Borsodvármegye Hivatalos Lapja, 1915 (13. évfolyam, 1-52. szám)

Tárgymutató Borsodvármegye Hivatalos Lapjának 1915. évfolyamához. Oldal Oldal Agy- és gerinehártyalob ellen való védekezés 221 Állami adónak átutalása — — — — 34 Állami kezelés alatt álló erdők,, kopárak keze­lési költsége — — -— — — •—- — 96 Állami tisztviselők stb. fizetési előlegeinek függőben tartása — — >— — — 107 Államsegélyek — — — — — — — 358 Állati bullák és rothadó hulládé kukról — — 80 Állati oltásoknak msgánteiscfc alitat végzése - - 150 Állati zsigerekiniek íelhassuálás'a — — — 158 Állatoknak lépfene stíl), diliéin beoltása. — —- 294 Állatoknak fertőző betegsége ellen — — — 89 Állatorvosi főiskolába MVétel — —• — 129 Amerikából érkező pénzküldeméinyek — ,— 269 Amerikai piéuiziküilídteimények fcéizbesithetóse — 156 Apnállatok beivásáiCláea — — — — — 49 Anyakönyvi felügyelő kiküldésié — •— — 348 Árdrágító visszaélésiekről — — — — 349 Ármegállapítás _ — — — —■ — 6, 57 A il.tzti'la tan megállapított határát kelási pontok 131’ Árvaszéknek elszámolásra 1200 K kiutalása— 101 B Bábért, borsóiért, Hetmesélért követelhető maxi- mápK _ár — — — — — — — 225 Bánhorvát, bánfalViai, szülésznői áiláísrai páilyá­' Belgiumi menekültek visszautazásai — — 70 Belgiumba történő utazások — r— — 1— 252 Berzineséplőgép tulajdonorok díjazása — 203--Beteg, harcként ele nme vált katonáik gyógykeze­lése1 — — — — — — — — 115 Bolgárok önkéntes belépései ai hiaidsieregbe. — 308 Boldva.i szülésznői álllálsm pályázat — —• 346 Borosovits Lfajoisi hódoscsépányi ainyakönyv- helyettieís —• — — — — — — 52 Bosznia, Herezegovinai és Dalmácziába való utazás — — — -— — — — 205 Bosznia és Herczeigovinában felállított őrcsa­patok — — — — — — — 358 Bota ingatlanának bérbeadása — — — 155 Bfiday József tanár részére ajánlás — — 247 Bukó Sámuelnél segélyezése) — — — —- 280 .. ' Bnirgönyáárt kövieitiel'hető max. ár és. a. szálliltási igazolványok — — — — —• — — 290 Búzáért stb. követelhető inlax. átraknak a Hadi Termény részvénytársaság ügylétéire vonat­kozó módosítása: — — — — — — 224 Búza, rozs stb. zár alá vétette — — —187, 218 Búzáért, rozsért eitib, követelhető ,nmx. árak 184 Búza- és rizslisztért követelhető max. ár —- 246 Búza éls rozisi őrlésiének szabályozása — 49, 215 Búzában vagy rozsban kötelezett terménybeli járandóságok — — >— — — — 212 Bükkaranyos vadászatának bérbeadása— — 243 Bükkmogyorósd földjének bérbeadása — 235 Bnkkzsércz földjeinek bérbeadása — — — 359 C Csapatok általi visszahagyott élő javak — — 171 Csépiési eredmények bejelentése — — — 181 Csérkéreg termelése — — — — — _ 139 Csernelyi segédjegyzői állasra pyályázat — 206 D Dédf>—Tardona—Sejckiaziinezii törvh. utak 183 Dohányteirai'elők Sízabadsájgcftásia; — — — 139 E Eddény kolera fertőzött hely .— —. — •— 5 Egyeteiliii hallgatók hősi hailfállánialk közillése — 353 Egyéves önk. jogosultsággal kiró intézetek — 233 Egyéves önkénfesiségi jogiosiulltséggial: nem bárók jelvényei — i—• é— —. — — — —343 —Elhagyott gyermekek .siegéilyallspjának eilhelye­—Elhagyott gyermekeik gondozására pótadó — 275 Elhalt katonák utöházialsiság álltai törvényesíted. gyermekeinek igényjogioisultisága — — 102 Eljárási szab. ,,Átadás“ fejezetének hatályon kí­vül helyezése! — — — — — — — 329 . Erdei érték- és árszabály érvényének meghosz- kzabbitásia — 727" — — — — 296, 315 Erdélyi Adollf kórházi válWiboEÓ vállalatának felbontása — — —. — — — — 58 Erdőhöz tartozó területeiknek művelése terme­lésre — — — — — —. — — 123 Erdősítési, és csemete nevelési jutalmakra pá­lyázat —— — — — — — — 168, 199 Erz-géhet-közkórl i áz. éliellmeizéaere versenytár­gyialás — — — — — — — 54, 333 Express csórnia goknak felíaidáisa — —. .— 293 F Felsőnyárád vadászatának bérbeadása — — 83 rFémek beszolgáltatása, — — — — — 148 Fémekért tiéri téisek — — — .— — — 154 Fémátvételi biiziottságoik — — — — — 147 Fémeknek lefoglalása — — — — — 129 Fémeknek requirálása — — — — — 304 Fémtárgyuk árának melgállllapitáisa. — 307, 328 Fenyképcsoportoknak kiözsziemlére kitétellé. — 306 Fertőző betegségeknek bejelentése — — 158 Fertőző betegségeik megakadályozása — — 124 /Fertőző betegeknek szállítása — — — — 113 Fogadó, vendéglő1, kávéház stb. szabályrendelet 140 Fogolymunkáscsiopiortioiknak katonai megvizs­gálása — — — i— — — _ — 210 Forgalmi korlátozások — — — —. — 127 Főgimnázium építési alapra pótadó — — 279 Főzőliszt árainak lleszáiilitása — — .— 329 Főzőkészülékekéit térítések — — — — 253 Fügédi Ferencnek naptórárusiitási igazolvány 303 Fiiizéri járás ismeretiéin hadköteileisieli — — 65

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék