Borsodvármegye Hivatalos Lapja, 1903 (1. évfolyam, 1-27. szám)

1903-07-02 / 1. szám

I. évfolyam. Miskolcz, 1903. julius 2. . szám. BORSODVÁRMEGYE Előfizetési ár egész évre 10 korona. — Megjelenik minden csütörtökön. — HIVATAEOS LAPJA Hivatalos hirdetések a lap szerkesz­tőjéhez a vármegyeházba küldendők. Szerkeszti: Dr. KAZAY LÁSZLÓ vármegyei II.' aljegyző I. Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok. ~Í90'’SZ' Borsod vármegye alispánjától. Köztudomásul. Borsodvármegye törvényhatósági bizottsá­gának a vármegyei tiszti, segéd- és kezelő sze­mélyzet, valamint állandóan alkalmazott szolgák nyugdij intézete alapszabályainak módosítása tár­gyában 287/kgy. 903. sz. alatt hozott határozatát, annak kijelentése mellett, hogy a módosításokra vonatkozó tervezet a központi kiadóhivatalban közszemlére ki van téve s a hivatalos órák alatt bárki által betekinthető, ezennel köztudomásra hozom. Netaláni felebbezósek ellene 30 nap alatt az alispáni hivatalnál nyújthatók be. Miskolcz, 1903. junius hó 23-án. Dr. Tarnay Gyula, a'ispán. Borsodvármegye törvényhatósága részéről Mis- kölcsön, 1903. junius hó 8-án tartott rendes émegyedes közgyűlés jegyzőkönyvi kivonata. 287. kg-y. 8460. ai 903­Dr. Tarnay Gyula alispán, jóváhagyás végett beterjeszti a magy. kir. belügyminiszter úrnak 128051/11. 902. sz. a. kelt rendelete értelmében módositott vármegyei tisztviselői nyugdij szabály- rendelet tervezetét. A kérdésben forgó módositott szabályrendeletet felülvizsgálván, az abban eszközölt módosításokhoz az állandó választmány javaslatához képest hozzá­járulunk. Ezen határozatunkat, szabályszerű kihirdetés, annak utána pedig, felsőbb jóváhagyás végett, a magy. kir. belügyminiszter árhoz leendő fel- terjesztés végett alispánunknak, az iratokkal együtt kiadjuk. Kinft Kiadta: Gassner Gyula, s k. tb. főjegyző II. További intézkedést igénylő általános jellegű rendeletek. ai. 9037 A magy kir honvédelmi minister úrnak 42322/XIV. 903. sz. alatt kelt alábbi rendele­tét és abban foglalt pályázati hirdetményt ezen­nel köztudomásra hozom. Miskolcz, 1803. junius hó 22-én. Dr. Tarnay Gyula, alispán. Másolat. — 42322. sz. ,, .-i /ii- • • —joy— Magy. kir. honvédelmi minister. Borsodvármegye közönségének. Budapest székes főváros törvényhatósága ál­tal József főherczeg ur Ő cs. ós kir. Fensége honvéd főparancsnokságának 25-ik évfordulója emlékére, m. kir. hondvédség kötelékébe tartozó I vagy tartozott egyének árvái vagy fél árvái ne­veltetésére létesített alapítványi helyek közül az 1903./1904. tanév kezdetén a József fiárva- liázban 2 hely kerül betöltés alá, mely helyekre nézve a kijelölés joga, az illetőségre való tekin- tetnólkiil ó császári ós királyi Fenségét József főherczeg urat illetőleg családjának mindenkori legidősebb férfi tagját illeti meg. Ezen helyek betöltése czéljából az alábbi pályázati hirdetményt bocsátom ki. Pályázati hirdetmény. Budapest székes főváros közönsége által József főherczeg úr O cs. és kir. fensége hon­véd főparancsnokságának 25-ik évfordulója al­kalmából, s annak emlékére a m. kir. honvéd 9464. sz. Borsodvármegye alispánjától.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék