Borsodvármegye Hivatalos Lapja, 1906 (4. évfolyam, 1-52. szám)

Oldal A. Abauj vm.-ben betonátereszek építésére kiadott versenytárgyalási hirdetmény — — — 85 Abauj vm.-ben útépítésre kiadott versenytárgya­lási hirdetmény — — — — — — 99 Aczetylén-gáz gyártása és felhasználása körül követendő eljárás — — — — —182,826 Adó bejegyzésre vonatkozó utasítás— — — 821 „Adria1’ m. kir- tengerhajózási r. t. személy szállító osztályának hivatali karában történt változás - — — — — — — — 199 Állami anyakönyvvezetőkről szóló 1904. évi XXXVI. t. c. életbeléptetése— — — —839,358 Alkotmányvédö bizottság működéséről szóló előterjesztés — — — — — — 125 Alrnási Bálint marhalevelének körözése — — 373 „Állami anyakönyvvezetés összes szabályainak gyűjteménye11 czimü szakkönyvajánlása — 359 Amerikai állampolgári okmányokkal és útlevelek­kel való eljárás — — — — — — 251 Amerikába kivándorolt és legalább 5 évig ott lakó egyének részére kiállítandó útlevelekről 231 Amerikában a kihajózástól eltiltott magyar ki­vándorlók visszautasításának megszüntetése 292 Anga József körözése — — — — — 167 Anarhisták körözése — — — — — — 121 Anyakönyvek vezetéséhez szükséges nyomtatvá nyok biztosítása — — — — — — 98 Anyakönyvi kerületi névváltozások — — — 130 I Auster (Oster) Engeniától a küzsegély eltiltása 283 l Anyakönyvi nyomtatványok kezeléséről — — 369 ' Árvák és gondnokoltak épületeinek és ingósá­gainak tűzkár elleni biztosítása — — — 857 Aranka irtására kiadott rendelet — — — 213 Árvaszéki (Borsod vm.) irnoki állásra hirdetett pályázat — — — — — — — _ 135,155 Árvaszéki (Borsod vm.) iktatói állásra hirdetett pályázat — — — — — — — — 50 Ároktő —nagymihályi útvonalnak a vicinalis köz­utak sorába leendő beiktatásáról — — — 163 Asterbaum Mór körözése — — — — 286 Ásványos és egyéb vizek szénsavval való telí­tésének szabályozása — — — — — 104 Ásványolajok szállítása és tartására vonatkozó 112.711/905. sz. körrendelet életbeléptetésé­nek felfüggesztése —- — — — — — 75 Asztalos Károly körözése — — — — — 122 j Avai András marhalevelének körözése — — 58 B. Bábák (községiek) alkalmazására vonatkozó ren­I delet — — — — — — — — _ 182 Bábajelöltek bejentése — — — — — 321 Oldal Bachruch Károly galvács —abod—királykuti út­rész. kiépítésére vonatkozó ajánlata — —261,349 Balog Mária körözése - — - — — — 285 . Balog József Károly cselédkönyvének körözése 378 Bárdos Pál marhalevelének körözése — — 378 Bana János körözése — — — — — — 258 Bach Berta illetőségi bizonyítványának körözése 250 Balázs Lajos körözése — — — — 250 Barta Lajos marhalevelének körözése — — 203 Barta (csaucsa) Lukács közs. bizonyítványának körözése — — — — — — — — 32 Bartus Ede házának megvásárlása — — — 31 Bánfalusi körorvosi állásra hirdetett pályázat 26, 28, 36, 66 - — — - — - — ­„Balatonoíf1' bulgáriai czég üzelmeitől való óvás 74 Bakos Julianna közs. bizonyítványának körözése 372 Barta István körözése — — — — — 60 Bartók Kara József sertésének körözése— — 76 Barándi Ilona körözése — — — — 100 Bátorffy Ferencz vizslájának körözése — — 244 Bánhorváti körorvosi állásra hirdetett pályázat 830, 334, 371, 378— Bernhardt Leopold körözése — - — — 374 Brezovay András meghívója renkkivüli közgyű­lésre — — — _ — _ — 9 Berecz pumita János marhalevelének körözése 43 Belügyi Közlöny 39 sz. ban levő 87310—1906. sz. B. M. rend helyesbítése — — — — 283 Benzin motorral dolgozó kisiparosok és kisgaz­dák részére szállilandó adómentes benzin eladása — —- — — — — — 165 Beszállásolási végrehajtási utasítás helyesbítése 129 Békéi Kálmántól a közsegély megvonása — 7Ö Berecz István marhalevelének körözése — — 131 Bevándorlási statisztikai adatgyűjtés —- — 320 Bezzeg András sertéseinek körözése — — 372 Berentei szülésznői állásra hirdetett pályázat— 217 Bezeda József körözése — — — — — 217 Bélapátfalvai jegyzői állásra hirdetett pályázat 170,178, 182, 200. Belakovics József körözése — — — — 123 Berecz Margit „ — — — -- 229 Beőcze Gizella „ — — — — 360 Bódog Tamás lovának „ — — — — 132 Boros (barna) Józsefné „ — — — — 24 Bosnyák Ernőtől a közsegély megvonása — 50 Borkezelési tanfolyam tartása — — — — 335 „Borsodi Aczélgyár“ marhalevelének körözése 311 Blasek József körözése — — — — — 94 Boros Ferencz cselédkönyvének körözése 100 Bóta József lovának körözése — -— — 135 Borsodvármegye II. aljegyzői állásra hirdeiett pályázat — — — — — — 206, 215, 243 Borsodvármegye közig, gyakornoki állásra hir­TÁRGYMUTATÓ Borsodvármegye Hivatalos Lapjának 1906. év 1Y. évfolyamához. i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék