-e 'valahol illetőséget ? A községi elöljárók, eljárásuk eredményéről 30 nap alatt tegyenek jelentés járási főszolgabi- ráikhoz. Utóbbiakat pedig és Miskolcz város rendőr- kapitányát felhívom, hogy az eredményről 45 nap alatt hozzám, nemleges esetben is tegyenek jelentést. Miskolcz, 1901. deczember 20. Dr. Tarnay Gyula, alispán. Borsodvármegye alispánjától. 154.90 sz. ai. 19017 Miskolcz v rendőrkapitányának. Járási főszolgabi- biráknak. Községi elöljáróknak. Háromszékvármegye alispánjának értesítése szerint Árapataki Rafiroj Átyim és János gondo­zása alatt álló Muntáyn Koszti a folyó év nya­rán ismeretlen helyre elköltözött. Felhívom a rendőri hatóságokat, hogy a ne­vezettet, 'kinek személyleirása köveLkező: kora: 16 év; arcza: kerek; haja: gesztenye szin, szeme: mázos; orra, szája: rendes; különös ismertető jele: hülye; ruházata: közönséges román viselet, hatóságuk területén nyomozzák s feltalálása ese­tén hozzám azonnal jelentést tegyenek. Miskolcz, 1901. deczember 17.én. Dr Tarnay Gyula, alispán 16292 ai. Borsodvármegye alispánjától. ai. 1901. Ezen hirdetményi a «Borsod» lap hivatalos értesítője utján köztudomásra hozom. Miskolcz, 1901. deczember 30. Dr. Tarnay Gyula, alispán. M. kir. kassai 5. honvéd huszárezred. Hirdetmény. A m. kir. kassai 5. honvéd huszárezred póllovaző bizottsága által 1902. évi január hó 3-án d. e. 11 órakor Boldván Szalhmáry Király Pál ur udvarán készpénz fizetés mellett pótlovak

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék