Borsod, Gömör és Kishont vármegyék Hivatalos Lapja, 1932 (31. évfolyam, 1-35. szám)

1932-01-07 / 1. szám

XXXI. évfolyam Miskolc, 1932 január 7. ^ 1. szám BORSOD, GÖMÖR és KISHONT KÖZIGAZGATÁSILAG EGYELŐRE EGYESÍTETT VÁRMEGYÉK HIVATALOS LAPJA Megjelenik minden második csütörtökön ELŐFIZETÉSI DÍJ: EGÉSZ ÉVRE 20 PENGŐ Hivatalos közlemények és eset­leges felszólamlások a iap szer­kesztőjéhez a vármegyeházára küldendők. Az előfizetési dijak pedig Borsod GÖmör Kishont vármegye háztartási alapja ja­vára az 55205. számú posta­takarékpénztári csekkszámlára fizetendők be. Kiadja: a vármegyei alispáni hivatal Szerkeszti : DR BÓNÍS BERTALAN árvaszéki ülnök, tb. főszolgabíró Csak hivatalos közlemények közölhetők. II. Általános jellegű, de további intézkedést igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények. (Országgyűlési képviselőválasztók névjegyzékének kiigazítása. Borsod-, Ci ömöl'- és Kishont, közigazgatásilag egy­előre egyesített, vármegyék központi választ­mány át ól. 155/kpv. 1931 - Tudomásulvétel, megfelelő el­járás és az érdekelt alárendelt hatóságokkal leendő sürgős közlés végett- másodlatban ikiadom a m. kiír. Beliiigymimdiszter l r 61.235/1931. IT. számú rende­letét. Miskolc, 1931. december 28. Bónis, alispán. M. kir. Belügymimisztár. Szám: 61.235/1931. II. Valamennyi központi választmánynak, Székhe­lyeiken. Az 1925.-XXVT. t. c- 28. §-ában foglalt rendelkezések értelmében az országgyűlési kép- viselőváilasztóknak az 1933. évre érvényes névjegy­zékét az 1932. évben kiigazítás utján kellene ösz- szeálliitajná. Az állam súlyos pénzügyi helyzetére való tekinitetteft, amely paramcsolóan Írja elő min­den téren a legmesszebbmenő és legszigorúbb taka­rékosság érvényesítését, elkerülni kívánom a vá­lasztói névjegyzék kiigazításával járó költségekét s evégből megfelelő törvényes rendelkezést kívá­nok biztositani arra nézve, bogy a névjegyzéknek az előllliivatkozott törvény által előirt kiigazítása az 1932. évben mellőzte,ssék és a folyó évben ké­szült:, 1932. évre szóló névjegyzék legyen érvényes a következő 1933- évre is. Az 1932. évre érvényes országgyűlési képviselőválasztói névjegyzék tud­valevőleg általános összeírás alapján teljesen újból állíttatott össze, számottevő változások a tapaszta­latok szerint egy év alatt nem adódnak, a kiigazí­tásnak egy esztendőin át 'való elmaradása tehát aiz érdekeltek körét alig érinti, a megtakarítás vi­szont, amely á kiigazítás mellőzésével elérhető, a mai súlyos időkben az államkincstár szempontjá­ból jelentékeny, miért is a takarékosságnak ily irányban való érvényesítése is szükségesnek és in­dokoltnak látszik. Minthogy azonban az 1925. évi XXV r. t. c. 24. §-á.nak rendelkezései szerint az or­szággyűlési választói névjegyzék 1932. évben esz- közfendő kiigazítását elkészítő összeíró küldöttsé­gekéi az egyes központi választmányok már 1932. évi január hó 5-ig megalakítani lennének kötele­sek, eddig az időpontig pedig az 1932. évben vég­rehajtandó névjegyzék kiigazítások mellőzéséhez szükséges törvényes rendelkezés az idő rövidsége miatt már meg nem tehető, eddig is elrendelem, hogy az 1932. évre az összeíró küldöttségek meg­alakítása iránit egyelőre ne intézkedjék és áltálá­ban mellőzze mindazokat az intézkedéseket;, ame­lyeket az 1925. évi XXVI. f. c. 24—48. §-ai, vala­mint a 295.000/1927. B. M. sz. alatt kiadott kör­rendeletben foglalt rendelkezések az országgyűlési k ép v i «Előválasztói névjegyzék kiigazításával kap­csolatban előírnak, Budapest, 1931. évi december hó 21-én. Keresztes-Fisolier s. k­V. Pályázatok, hivatalos hirdetmények, körözvények. Árverési hirdetmény. 1919/1931. Szalonna község 2848 kait. hold te­rületén gyakorolható vadászati jog 1932. évi ja­nuár hó 19-én délelőtt 10 órakor Szalonna község­házánál tartandó nyilvános árverésen 10 és fél évre a legtöbbet ígérőnek bérbe fog adatni. A ki­kiáltási ár 150 pengő. Árverési feltételek a hivata­los óráik alatt a szalonnai körjegyzői irodában megtekinthetők. Szalonna, 1931. december 19. — K özsécj i elől jár óság. 27605/1931. Folyó évi november 17-én 24-957— 1931. al. szám alatt kelt megkeresésemben kért iSkerlecz (Árgyelam) János elleni körözés beszün­tetését kiérem, mivel nevezett kiilhonos időközben megkerült- Makó, 1931- december 16. Alispán. 23.528/1931- Kungl György lovászhetényi ille­tőségű lakatossegéd jelenlegi tartózkodási helyé­nek megállapítása vált szükségessé. Személyleirása: 1908. évi január hó 23-án született Lovászhetény- ben (Baranya vármegye), Kungl János és Eckert Anna szülőktől, termete nyúlánk, arca szegletes,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék