Borsod, Gömör és Kishont vármegyék Hivatalos Lapja, 1926 (25. évfolyam, 1-27. szám)

Muí álé a vármegyei Hivatalos Lap 1926. évfolyaméihoz Oldal A Abod segéd jegyzői állásra pályázat 51 Alföldi Magyar Közművelőd é-i Egye- sü’iet 108 Állami ellátási költségek erdőik után 110 Állatszállító vasúti kocsik 78 Anya, és csecsem ővédele.m rőt szabáíty­rendelet 00 Anyakönyvi nyomtatványok be-zerzése 80 Ároklő vadásztáéi jogának bérbeadása 54 Automobil beszerzése 30 B Balatoni szövetség' üdülőháza 5 Bankjegyeken nyomda jelzések 87 Bareika vadászati, jogának bérbeadása 77 B-l'istás közaikiailiniaizotttak sor-játéka 107 Benzinkutak 81 Boldván segédjegyzői állásra pályázat 51, 115 Bolyok segéd jegyzői állásra pályázati 118 Borsodi bányatíársu.lat ormcspuszia-ru- da bányai vasútja 3 Bor-sodnádiaisd segéd jegyzői át lásra pá­lyázati 37. 82 Borsudná'dlasd-Sizieintdomokos közút 00 Bcrsodézirák vadászattá jogának liéibe- f i niiá sa 119 Borsodvárniegye iiigviillanninnik eladása' 05 Biorsodvárm'cigyei irkák 03 Budakeszi erdei üdülőtelep 87 Bükkaranyos jegyzői állításra pályázat 54 c Csen erdőbiirltcíkösiclk ájtlal, magyar terü­leten fizetendő ellátás 27 D Dániák földjének bérbeadása 55, 115 Diósgyőr végrehajtói állásra páyázat 105 Disznóé horváti födjéniejk bérbeadiái?« 7 Disznóshórvát vadászati jogániaik bémbe- . adása 7 Dohány beváltási ára 46 Dövény szülésznői állásra pályázat 20 E Ebitartási saabwilyiuendélet 86 Eger,farmos vadászati jogának bérbe­adása 43 Edelényi bánya idlrátkötélpállyiája, 27 Egé«ziség vódele 'jn 53 E. Ítéltek szaibadlláhra .helyezése 10 Ernőd állatorvosi állásra, pályázat 115 Ernőd segéd jegyzői állásra pályázat 108 Erdei termékeik d’ladása 15 Erdő .és kiopárterüllletek tulajdonosaira ■ kői fr ég járulék 23 Erdőkben tiizolés 42 Eidőigazgatóiság csekkszámlája. 15 Eiddőii és vadőri sízaikviZsigáik 55 Oldal Erdőőrzésii költségeik 106 Erdősítési jutalmak 43 Egyházi és felekezeti iskolák fen tartása a köl/l is égvetésiben 71, Sfl Firzsebelikórház fehérneműre verseny­tárgyalás 101 Erzsébet-kór há z g y e rm< kostj* ál y|áin ;1 k felszerelése 20 Erzsébet-kórháznál tejre versenyt,ár,gya- Iá- . 56, 102 Erzsébet-kórháznál i r oda segédtiszt i állás 81 Erzséb©t-kórh.áizniál boncoló főorvosi állás 97 Erzsébet-kórháznak husszá'llitiás 61, 119 Erzséhet-kórház sebészeti pavilon 3 F Fa luszövétség bérszántó és gépbeszerző akciója 23 Eedanyag száll itus® és fuvarozása 15, 18 Fekete Gyulának segély 94 Felsőkéeeíényben szülésznői állásra pá­lyázat 20 Féregirtás, rovarirtás stb. 58 Fertőző betegségeik 42 Fertőtlenítő kocsik 103 Feiríőtílemiési tanfolyamok 103 Fiukén szülésznői áll fásra pályázat 101 Finke vadászati jogának bérbeadásai 119 Eoi-Koiai taliga lóknak tanulmányi se­gély — — 84 Főjegyző működési pótléka 123, 124 Főorvosi állásra pályázat 6 Főszolgabírók utiátaliánya 93 G Görömböly segédjegyzői állásra páílyá- zat. . 10 Görömböly vadászati jogidnak bérbe­adása 73, 77 Görgey László dv. főjegyzőnek működési pótlék 2 Gümőkór 75 Gyakornoki állásnak szolg'abirói állássá átszervezése 94 Gyámpénztár 1923 számadása . 9 Gyámpénztári és árvapénzek elhelyezése 92 H Hangács földjének bérbeadása 65 Hangácsi jegyződ állásra pályázat 10 Kan úszik László onsiz. levéltári festő 71 Harmiuenégyes gy. e. találkozója 71 Harsány vadászati joga 113 Háztartási költségvetés 1927 88 Hejőbába szülésznői állásra pályáztat 108 Itejőkürt földjének bérbeadása 65 Hengerelési fedanyag szál itára. 110 ILét vadászati jogának bérbeadása 61 Heves-borsodi • kőbányák megvétele 49 „Hivatalos r ndeíetPc“ lpvelek nem bér- mentesitendők 99

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék