Borsodvármegye Hivatalos Lapja, 1907 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1907-01-03 / 1. szám

V. évfolyam. Miskolcz, 1907. január 3. I. szám. BORSODVAR MEGYE Előfizetés ár egész évre 10 korona. — Megjelenik mindencsütörtökön .— HIVATALOS LAPJA Hivatalos hirdetések a lap szerkesz­tőjéhez a vármegyeházba küldendők. Szerkeszti: Dr. GÖRGEY LÁSZLÓ vármegyei III. aljegyző I. Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok Borsodvármegye törvényhatóságának Mis- kolczon, 1906. évi 'december hó 15-én tartott rendes évnegyedes közgyűlésének jegyzőkönyvi kivonata. 1065/kgy. 15769 ai. 1906. Vármegyénk alispánjának jelentése a kato­nai beszállásolás és a jkatonai előfogatokért nyúj­tandó kárpótlás tárgyában 790 kgy/16740 ai. 1905. sz. a. alkotott szabályrendelet joghatályá­nak meghosszabitása iránt. Az előterjesztésnek helyt adunk s az alábbi szabályrendeletet egész terjedelmében elfogadjuk és joghatályát újabb három évre kiterjesztjük. Szabályrendelet a katona beszállás és a katonai előfogat kiállítás terheinek kárpótlása tárgyában az 1907, 1908 és 1909 évekre. 1- §• Mindazok, akik átvonulóban vagy fegyver- gyakorlatok idejére szállásolnak el a hadsereg­hez, vagy a honvédséghez tartozó legénységet, vagy lovakat minden egyes ember és ló után egv-egy napra 4—4 fillér katonabeszállásolási pótlékban, mint kártalanitási összegben részesit- tetnek. 2. §. Mindazon lótulajdonosok, a kik a közös hadsereg és a m. kir. honvédség részére a köz­ségi elöljáróság, illetve a tanács rendelkezése folytán előfogatokat kiszolgáltatnak, minden ló után kilométerenként 13 fillér téritési pótlékban részesittetnek. A téritési pótlékok kiszámításánál a hon­védelmi ministérium 1876 évi 1025 sz. rende­leté irányadó. 3. §. Az 1 és 2 §. §.-ban körülirt kártalanitási pótlékokat azon község, vagy rt város pénztára köteles fizetni, melyben az átvonuló beszállásolás történt, vagy melyből az előfogat kirendelése eszközöltetett. 4. §. Az 1 és 2 §. §.-ban említett pótlékokat a főszolgabiró, illetőleg polgármester állapítja meg és folyósítja azon kimutatások vagy ellennyugták alapján, melyeket az illető csapatparancsnokságok az elszállásolt legénységről kiállítanak, illetve a katonai kincstár által kifizetett ^térítési dijakról adnak. A községek, illetőleg a rt. város szállás mestere ezen\ellen nyugtatványokat egy kimu­tatás kíséretében terjeszti fel a főszolgabíróhoz, illetve a polgármesterhez-, melyből kivehető le­gyen, hogy mely napon, hány legény és ló volt beszállásolva, avagy hány előfogat és hová, illetve mily távolságra vétetett igénybe. A községek és Miskolcz r. t. város a fő­szolgabiró, illetőleg polgármesterének utalványá­nak vétele után az 1 és 2 §. §-ok rendelkezé­sének figyelembe vételével ’a megállapított pót­lékokat a háztulajdonosok kezéhez haladéktalanul kifizetni kötelesek. 5- §• Ezen szabályrendelet 1907. évi január hó 1-én lép életbe és 1909. év deczember hó vé­géig marad érvényben. Indokolt. Meghosszabbítandó ezen szabályrendeletünk joghatálya azért, mert a beszállásolási és meg­térítési dijak országos szabályozása és a valósá­gos igényekhez mért felemelése még mindég késik, s hogy mikor következik be e téren a változás azt előre meghatározni lehetetlen. Ez volt az indító oka annak, hogy törvényható­ságunk a kérdés szabályrendeletileg való rende­zését elhatározta és hogy azon egyeseket, a kik az átvonuló katonaság ideiglenes beszállásolása

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék