Borsodvármegye Hivatalos Lapja, 1913 (11. évfolyam, 1-53. szám)

I Tárgymutató v Borsodvármegye Hivatalos Lapjának 1913. évfolyamához. Oldal Oldal Boldvai körorvosi állás betöltése— — 63 72 79 Boldva sajósenvei vic. útra fedatiyag kihordása — 113 Boldvától az állami útig terjedő vic. utón mű­tárgyak építése — — — — — 161 Bolyoki sertésvész megszűnése — — — 14 Borsodi szülésznői állás betöltése — — 266 337 Borsodivánkai közs. ingatlanok bérbeadása 130 Borsodnádasdi körorvosi állás betöltése — 42 50 Borsodnádasdi s.-jegyzői állás betöltése — — 19 Borsodnádasdi szülésznői állás betöltése — 82 221 Borsodszemerei közs. ingatlanok bérbeadása — 14 Borsodvármegye monográfiájának megírása — 109 Bosnyák László „A községi gyámügyi közigazgatás megvizsgálása" c. könyve — 183 Bosznia—hercegovinál közs. hivatalokkal való levelezés — — — — — — — 76 Bottlik József főszolgabíró működési pótléka — 134 Bónis Bertalan alispánná választása — — — 41 Budai József körözése — — — — — — 140 Budapesti állatorvosi főiskolában megüresedett helyek betöltése —- — — — — — 88 Budapest —Kassa —zborói áll. utón műtárgyak építése 172 Buttler-féle alapitv. helyek betöltése — 93 96 101 Bükkzsérczi szülésznői állás betöltése — — — 342 Bűnügyi Szemle és Büntetőjog Tára c. folyóirat 32 Cs. Cserebogarak hatósági irtása — — — 5, 325 Cserépfalui közs. ingatlanok bérbeadása — — 106 Csernelyi s.-jegyzői állás betöltése — — 42 50, 130, 138 Csernelyi szülésznői állás betöltése — — 295 Csincse hidvámszedési joga — — — — 167 Csokvai sertésvész megszűnése — — — 24 D. Dallof thea forgalomba hozatalának eltiltása — 294 Damaszkuszi konzulnak anyakönyvezetői hatás­körrel történt felruházása — — 320 Darvas József dr. kérelme működési dij meg­állapítása iránt — — — — 157 Debreczeni járás ismeretlen állítás kötelesei — 38 Demeter kiskorúak ingatlanának elárverezése — 314 Dijnoki szab. rendelet módosítása — — — 105 Diósgyőri s.-jegyzői állások betöltése — — — 14 Dózsa Endre „Czinka Panna" c. regénye — — 293 Dövényi vadászadi jog bérbeadása — — 21 313 E. É Ebadóról szóló szab. rend. módosítása 75 76 239 Edelényi főszolgabírói lakás melléképületeinek ■ építése — — — — — — — 20 Edelényi hivatalszolgai állás betöltése — — 253 259 Ede'ényi járás ismeretlen állitáskötelesei — — 16 Edelényi kir. járásbíróság fűtőanyagának beszerzése 162 1 A. Á Abodi szülésznői állás betöltése— — 88 107 111 Acetán nevű szer eltiltása — — — — — 70 „Adó és illetékügyi szemle" ajánlása — - — 24 Adómentes motorbenzin árának szabályozása — 23 Ajnácskői áll. elemi iskola építése — — 144 Alacskai sertésorbánc megszűnése — — 192 Alispáni állás betöltése — — -- — 18 24 33 Alkohol ellenes egyesület segélyezése— 49 Alsóábrányi körorvosi állás betöltése — — — 342 Antal Józsefné körözése— — — — — 163 Anyakönyvi Utasítás 69.és 129.§§-ainak módosítása 149 Apaállatok beszerzése ——— — — — 13 Aratási fegyverszünet és szabadságolás — 169 177 Arlói segédjegyzői állás betöltése — 50 130 138 Arlói sertésvész megszűnése — 14 Arlói száj és körömfájás megszűnése — — — 254 Arnóti szülésznői állás betöltése — 10 Állami anyakönyvek feletti felügyeleti jog gya­korlása és az akvtő személyében beállott válto­zás bejelentése — — — — 35 91 Állami dijnokok utadómentessége - — 284 Állami faiskolák termékeinek értékesítése 181 Állami kezelésbe vett közbirt. erdők kezelése — 321 Állando~sorozóbizottság működése — — 110 ÁTIátegészségügyi ebadó alap bevételeinek fel- használása — — — — — — — — 49 Állategészségügyi kimutatás — — — — — 265 .79, 285, 292, 295, 301, 308, 315, 323, 331, 337, 343 Állati hullarészek postán való szállítása — 23 Állatorvosok írásbeli teendőinek mikénti ellátása 127 Állatvásártereken átvonuló utak használata— 321 Állitáskötelesek puhatolása — —- — — — 298 Ároktői sertésvész megszűnése — — — — 179 Árvaszéki ülnöki állás betöltése — — 193 197 205-Árvízkárosultak segélyezése — — — 207 241 248 13. Baleset és rokkant biztosítási járulék — — — 61 Bal la József körözése — — — — — — 194 Balogh Anna körözése — — — — — — 254 Barczikai sertésvész megszűnése — — — — 243 Baromfi húsával való házalás — — — 335 Baromfi kolera szerűm — — — — 91 Batta József cserépfalui akvtő h. kinevezése — 159 Bába ösztöndíj adományozása — 293 Bánhorváti körorvosi állás betöltése — — — 37 41, 50, 151, 160, 169 Bánhorváti szülésznői állás betöltése — 306 313 Bártfai gyógyfürdői kedvezmény— — — — 106 Belügyi és Rendőri közlöny előfizetési dijai — 9 Beientei sertésorbánc megszűnése — — 197 Berényí Aurél nagycsécsi akvtő h. kinevezése — 284 Bogácsi kőbányák bérbeadása — — - — 131 Bogácsi közs. ingatlarlbk bérbeadása — — — 131 Bögacsi sertés vész megszűnése — — — 259 Boldva hidak helyreállítása — — — — — 83

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék