Borsodvármegye Hivatalos Értesítője, 1903 (1-25. szám)

/• »A/ • j %■r, r TÁRGYMUTATÓ Borsodvánuegye Hivatalos Értesítőjének 1$03. január 7 — 1903. junius 23-ig terjedő számaihoz. Oldatsz, ... I Acetylen gázt fejlesztő készülékek szerkezetének meg­vizsgálása stb. tárgyában kibocsátott 54969 1902. sz. K. M. körrendelet ............................................ 49 Állatok emésztését elősegítő Somogyi-féle táppor szabadforgalomba hozatalának engedélyezése 2828-IIL 1............................ ................................- ‘ 31 Állatorvosi közszolgálat szabályozása tárgyában ki­bocsátott 81477- 9U3. F. m. körrendelet...........185 Amerikai ..közjegyzők« és a «magyar ), ügyvédek“ v sszaélései tárgyában kibocsátott .61221—V—e. 902 B. m sz körrendelet ... ................... 99 Anyakönyvvezetöi és helyettesi tiszteletdijak, vala mint a községek részére adott állami segélyek utalványozása, kezelése és elszámolása 135936—B. M. 002, .........................................................- - 13 Anyakönyvvi törvény 10. §-án alapuló kiküldetések s azok után fölmerülő költségek tárgyában kibo­csátott 133636—B. M. 1903. sz. körrendelet ... 14 Anyakönyvi utasításnak a halálesetekről hivatalból adandó értesítéséről szóló 79. §-ának módositása . 7489—903. B. ?/•.--... .. ......................... ...........102 Arvaszéki elnök üö,átalányát .megállapító 22—kgy. 1902. sz. határozat ... ... ... ................... 73 j B. Baromfi kolera ellen való védekezés tárgyában ki­bocsátott 3C200—903. B M. sz. körrendelet ... 80 Békéltető bizottságok sürgős megalakítása munka- beszüntetések esetén 69280—1902 VIII. ‘K. M. 33 Budapesti állami gyermekmenhelylyel folytatott le­velezés tárgyában kibocsátott 48575—903. B. M sz. körrendelet .......................................................131 D. Dél-afrikai kivándorlók óvása 28657-903 ............... 107 Dohánytermelők és d hánykertészek közötti szerző­dések mindenkor a község elöljárósága előtt és írásban kötendők 27659—1903. F. M .................. 96 Duna gőzhajózási társaság véglegesített alkalmazottai a kerületi betogsegélyző pénztárakba való belé­pésre nem kötelezhetők 29868 —VII. a. K. M. 141 E. Eötvös alap javára tett 3000 koronás alapitvány tár­gyában hozott 351/kgy. 900 sz. határozat ..........130 Erdőbirtokosok tulajdonátképező, erdőkezelési, erdő­őrzési, erdősítési stb. alapok biztosítók jellege ügyében kibocsátott 96575—F. M. 902. sz. kör­rendelet ..................................................................... 70 Erdősítési jutalmak kiosztása 97703—1 4 f. M. ... 4 Erzsébet közkórházban létesítendő gyógyszerészeti pavilion tárgyában hozott 296/kgy. 9Ö3. sz. ha­tározat .......................................................................143 I p Oldal sz. Féláru vasúti jegy váltására jogosító igazolványok postai portó kötelezettsége tárgyában kibocsátott 18143—903. B. M. körrendelet ...........................131 Fogműves (fogtechnikus) iparnak a képesítés igazo lásához kötött mesterségek közé sorolása tárgyá­ban kibocsátott 12941—903. K. M. körrendelet 141 Gy. Gyámhatóságot érdeklő anyakönyvi adatoknak a köz­ségi elöljárósággal, illetőleg az árvaszékkel való közlése tárgyában kibocsátott 5143 I e B. M. 903. sz. körrendelet ............................................ 61 Gyárvizsgálati könyvbe az I. fokú iparhatóságok be­jei: vzéseket nem eszközölhetnek 4782—VIII. 903. K. M. -... ' ........................................ 114 Gyümölcs, konyha és virágkertészettel foglalkozó egyének, kik saját terményeiket árulják, ipariga­zolvány váltására nem kötelezhetők 9544—VIII. 1903. K. M..............................................................119 H. Halászjegyek a kir. adóhivatalok által kezelendők 8764—V. 5. f. m. .................................................... 29 Honvéd és csendőrszökevényeknek a monarchia két állama közt eszközlendő kölcsönös kiszolgáltatása tárgyában kibocsátott 7635—ein. 902. H. M. ... 30 I. Ipartörvény 52. §-a alapján adható engedély elnyeré­séhez az elárusítandó áruk jegyzéke az iparható­ságnak bemutatandó 28560—901. VIII. K. M. 3 K. Kályha ipar és a hazai széntermelés hatósági tá­mogatása 110169 — II. 902. B. M .......................... 22 Katonai egyéneknél előforduló születések, halálese­tek és házasságok nyilvántartása és tanúsítása tárgyában kibocsátott rendelet módositása 103— m. e. 903.................................................................... 100 Kereskedők szenna levelet, alóét és mannát nem árusíthatnak 8664—903. 132 Kiskornak kivándorlása tárgyában kibocsátott 17031. — III. a. 903. B. M. körrendelet ........................... 40 Kivándorlási hirdetményt vagy útlevelet tartalmazó zárt levelekkel való eljárásra nézve tapasztalt téves felfogás megszüntetése 55683 — B. M 902 8 Kompok (magánczélokra ‘ szolgálók) hordképességé- nék megállapítása tárgyában alkotott 318—kgy. 1903. sz. szabályrendelet .......................................144 Kórházi ápoltak illetőségének megállapítására vo­natkozó köröz vények a „Rendőri Közlönyben“ nem teendők közzé 46971—1902. ... .. ... 40

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék