Borsodvármegye Hivatalos Lapja, 1904 (2. évfolyam, 1-52. szám)

TÁRGYMUTATÓ Borsodvármegye Hivatalos Lapjának II. évfolyamához. (1904. év.) Oldalszám A. Acetyléngáz előállítása és világítási vagy más czé- lokra való felhasználása tárgyában 25421/VII. 1904. sz. a. kibocsátott K. M. körrendelet 6549/ai. 1904. ...............-........................ 174 Adóösszeirásra és választói jogosultságra vonat­kozó 20/kpv. 1904. sz. körrendelet ........... 105 Állami erdőkben - a takarmányhiány miatt engedélyezett rendkívüli használatok 2079/ai. . 1904. 1903—1904. F. M ................................... 221,222 Állami méneknek a fedezletési állomásokon való szétosztását szabályozó 107836 — 11. i. 904. F. M. körrendelet 19153-903. ai. ... ... 9 Állandó vegyes felülvizsgáló bizottságok szerve­zése tárgyában kibocsátott 92000—VIII. A. 1903. sz. H. M. körrendelet ... .. ... 22 Állati szörmenemüeket feldolgozó ipartelepeken alkalmazott munkások egészsége érdekében alkotott 64922 1903. sz. K* M. szabályren­. delet 18697/ai. 903.... ... '............................ 6 Állatok emésztését elősegítő táppornak szabad forgalomba hozatalára vonatkozó engedély be­vonása 2238/ai. 904 ......................................... 51 Állatorvosok szabadságidejének engedélyezésére vonatkozó B. M. körrendeletre való utalás 14857/ai. 904 ............. 332 Amerikában tartózkodó védköteleseknek szóló be­hívók mikénti kézbesítését szabályozó 148\18. ai. 1904. sz. körrendelet ............................ 338 Amerikai hatóságok által a bevándorlás meg­nehezítése czéljából tett újabb intézkedések tárgyában kibocsátott 82912/111. a. 1904. B. M. körrendelet 13260/ai. 1904................................ 299 Aranka irtás tárgyában kibocsátott körrendelet , 5660/ai. 1904.................................... 137 Ároktő községtől a Tisza révig terjedő községi közdűlő útnak a törvényhatósági úthálózatba való felvétele tárgyában hozott 852/kgy. 15111. 903. sz. határozat .. ... .................. 203 Árvák és gondnokollak épületeinek tűzkár el­leni biztosítása tárgyában kiadott utasítás 18332/ai. 1903 ................... . .................... 203 Árvaszéki beadványok m kénti felszerelése tár­gyában kibocsátott utasitás 2335/a. 1904. ... 48 Automobilok üzeméhez tartozó gőzkazánok ható­sági ellenőrzése 840/kb. 904 ............................ 80 B. „Bábakasztófa“ játék engedélyezése tárgyában kibocsátott 19883/111. b. 1904. sz. B. M. kör­rendelet 14562/ai. 1904-... ........................... 331 Bábatanfolyamra vonatkozó hirdetm ények 3985/ai. 1904., 14ö58/ai. 1904 ....................................... 100,370 Oldalszám Balesetek kinyomozása ipari, gyári és gazdasági vállalatoknál 7615 - III. 904., B. M. 4774 - ai. 1904. . .. ... ........................................... 122 Barthel és Társa takarmánypótlékának forga­lomba hozatalát engedélyező 103051 - III. 2. F. M. 17357-ai 1904. körrendelet .......... 423 Belépési bizonyítványoknak kiadására vonatkozó 18380—VIII. a. H. M. körrendelet 4057—ai. 1904. ........................................................................... 88 Benzin motoros cséplőgépek használatának sza­bályozása 218—kgy. 3566 - ai. 1904 .............. 215 Betegsegélyezési járulékok után késedelmi ka­mat szedhető 49982 - VIII. a. K- M. 1299 - ai. 904............................................... ... ... 32 Bírságpénzek portómentessége tárgyában kibo­csátott 165119 -II. e. 904. B. M. körrendelet 2167-ai. 1904. 51 Biztosítási ügynökök iparigazolványa tárgyában kibocsátott 17845 - VII. 901. K. M. körrendelet 4265-ai. 1904. ... ... 107 Biztosítási ügyletek kötése és a vasárnapi munka­szünet tárgyában kibocsátott 69519—III. b. B. M. körrendelet ... — 246 Bocskai emlékoszlopra 100 koronát megszavazó 292-kgy. 904. 7700 ai. 904. sz. határozat 214 Borforgalmi adatok mikénti beszerzése tárgyá­ban kibocsátott 5480 - 1903- B. M. körrende­let 1773- ai. 904. ...................-......................... 123 Borsod-Miskolczi Közművelődési és Muzeum- Egyesület javára 2600 koronát megszavazó ' 294—kgy. határozat 9703 - ai. 904 ...............- 243 Borsodvármeqye tiszti-, segéd- és kezelőszemély­zetének állandóan alkalmazott szolgáinak s azok özvegyeinek és árváinak ellátásáról szóló szabályrendelet 557—kgy. 13361—ai. 903.... 143 Bukaresti magyar újságban a házassági kihirde­tések közhírré teendők 108626 - I. c. 903. B. M. 1801-904. ai ................ -................. 37 Bulgáriában való használatra szánt okmányok hitelesítése tárgyában kibocsátott 97614—I a. 904. B. M. körrendelet 16252—ai. 904. — 388 Cz. Czégek helyes használatának ellenőrzése tárgyá­ban kibocsátott 29859 —VIII. B. sz. K. M. körrendelet 18511/ai 903 .................................. 201 Cs. Családtagok által küldött hajójegyeknél köve­tendő eljárás tárgyában kibocsátott 85195 III. a. 904. B. M. körrendelet 12893/ai. 1904. ... 299 Családfenntartók keresetképesség tekintetében megvizsgálandó férfirokonok stb. élelmezési

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék