Borsodvármegye Hivatalos Lapja, 1916 (14. évfolyam, 1-52. szám)

a Tárgymutató Borsodvármegye Hivatalos Lapjának 1916. évfolyamához. Oldal A Aöetilengáz előállítása - 1‘*' Adót örvények végrehajtásához szükség* w személyzet — — - —- — — —■ -79 Ajtay Sándor körözése - - — — — 226 illam i gyógy1! ii időkről és try a ralótelepekről hirdetmény; — — — — — — ül Állami, gyógyintézetek és kórházak ápolási: dijának féléméiése -- — — — _ — 27 Állalieg'éisziségiigyi ebad’óalap felírásználásá- ról — • — 208 Alsóáfbrány földjének hónbeadáfeia 180 Amerikában eltűntek és elhalttek kutatása — 27 A. tT. 29. §-ának módoisitása — — — — 246 Anyakönyvi utasítás 24. szakaszának inlódo- sitáisa — — — — — — — — 39 Apaállatok tesz,(.rzé«e — — — — — 184 Arckép es i gazol vá n y nyal való uta zás — - - 12 Árdrágító vissza él elsőkről — -- dl Árvaszéki pártfogókkal1 megtartandó érte­kezletek — — - - — — ■ 102 Ásványolajtermékek síb. forgalmának szabá­lyozásai — — — — — - —■' 111, 261 Ásványolaj tewmédcek zár alá vétiele — - 124 Ausztriai kór házakban lévő betegek látoga­tása — — _2 — 183 B Babéit, borsóért kövítedbebő max. ár 88 Barozika, vadászati jogának betoeadás.a 85 Barczükía földjeinek bérbeadása — — —1- 244 Barna Andor an vékony v vezetőire] vette- 63 Belgiumiba, való utazás — — — — 198 Belgrádi es. és kér. katonai kormányzóság tö­lti! été re útlevél — —- — — 21,6 Be nem jelentein! gabona sib. készletek utóla­gos bejelentése - — — •— -- — 20 Borisod falva községre iskolás gyermekek gyűjtése — — — 60 Borsod nádaséi föld jei nek bérbeadása- 266 Bórsodmádasdi szülésznői állásira pályázat— 76“ Bőrök maximális ára — — — ~~ 290 BuitLcr-alapitványra pályázat - — 98 Búza-, rozs- és kétszeres mennyiségiének óta esetében m,egállá pit ása — — — 233 . Búza- ék rozsliszt előállításának szabályozása: 199 Búza, rozs stb. zár alá vételei — — 159, 191 Bükkterinéisnok olajgyártási célokra felhnsz- náilálsa - — — - - - - — 293 C Cukornak járások között megosztása. 277 CukorkészMIek bejelentése — —- 40 Csatárig v iijtési — — — — — 177 Cséplő- és száintógiépészefc 'bevonulása - — 226 Cseppfolyós levegőnek, mint robbanó szer hásznáhtiának szabályozása 232 Cseres haisitett bőrökből készült talpak előál­lítása és forgalomba hozatala '—• — — 284 Oldal Cserkéreg árverés Sajóbabonyban. — — — 106 Csorkéreg árverés Lmllu senyén — — *— 95 • Cserkéreg termelése — — -— -— — 35 Cserzőki vona tokról és ' hői ük evei zéséről — 284 Csorna István kozárdi lakos hadi árvát örök­be fogad — — — — — — — — 227 Csontok s cseutleemékiek forgalomba, hozatala., 245 D Dámák' vadászit erű létének bérbeadása — — 336 Diósgyőri 1 U. jegyzői áaásia pály ázat —, .163 IDiszncsdtl szülésznői állásra pályázat — — 64 Bisznózsér stb max. ára« — —0, 66, 91, 97, 140 Bomaháza vadászterületén.; k bérlete — — 181 E Edelénv i j á i á- bíróságnak í ii zelőt aszál 1 it á­sára versen,yitá«rgyiálási birde.menye — — 144 Egyévi önk. jelvény: viselésére nemi jogosult: n épiül kelés i. kötelezett, 1866—1891. évi szir- letésiüieknek önkéntes« belépése — — — 212 Egy.es bőr fajták forgalomba hozatalának korlátozása — - — — —- — 287 Egyesül ti Államok megkei esése i — .— — 351 Kliiagvo.tJ gyermekek, 7—15 évesek gondo­zási költségére 1 % pótadó — — — —- 248' Ellenséges államok postai stb, cikkeinek áru­sítása — — ' — — — —- — 66 Ellenségtől zsákmányolt nyomtatványok éjs; kéziratok b:-zolgáltlaéása -— — — — 315 Ellenségtől zsákmányolt fegyvereknek kira­katokban« való kiállításának megtiltása' —• 316 Ellenséges ‘betörés következtében menekültek táviratai — — — — — — — 240 Élesztő gyártása és forgalomba hozatala 93 Éüelm'icikkek váltságniról és térítéséről 244, 299 Eötvös-alap pályázati hirdetménye — — 80 Enyvbőrnek szállításához igazolványók — 3411 Épületek fedésére használt« vörösrézanyagok igénybevétele 306 Erdélyi menekült,ek orvosi segélyezése — 260 Erdély részi menekülők visszatelepítés előtt orvosilag megvizsgálandok -— — — 277 Erdélyi menekültek a harctéren levőikkel t. p. levelezhetnek — — —• — — 270 Erdélyi menekülteknek visszafÜiése hadmű­vjel'eti területre tilos — — — -— 270 Erdélyi menekülők az edel én y i járásban — 268 Erdélyi menekülteknek orvosi megvi/.sgálá-a 246 Erdők faértékesitése • — — — ----- 102 Északaimerikai államokba1 útlevelek — — 106 Erdőőrzési alapszabályzat — — — — 267 ErzS'é'bet-közkói házban Írnok i áfásra pá­lyázat — — — .—f — — 250, 271 Ei zsebét-közkórház élelmezésért* pályázat, — 325 F Feldúlt tűzhelyek újraépítését — — — 1 Fémből készült hordók jelzése —- — —- — 261

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék