Borsodvármegye Hivatalos Lapja, 1912 (10. évfolyam, 1-52. szám)

1912-01-04 / 1. szám

Tárgymutató Borsodvármegy^ Hivatalos Lapja 1912. évi évfolyamához Oldal A. Á Abauj-Torna vm. területén levő utakra az 1913 — Í918. évekre szükséges fedanyaga kiszállítása — 91 190 Abodi sertésvész megszűnése — — — — 307 Acetilén gáz előállítása és felhasználása — — 222 Adómentes motorbenzin árának szabályozása — Ő4 Alacskai sertésvész megszűnése — — — — 312 ATmassy Dénesné kompvámszedési joga — — 117 Alsózsolczai céllövő tanfolyam támogatása — — 215 Andornak! sertésvész megszűnése — — 307 Anyakönyvvezetők által iskola és óvodai célokra kiállítandó tanúsítvány — — s- — — 118 Apaállatok beszerzése —— — — — 15 39 Ápollóner Antal segélyezésének megtiltása — 90 Aranka irtása — — — — — — —' — 323 Argentínába való kivándorlás megakadályozása 21 Arló . község régi község házának eladása — — 161 Arnóti szülésznői állás betöltése — — — 356 Aszódi járás működésének megkezdése — — 160 Államadóssági kötvények kamatainak esedékessége 15, 293 Állandóbiráló választmányi meghívó — — 345 Állatvásárterek kerítéseinek bemeszelése — — 88 Áttitáskötelesek kórházi megvizsgáltatása — — 2'.>3 Általános egyetemi segélyegylet támogatása -- 221 Árvaszéki ülnöki állás betöltése — 135 139 14v B. Bajorországi kédvezőtlen munkásviszonyok — 34 Balatoni sertésvész megszűnése — — — 34U Balogh Jenő sertésperzselő készüléke — — — lö Barczikai vadászati jog bérbeadása — 349 356 362 Barczika - ormóspusztai v..sut céljára szükséges földterület kisajátítása — — — — — 35 Bartha István sajóvelezdi akvtő h. kinevezése — liS Bánhorváti körorvosi állás betöltése — — 53 58, 97, 106, 111, 279,'3.)2, 309 Bántapolcsár.yi sertésvész megszűnése — 255 Bánvölgyi járási erdőgondnokság szervezése — 294 Bártfa gyógyfürdői otthon felhívása — — 133 Belsőbőcsi községház építése — — — — 17 Belügyi közlöny előfizetési dijának felterjesztése 27 Bendzsel András körözése — — — — — 174 Berki Márton segélyezésének megtiltása - — 23 Berlini osztr. magy. segélyegylet támogatása — 221 Beszállásolás körüli teendők — — - — 14.7 Bélapátfalva) §ertésvész megszűnése — — 354 Bogácsi kőrorvosi állás betöltése — 64 76 83 Boldvai ingatlanok bérbeadása — — — 363 Boldvai körorvosi állás betöltése - — — 77 84, 90, 216, 225, 233, 325, 328, 332 Boldvai s. jegyzői állás betöltése — 280 Bolyoki vadászati jog bérbeadása — — — 55 Borsodivánkai sertésvész megszűnése — — 300 Borsodivánkai száj- és körömfájás megszűnése 256 Borsódnádasdi körorvosi állás betöltése— — 226 IB01 sodnádasdi sertésvész megszűnése — — 327 Oldal Bcnsodszemerei sertésvész megszűnése — — 250 f’( • sodvármegye betegápolási alapjának meg- *" TzüntéTésé — — — — _— — — 213 Borsodvármegyei tanitókháza javára befolyt \2.adományok — — — — —■ — 56 Birsodvármegye tisztviselői stb. személyzeté­nek nyugdijpótló szabályrendelete — — — 12 Bort, sört stb. tartalmazó zárt palaezkok tneny- nyiségtartalmának megjelölése — — — 25 Bótai .sertésvész megszűnése — — — — 272 Bocsi liernádhid védelmére létesítendő part- vetlmtí — — — — — — — 36 Brassói országos állatkiállitás — — — 96 Breeker János szentágotai szalámigyáros en­gedélye — — — — — — — 64 Budapesti állatorvosi főiskolában megüresedett helyekre pályázati hirdetmény — — — 127 Budapest Kassa—zborói áll. közút burkolása 14i 284 355 Budapest -kassa—zborói állami közúton átere­szek helyreállítása — — —- — — 59 Budapest—kassa—zborói állami közúton hid kijavítása — — — — — — 58 Bulgáriának koleramentessé nyilvánítása — 43 Buttler-féle alapítványra pályázat hirdetése 105 111 118 Bükkzsérczi vadászati jog bérbeadása — 93 Bűnjeleket tartalmazó csomagok kezelése — 254 C Cs. Ci. Császár József sajókazai akvth. kinevezése — 301 Cserépfalusi úrbéresek faállományának eladása 270 Csernélyi s-jegyzöi állás betöltése — - - 226 Csermeiyi sertésvész megszűnése - — — 255 Csinosé hidvámszedési jogáról történt lemon­dás — — — — — — — — 15 ; Czenteri sertésvész megszűnése — — — 255 üzenten vadászati jog bérbeadása — — — 85 Czirok patak hídjának építése — - — — 85 D. Dandos János segélyezésének megtiltása — 113 Debreczenben hatósági elárusítóhelyek felállítása 332 Bebreczeni bábaképezde felhívása - — — 264 Dédesi járási erdőőri állás betöltése — — 363 -**”*■ 368 Diósgyőri 2. s.-jegyzői állás betöltése — —- 362 Diósgyőri sertésvész megszűnése — — 348 Diósgyőr községben hiduk építése — — — 313 328 Diplomátiai közbenjárást igénylő utazások — 361 Disznosdi sertésvész megszűnése .— — — 368 Disznóshorváthoz tartozó bánjmtelep nevének T fnegálkmítása — — — — — — 33 í Uisznőshorváti. sertésvész megszűnése — — 315 Dohánytermés beváltása (1912. évi) — — — 342

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék