Borsod, Gömör és Kishont vármegyék Hivatalos Lapja, 1928 (27. évfolyam, 1-30. szám)

1928-01-05 / 1. szám

XXVII. évfolyam. Szerkeszti Or. Magaslúzy Béla vármegyei főlevéltámok Nem hivatalos hir­detésekért dij fize­tendő Miskolc, 1928 január 5. 1. szám BORSOD, GÖMÖR ÉS KISHONT, közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék HIVATALOS LAPJA I Hivatalos hirdeté­sek a,<*lap szerkesz­tőjéhez a vármegye- hjfeba, az,előfizetési íjak pedig .á mis­kolci állom* adóhi­vatalba küldendők. I. 'Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok Borsod, Gömör és Kishont közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék törvényhatósági bizottságának Miskolcon, 1927. évi december hó 21. napján tartott évnegyedes rendes közgyűlésé­nek jegyzőkönyvi kivonata. 71-t—kgy.—15857 —ai. 1927. szám. A vármegyei th. útalap 1928. évi közúti költségelőirányzata. Határozat. A vár­megye közigazgatási bizottságának 1927. évi 2149—kb. 1927 számú határozatával az 1890. évi I. te. 19. szakasza alapján előkészitőleg meg­állapított, a vármegye kezelése alá tartozó köz­utak 1928. évi közúti költségelő+ányzatá állandó választmányunk javaslatának elfogadá­sával a következőkben állapítjuk meg. I. Útadó. A törvényhatósági útadó kivetési kulcsát 10 ((tiz) százalékban állapítjuk meg. Az utadokivetés alapján az 1928 évet illetően az ezen évi földadó és házadó, továbbá. a társu­lati adó és az 1922. évi XXIII. te. 16. és 18. szakaszai szerint és pedig 5 százalékos kulcs mellett kiszámított mennyi kereseti adó, végül az 1922. évi XXIV. te. 28. szakasza alapján ki­vethető külön (tantiem) adó szolgálnak. A költ­ségeiül rányzat IX. bevételi rovatán a számve­vőség által kiállított kimutatás szerint 4,434.128 pengő' 86 fillér adóalap után irányoztatok elő ezen 10 százalékos útadó. II. Községi közmunka. 1. A községi köz­munka mérvét az 1928. évi költségvetési évre az 1890. évi I. íc. 49. szakasza szerint megen­gedett maximumban állapiíjuk meg. 2. Az ezen cikkben részletezett községi közmunka kötelező megváltásra eső 50 százaléka, továbbá a termé­szetben leszolgálandó, vagy készpénzzel is megváltható másik 50 százalékának kétötöd része, vagyis összesen 70 (hetven) százaléka a thgi közúti alap rendelkezésére bocsát tátik, inig a íenmaradó s természetben leszolgálandó kész­pénzzel is megváltható 30 százalék község: köz­munka az egyes költségeknek közutaiknál való felhasználásra engedtetik át. 3. A községi köz- munkaváltság árakat az J928 évre a következők­ben állapítjuk meg; a) egy kézi napszám után 1 P 60 f. b) igavonó állat után 6 P. c) géperejű jármüvek után átszámított lóerőnként 6 P. A géperejű jármüvek után kivetendő községi köz­munka mérvére nézve a lóerő kiszabása tekin­tetében a 61.065— 1925. számú K. M. rende­letben megszabott rendelkezések az irányadók. A géperejű jármüvek után a fenti értelemben meg­állapított lóerőnként ugyanannyi községi köz­munka esedékes, mint amennyi egy igavonó állat után jár. A községi költségelőirányzat Vili. bevételi rovatán ezen váltságárakbói várható bevételek a számvevőség által kiállított kimuta ■ tás adatainak megfelelően a fenti váltságárak fi­gyelembevételével irányoztatíak elő. III. A költ­ségelőirányzat megállapítása alapjául szolgáló úthálózatra, valamint a költségvetés bevételi és kiadási rovataira nézve következőképen határo­zunk: A) Úthálózat. Az úthálózati kimutatás mellékletét képező eltérési kimutatás szerint az úthálózat adatai 1.) 520709 km. kiépitett, 121161 L kiépítetlen, összesen: 641.870 km. törvény­hatósági ut, 2.) 292.801 km. kiépitett, 137.183 km. kiépítetlen, összesen: 429.984 km. községi közlekedési ((vicinális) közút, 3. A vármegye ál­tal fen tar tott kiépitett vasúti hozzájáró utak hossza: 4.455 km. A költégelőirányzat kiadási ré­szének elbírálásánál 520.709+292.801+455 km. = 817.965 km. kiépített, 121.161+137.183 km. = 258.344 km. kiépítetlen, összesen: 1,076.309 km. közút szolgál alapul. Ezen úthá­lózatban nincsennek felvéve azon vasútállomá­sokhoz vezető közutak, melyek idegenek által tat tatnak fenn, de melyeknek fenntartásához részben a törvényhatóság is hozzájárulni köte­les. Ezen utak részletezése a thgi úthálózati ki­mutatás végén van feltüntetve, összes hosszuk 1.696 km. B) Bevételek. 1. Az I. bevételi rovaton az egyesített vármegyék területén a 91350-1925. K. M, rendelettel engedélyezett utvámszedési ,i°g gyakorlásából az eddig befolyt összegek eredményéből kiadódó átlag alapján irányozta­tok elő a bevétel. 2. A IV. rovaton a jogerős 2034 —kb. 1926.. számú határozattal megállapí­tott hozzájárulások vétettek fel. 3. A költségelő­irányzat egyensúlyának biztosítása végett a vi­cinális érdekeltségek által készpénzben megtérí­tendő utfentartási és építési költségek címén a VII. bevételi rovaton elő kellet irányozni azon összegeket, melyek a vicinális utakra a vonatko­zó kiadási rovatokon elő vannak irányozva:

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék