Borsod, Gömör és Kishont vármegyék Hivatalos Lapja, 1931 (30. évfolyam, 1-31. szám)

1931-01-09 / 1. szám

MUTATO Borsod-, Gömör és Kishont közigazgatásilag e. e. vármegyék Hivatalos Lapja 1931-iki évfolyamához. Ab au j-To rmia vármegyei ebtenyésztő társulat kutyalkiállitására meghívó 89 Alacskai vHidászati jog haszoinlbórb-eaidása 57 Aljegyzők (váiimegyeleik) 1932. évi működési pótléka 219 Alsózsoloai segéd jegyzői állásra pályázat 91 Alsózssolcai valdlásaati jog1 haszonbéríbeadása 8 Arlói vadászati jog- haszonlbérbe&dlása 51 Arnióti körjegyzői állásra pályázat 56 Arnióti vadászati jog has zenibe rbead ás« 110, 116 Arse.nobeirsol (Sia'lvarsaln) készítmény hazai gyártása 179 Állatbetegségek (ragadós) állásáról kimutatás 60, 89, 149. 203 Ál lategészségügy i elbádőalap (vá rmegyei) 1930. évi zárszámadása 109 Árolktői segédjegyzői állásra pályázat, 154 Árvaiszéken felek fogadása 38 Árva-szók részére, ügyészi ikészkiacVi-suk előlege­zésének céljaira, 1000 pengő megszavazása »i gy-ámipémztári tartalékalapból 75 Árvízkárosultak (vármegyei) segélyalapjainak évi zárszámadása 98 Ásvány- és gyógyforrásaik vizének forgalomha­hozatata 10-1 B Baleseteikről, halálos kimenetclüekről adatgyűjtés 141 Dr. Balogh Bélának a szakorvosok .névjegyzékébe valló felvétele 205 Bánatpénz biztosíték letételének mellőzése a 10.000 penlgőt meg nem haladó beszerzéseiknél 49 Bánrévei iskola alapvagyoni baszó,nlbér'beadása 172 Bánltapolcsámyi vadászati jog- haszo-nibérbeadása 40 Belsőbőosi szülésznői állásra pályázat 206 Be-rentei vadászati jog haszonbérbeadása 57 Bimlász Dezső szobrász segélyezése 84 Bogács községi vezető jegyzői állásra pályázat 192 Borhi Kálmánná kegydij ügye 192 Borsodgeszti községi földiek hlászomlbérbeadása 85 BorsO('(geS'zt-vattai utón a vasbeton áteresztő építésére Versenytárgyalás 51 Borsodiváulka községiben! Írnok-végrehajtói állás­szervezése 21 Borsodi vánikai községi földek has znnibérbe a-dás-a 155 Borsod-Hevesi kőbányák igazgatósági és fel­ügyelőbizottsági ülésére meg-hivó 164 Borsod-Hevesi Kőbányák Rt. IX. évi rendes köz­gyűlésére meghívó 164 L apszám Borsod1-,Miskolci Muzeum d-ologi kiadásai 11 Borsodmádasld helypénizszeidési jogának bérbeadása 158 Borsodiszamerei községi földek ihaszonlbéiibeadása 85 Borisod vármegye manográfi-á já t iák megírásához összegyűjtött adatok megvásárlása 440 Bottlik István báró gyerine-k-kórházalap 1930. évi zárszámadása Hl BódJva folyó szabályozásával kapcsolatos föld­munikálatnikra, versenytárgyalás 86 Budai Ján-o-süé f agylal tárusitás i engedélye 156 Budakeszi i-slkola szanatóriumnál ágyatapitvány-létesítése 76 BükkmogyorÓsdi vacViszati jog haszonibérbeadása 155, 160 Bükkzsérci jegyzői állásra pályázat 33, 39 C Czerva Is!ván -segélyezése 26 Csabai Zoltiánmló özvegyi ellátása, 180 Cserépfalui községi földeik haszonlhérbeadása 64 Cserépváraljai vadászati jog haszonibérbeadása 84. 91 Cserépváraljai vagyonivá! ts-ág földek haszon­bérbedása 34 Csernelyi körjegyzői állásra pályázat . 56 Csérnélyi .körszülészinői állásra, pályázat, 102, 154 Csernelyi vadászati jog ha szó rilbé rbeadásn 154, 160 Csermely község segélyezése 188 D Davidovies Hermáimé özvegyi ellátása 38 Debrecenben kerületi tűzoltó tiszti tanfolyam rendezése ■ 78 Debreceni egyetemen- létesített vármegyei és köz­ségi ösztön',«üj elnyerésére pályázat 33 Déd-esi vadászati jog haszonibérbeadása 40 Di-saníóshorváti körimio-ki állásra pályázat 68 Disznlósho-rVáti községi földeik Ihais-zoinlbérbeadása 160 Dobsi Pál segélyeziése 26 Dóh-ánylbe,váltási áraik 1931. évre 41 Dohánybeváltó hivatalnál tataroizási munkála­tokra versenytárgyalás 64 Doktor Gyula -körjegyző nyugdíjazása 159 E Edelényi körorvosi állásra pályázat 13, 16 Edeléniy segédjegyzői állásra pályázat 91

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék