Borsodvármegye Hivatalos Lapja, 1911 (9. évfolyam, 1-52. szám)

1 TÁRGYMUTATÓ Borsodvármegye Hivatalos Lapja 1911-ik évfolyamához. A. A. Oldalszám Agonás Pál sajókazai akvtő h. kinevezése — 5 Alacskai korcsmaház bérbeadása — — — 264 Alsöábrányi körjegyzői állásra pály. hirdetni. 42 Álsózsolcza község ingatlanának bérbeadása 216 Amerikai bankházak bukása — — — — 280 Anyakönyvi utasítás 124. §-ának módosítása 72 Aranka irtása — — — •— — — — 189 Arló község segélyezése. — — — — 233 Astralit nevű robbanószer veszélytelensége— — 188 Automobil közlekedés fejlődésének előmozdí­tása — — — — — — — — 343 Állami anyakönyvek fölötti legfőbb felügyeleti jog gyakorlásával Szekér Andor min. s. tit­kár megbízása — — — — — — — 39 Állami kezelésbe átvett törvényhatósági utak 267 Állami mének szétosztása — — — — 12 Állategészségügyi felügyelői kerületek beosz­tása — — — — — — — — — 114 Állategészségügyi főfelügyelő hatásköre — 116 Állatgyógyászatban használt szerek forga­lomba hozatala — — — — — — 107 Állatok, állati nyersanyagok és termékek állat- egészségrendőri kezelése — — — — 33 Állatok húsának feldarabolt állapotban történő szállítása — — — — — — — 225 Állatvásárterek legeltetése — —— — — 25 Ároktői jegyzői lak kibővítése — — — — 312 Árvák és gondnokoltak épületének tűzkár el­leni biztosítása — — — — — — 90 Árvák és gondnokoltak létszámáról teendő jelentés — — — — — — — 90 B. Bachman Anna körözése — — •— — 258 Bajor kir. hatóságokhoz intézett megkeresé­sek portó kötelezettsége — — — 313 Bajzát Ferenc erdőőr eskübizonyitványának megsemmisítése — — — — — 312 Balaton község segélyezése — — 279 Baleset következtében elhalt munkások hátra­maradottjainak kártalanítása — — 298 Balogh Oszkár harsány! akvtő h. kinevezése 298 Baromfi kolera és tyukpestis elleni védekezés 114 Bartha Jenő tiszapalkonyai akvtő h. kineve­zése — — — — — — — 138 Bánfalva község segélyezése — — — 278 Bánhorváti körorvosi állásra pály. hirdetmény 12 17, 26. 159, 165 Bányamunkások elvérzésének megakadályo­zásáról szóló szab. rendelet — — — 2 Oldalszám Bárcza—nagyszalánczi th. utón levő hid helyreállítása - 223, 242 Benzinmotoros cséplőgépek használata — 207 Berezsnyei iskola javítása — — — — 97 Beszedits István segélyezésének megtiltása 161 Bíróságon kívüli birtokberendezések megaka­dályozása — — —í — — — — 180 Bitangságba vett jószágok 5, 37. 56, 9S, 118, 158, 164,165,169, 229, 238, 248, 283, 290, 294, 299, 303, 306 344. Bodrogkereszturi honvédemlékoszlon helyre­állítása — — — — — — — 117 Bogácsi körorvosi állásra pálv. hirdetmény 9, 101. 110. Boldvai körorvosi állásra pálv. hirdetmény 261, 263, 266, 271 Borjak levágásának és forgalomba hozatlának szabályozása — — — — — 313, 324 Borsodivánkai jegyzői lakás kibővítése — 102 Börsodszemérei községház és jegyzői lakás építése — — — — — — — 53 Borsodvármegyei gazd. egy. részére kölcsön megszavazása — — — — — — 1 Borsodvármegye szolgaszemélyzetének ruhá­zatára hirdetmény — — — — 228, 238 Bortörvénybe ütköző kihágások megakadá­lyozása — — — — — — - - 279 Boszn'a-Herczegovina és a m. kir. postataka­rékpénztár között életbeléptetett átutalási forgalom — — — — —t — 219 Bocsi Hernád hid vámbérletére versenytárgy. hird. 315, 319, 324 Börtönügy történetére tanulságos tárgyaknak az orsz. börtönügyi múzeumban való elhelyezése 178 Brassói szalámi gyárosoknak adott engedély 292 Brecker Adolf segélyezésének megtiltása 13 Budapesti állatorvosi főiskolában megürese­dett helyekre pály. hirdetmény — — 110 Buttler-féle alapítványra pály. hirdetm. 91, 97. 105 Ituzita-felsőmérai stb. törvh. utakra vaskilo­méter oszlopok szállítása — — — 229 Bükkzsérci jegyzői lakás építése — — — — 216 Büntető ügyekben szükséges nyomtatványok be­szerzése — — — — — — — 4 C. Cs. Cz. Chikágói nemzetközi kongresszus és kiállítás 226 Cserépfalui mészkőbánya bérbeadása — - 160 Cserépfalu községben apaállat istálló építése 243 Cserépváralja község vadászati jogának bér­beadása — — — — — — — 118

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék