Borsodvármegye Hivatalos Lapja, 1919 (17. évfolyam, 1-32. szám)

1919-01-02 / 1. szám

XVII. évfolyam. Miskolcz, 1919 január 2. 1. szám. BORSODVÍRMEGYE Előfizetési ár egész évre 20 korona. — Megjelenik minden csütörtökön.— HIVATALOS LAPJA Hivatalos hirdetések a lap szerkesztőjéhez a vármegyeházba; az előfizetési dijak pedig a miskolczi magy. kir. adóhivatalba küidendök. Szerkeszti: Dr. MAGASHÁZY BÉLA vármegyei főlevéltárnok. II. További intézkedést igénylő és általános jellegű rendeletek. Borsodvármegye alispánjától. 15570—ai. 1918. A jövő év folyamán mesterséges jég nem fog állani rendelkezésre és igy nagy gond for­dítandó arra, hogy a rendelkezésre álló jégver­mek a községekben természetes jéggel megtöl­tessenek. Ennélfogva felhívom a községi elöljárósá­gokat, hogy a jég beszerzéséről idejében gon­doskodjanak akként, hogy fuvar és munkaerő előre leszerződve bármikor rendelkezésre álljon. Amennyiben pedig a községnek elég nagy jég­verme nem volna, gondoskodjanak arról, hogy a községben lakó birtokosok szükség esetén jeget szolgáltassanak a község lakosainak saját jégvermükből. Felhívom a főszolgabirákat, községi és kör­orvosokat, hogy ezen rendeletem végrehajtását szorgalmazzák és ahol kiaknázható nagy jégte­rületek állanának feleslegesen rendelkezésre, erről hivatalomat sürgősen értesítsék. Miskolcz, 1918 december 26. Zsóry György, alispán. III. Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények. Borsodvármegye alispánjától. 15223 —ai. 1918. Valamennyi járási főszolgabírónak és községi elöljáróságnak. A magyar belügyminiszter urnák a rend­kívüli viszonyok következtében hivatali szék­helyükről eltávozni kényszerült vármegyei alkal­mazottak, valamint nyugdíjasok járandóságainak kifizetését tárgyazó 155286—1918 B. M. sz. körrendeletét azzal teszem közzé, hogy az érde­keltek erről minden alkalmas, módon értesitendők. Miskolcz, 1918 dec. 22. Zsóry György, alispán. Másolat: 155286—1918. B. M. sz. körren­delet. A rendkívüli viszonyok következtében hi­vatali székhelyükről eltávozni kényszerült vár­megyei alkalmazottak, valamint nyugdíjasok já­randóságainak kifizetése. — Ez a körrendelet a Belügyi Közlöny legközelebbi számában is meg­jelenik. A 147991 1918. itteni körrendelettel (B. K. 1918. évf. 1704. lap) már intézkedés történt abban az irányban, hogy a rendkívüli viszonyok, illetőleg idegen csapatok által történt megszállás következtében hivatalos működésüket abbahagyni és hivatali székhelyükről eltávozni kényszerült vármegyei alkalmazottak anyagi helyzete enyhit- tessék. Ugyancsak az idézett körrendeletben intéz­kedés történt az iránt is, hogy a menekülési napi átalányokat és utazási költségeket, valamint a menekült alkalmazottak rendszeres illetményeit, úgyszintén a nyugdíjasok ellátását az illetékes vármegye alispánja szükségképen egy más tör­vényhatóság területén levő állami adóhivatalnál is kifizethesse. Ez az eljárás azonban csakis azokra az alkalmazottakra nézve célravezető, akik a vár­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék