Borsod, Gömör és Kishont vármegyék Hivatalos Lapja, 1933 (32. évfolyam, 1-30. szám)

1933-01-05 / 1. szám

XXXl|, évfolyam Miskolc, 1933 január 5. 1. szám. BORSOD, GÖMÖR és KISHONT KÖZIGAZGATÁSILAG EGYELŐRE EGYESÍTETT VÁRMEGYÉK HIVATALOS LAPJA Megjelenik minden második csütörtökön ELŐFIZETÉSI DÍJ: EGÉSZ ÉVRE 20 PENGŐ Kiadja: . Szerkeszti : a vármegyei alispáni hivatal ®R. BÓN1S BERTALAN J 1 árvaszéki ülnök, tb. főszolgabíró Hivatalos közlemények és eset­leges felszólamlások a lap szer­kesztőjéhez a vármegyeházára küldendők. Az előfizetési dijak pedig Borsod Gömör Kishont vármegye háztartási alapja ja­vára az 55205. számú posta­takarékpénztári csekkszámlára fizetendők be. Csak hivatalos közlemények közölhetők. I. Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok. .-I beszüntetett katonai lóvásárlások újbóli folya- matbatétdle tárgyában felirat. Borsod8-, Gömör- és Kishont közigazgatásilag egy­előre egyesitett vármegyék .törvényihatósági bizott­ságának Miskolcon, 1932. évi december ihó 5. napján tartott rendkívüli közgyűléséből jegyzőkönyvi kivonat. 274/kgy. 20.932/ai. 1932. Veszprém várni, közön­ségének átirata a beszüntetett katonai lóvásárlások újbóli folyamatbatétele iránt. Határozat. Kisgyii- lésiink javaslatának: elfogadása mellett Veszprém vármegye közönségének átiratát magunkévá téve, kérjük a m. kir. Honvédelmi Miniszter Urat, hogy a beszüntetett katonai kivásárlásokat újból tétesse folyamatba, l’tasiljuk Alispánunkat, hogy ezen fel­iratunkat a m. kir. Honvédelmi Miniszter Úrhoz terjessze fel. Meg okolás. Köztudomású; hogy a jő lovak értékesítésének alig van lehetősége, sem bel­földi, sem külföldi vevő nincs a gazdák által kite- nyésztieit magas félvér lovaikra. A rossz értékesítési viszonyok miatt a vármegyékben a gazdák a lóte­nyésztési kedvet elvesztették, évről-évre sok te­nyésztésre alkalmas kanca fedezetlenül marad. A katonai lóvásárlások a lótartó gazdákat katona lo­vak tenyésztésére és nevelésére serkentenék, lóte­nyésztésünknek olyan helyes irányt jelölne ki, amely végeredményben lótenyésztésünk nívóját emelné. Gazdáink újból kedvet kapnának a lótenyésztésre és pedig minden gazda igyekezne mentül jobb ka­tonaló felnevelésére. A jobb lovak tenyésztése és nevelése révén a gazdák több jövedelemhez jutná­nak, tehát úgy a lótenyésztésre, mint általában a közgazdaságra jótékony hatással lenne a katona­lovak vásárlásának újbóli bevezetése. A katonai I óvásári ások a lóárak kedvező alakulását is maga után vonnák, a katonai kincstár által fizetett árak kedvező irányárat jelentetnének a lovak árára. —­Mindezek alapján Veszprém vármegye közönségé­nek átiratát magunkévá kellett tennünk. Jegyzetté és kiadta: Mogyoróssy, vm. másodfőjegyző. III. Általános jellegű, csak adott esetekben intézkedést igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények. Az 1933. évi vármegyei háztartási költségvetés hiá­nyának fedezésére megállapított vármegyei pótadó százaléka. Borsod-, Gömör- és Kishont k. e. e. vármegyék alispánjától, Miskolc. Valamennyi járási főszolgabi rónak és községi elöl­járóságnak. 24.634/ai. 1932. Tudomásvétel végett közlöm a következőket: A im. kir. Belügyminiszter I nnak 64.633/1932. IV. számú rendeletével jóváhagyott 1933. évi vármegyei háztartási költségvetés hiá­nyának fedezésére megállapított vármegyei pótadó százaléka 29.4. Miskolc, 1932 december 27. Bónis, alispán. Házassági ügyekben körrendelet. Borsod-, Gömör- és Kishont k. e. e. vármegyék ;11 ispánjától, M iskolc. A járási főszolga bírák nak és anyakönyv vezetőknek. 23.810/ai. 1932. Pénzküldeményeknek a m. kir. Igazságügyminiszterhez felterjesztésem tárgyában a m. kir. Belügyminiszter által 48.284/1932. sz. a. kiadott és a Belügyi Közlöny folyó évi december 4-én megjelent öl-iik számában közzétett körrende­letre figyelmét, amidőn ezúton felhívom, utasítom az anyakönyvvezetőket a körrendeletben foglalt rendelkezések pontos betartására, az anyakönyvi közvetlen felügyelő hatóságokat pedig arra, hogy a rendelkezések betartását az anyakönyvi felügye­leti vizsgálatokon ellenőrizzék. Miskolc, 1932 de­cember 23. Alispán h. Vadnay, vm. főjegyző.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék