Borsod, Gömör és Kishont vármegyék Hivatalos Lapja, 1930 (29. évfolyam, 1-32. szám)

1930-01-02 / 1. szám

XXIX. évfolyam. Miskolc, 1930 január 2 1. szám Szerkeszti : dr. Bónis Bertalan árvaszéki ülnök tb. főszolgab ró Nem hivatalos hirdetések­ért dij fizetendő BORSOD, GÖMÖR ÉS KISHC közigazge4' ",g egyelőre egyesített —r HÍVA livatalos hirdetések a ap„ szerkesztőjéhez a ’ármegyeházba, az elő- izetési dijak pedig Bor- sod-Gömör-Kishont vár­megyei háztartási alap számla javára az 55205. sz. postatakarékpénztári csekkszámlára fizeten­dők be. Borsod, Gömör és Kishont k. e. e. vármegyék alispánjától, Miskolc 25,906—ai. 1929. Körrendelet az összes állami anyakönyvvezetőkhöz. Az 1894. évi XXX111. te. 80. §-ában meghatározott anya­könyvi kihágás esetében a bűnvádi eljárás megin- dithatása hat hó alatt elévül. Minthogy pedig az anyakönyvi törvényekben előforduló bejelentési kötelezettség elmulasztása, az állami anyakönyve­zd > rendjét és megbízhatóságát súlyosan érinti, ezért, egy felmerült eset alkalmából, a m. kir. bel­ügyminiszter ur által 104,227—1929. sz. alatt ki­adott rendelet alapján felhívom az anyakönyvive- zetőket arra, hogy az anyakönyvi törvényekben előforduló bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos mulasztásokat szigorúan kisérjék figyelemmel* hogy az A. T. 80. §-a szerint elkövetett kihágás miatt a feljelentés ne az elévülési határidő elteltével követ­kezzék be. Egyidejűleg továbbá utasítom az anya- könyvvezetőket, hogy az anyakönyvi törvényekben előirt időszaki jelentések megtételére irányuló kö­tél' /ottségeiknek ezentúl pontosan tegyenek eleget; így nevezetesen az A. 1’. 129. §-a alapján a külföldi állampolgárokra vonatkozó anyakönyvi bejegyzé­sek kivonatait, illetve jelentéseket; az A. U. 74. §-a alapján az utólagos bejegyzések és kiigazítások jegyzékeit mindenkor negyedévenként, a negyedév letelte után pontosan, sürgetés bevárása nélkül ter­jesszék be, mert az e téren tapasztalt mulasztások miatt a nyilvántartás vezetésének és többszörös sürgetéseknek kényszerűsége a központnak sok fe­lesleges munkát s ezáltal időveszteséget okoz, ami pedig a jövő évben életbelépő uj közigazgatási ügy­renddel összhangban egyáltalán nem áll. Miskolc, 1929. december 14. Bónis, alispán. IV. Személyi hírek. Borsod, Gömör és Kishont közigazgatásilag egyelőre egyesitett vármegyék alispánjától. 27,031/ ai. 1929. A Vármegyei Hivatalos imp szerkesztésé- sével 1930. évi január hó 1-től kezdődőkig Dr. Bó­nis Bertalan árvaszéki'ülnök, tb. főszolgabírót bí­zom meg. A Vármegyei Hivatalos Lapban közzé­teendő rendeletek, hirdetmények és egyéb közlemé­nyek a .jelzett időtől nevezettnek küldendők. Miről értesítem a. járási főszolgabirákat és általuk a köz­ségi elöljáróságokat, valamint a vármegyei árva­széket, a vármegyei tiszti iigyszséget, a központi tisztikart, a vármegyei levéltárt, az Erzsébet-kór- ház igazgatóságát, a vármegyei kiadóhivatalt, irat­tárt és iktatót és végül pedig Dr. Bónis Bertalan árvaszéki ülnök, tb. főszolgabírót. Egyben bejelen­tem ezen intézkedésemet a Főispán ur méltóságá­nak. Miskolc, 1929 december 22. Bónis, alispán. Borsod, Gömör és Kishont közig, egyesített vármegyék alispánjától. 26,902/ai. 1929. sz. Dr. * Grocbmann Mór orvos, ónodi lakos kéri, hogy ré­szére Borsod, Gömör. és Kishont közigazgatásilag egyelőre egyesitett vármegyék területére a „Belbe- tegségek szakorvosa“ cim használata engedélyez­tessék. Véghatározat. Dr. Grochmann Mór orvos, ónodi lakosnak Borsod, Gömör és Kishont közig, egyelőre egyesitett vármegyék területére a várme­gye tiszti főorvosának véleménye meghallgatása után a 149,U0ö,1924. X. M. M. körrendelet 5. §-a és a 44,265/1929. X. M.M. I. számú rendelt-! rendelke­zései alapján a „Belbetegségek szakorvosa“ cim használatát engedélyezem. E véghatározatot Dr. Green maim Mór ónodi lakosnak, a vármegyei tiszti főorvosnak, az országos orvos szövetség miskolci fiókjának, a borsodi orvos- és gyógyszerészegylet­nek tudomásul vétel és a Vármegyei Hivatalos Lapnak közlés végett kiadom. — Indokolás. Dr. Grochmann Mór a szakorvosok névjegyzékébe való felvételét ugyancsak elkésve, 1929. évi november hó 20-án kérelmezte, a késedelmet azonban súlyos betegségével igazolta. Ezen igazolást a népjóléti r Ili. Általános jellegű, csak adott esetekben intézkedést igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék