Borsod, Gömör és Kishont vármegyék Hivatalos Lapja, 1924 (22. évfolyam, 1-27. szám)

1924-01-03 / 1. szám

BORSOD, QÖMÖR ÉS KISHONT közigazgatásilag egyelőre egyesitett vármegyék HIVATALOS LAPJA XXII. évfolyam. Miskolcz, 1924 január 3. 1. szám. Hivatalos hirdeté­sek a lap szerkesz­tőjéhez a vármegye­házba, az előfizetési dijak pedig a mis- kolczi állami adóhi­vatala küldendők. Szerkeszti Dr. fóagasltázy Béla vármegyei főievéltárnok. Nem hivatalos hir­detésekért dij fize­tendő. 20193—ai. 1923. Valamennyi községi és körjegyzőnek. Borsod, Qömör és Kishont köz­igazgatásilag egyelőre egyesitett vármegyék leg­több adót fizető bizottsági tagjainak névjegyzéke sürgősen elkészitendő lévén, felhívom a községi- és körjegyzőket, hogy a községeikben legtöbb állami egyenes adót fizető egyének névjegyzékét hozzám legkésőbb 1924 január hó 12-ig okvet­len terjesszék be. Ezen névjegyzék összeállításá­nál a következő elvek szerint járjanak el : 1. A búza földadó az 1923. évi átlaggal, azaz 226 korona kilónkénti összeggel mutatandó ki. 2. A búza földadót fizetők közül csak az veendő fel a névjegyzékbe, aki legalább 40,000 korona föld­adót fizet, 3. A társulati adó, mivel az még ki­vetve nincsen és mivel az nem egyéni adó, a kimutatásnál mellőzendő. A fenti határidő a leg­szigorúbb pontossággal betartandó annál is in­kább, mert amely községből a kimutatás be nem érkeznék, annak adófizetői a virilis bizottsági ta­gok névjegyzékéből az idő rövidsége miatt ki fognak maradni. Miskolcz, 1923. december 31. Zsóry Oyögy alispán. 1. Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok. Borsodvártnegye törvényhatósági bizottsága részéről Miskolcon 1923. évi december hó 20 án tartott évnegyedes rendes közgyűlésének jegyző- könyvi kivonata. 863—kgy. 14946—ai. 1923. Vármegyénk alispánja bejelenti, hogy a várme­gyei levéltárba való elhelyezés végett a vármegyei közélelmezési alap terhére 10,000 koronáért meg­rendelte a „Magyarok Békekönyve" szerkesztő­ségénél Benczúr Gyula „Béke Angyalát." Állandó választmányunk javaslatának elfogadásával elha­tároztuk, hogy a megrendelésért járó 10,000 koronát a vármegyei közélelmezési alapból kor­mányhatósági jóváhagyás reményében megsza­vazzuk. Jelen határozatunkat a vármegyei hivata­los lap utján azzal tesszük ' közhírré, hogy az a megjelenéstől szárnitott 8 napon belül kihirde­tettnek tekintetik s ellene további 15 nap alatt vármegyénk alispánjához benyújtandó s a magy. kir. Belügyminiszter úrhoz cimzendő felebbezés- sel lehet élni. Keit mint fent. jegyzetté: Görgey vm. főjegyző. Borsod vármegye törvényhatósági bizottsága részéről Miskolcon 1923. évi december hó 20.napján tartott évnegyedes rendes közgyűlésének jegyző- könyvi kivonata. 1049 —kgy. 19100—ai. 1923. Al­ispánunk előterjesztést tesz a törvényhatósági utka- parókról szóló 36—kgy. 339 —ai. 909. szán u vármegyei szabályrendelet 18. §-ának a módosí­tása iránt. Állandó választmányunk javaslatának elfogadásával az előterjesztésben foglaltakat a magunkévá tesszük s a törvényhatósági utkapa- rókról szóló 36—kgy. 339—ai. 909. sz. vár­megyei szabályrendeletünk 18. §-át akként mó­dosítjuk, hogy a thgi utkaparók ellen kiszabható pénzbüntetés legnagyobb mértékét kisebb mu­lasztás vagy hanyagság esetén 3000 koronában, szóval Háromezer koronában, nagyobb mulasz­tás, hanyagság vagy visszaesés esetében 6000 koronában, azaz Hatezer koronában állapítjuk meg. A szabályrendelet egyéb §§ ai, valamint a 18.§-nak egyéb rendelkezései érintetlen hagyatnak. Indokok. Az állami utkaparókra ,a m. kir. keres­kedelemügyi minister ur 96708 — II. 1923. számú rendeletével hasonló pénzbírságok áliapiíatván meg, az egyforma elbánás elvénél fogva a thgi ut­kaparókra ugyanezen pénzbírságok voltak meg- állapiíar.dók. Mely határozatunkat a vármegyei hivatalos lap utján azzal tesszük közzé, hogy a megjelenéstől szárnitott 8 napon kihirdetettnek tekintendő s ellene további 15 nap alatt a m. kir. Kereskedelemügyi minister úrhoz cimzendő és vármegyénk alispánjánál benyújtandó feleb- bezésnek van helye. Mely határozatunkról alis­pánunkat és a miskolezi magy. kir. államépité- szeti hivatalt jegyzőkönyvi kivonaton értesíteni

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék