Borsod, Gömör és Kishont vármegyék Hivatalos Lapja, 1934 (33. évfolyam, 1-39. szám)

MUTATÓ Borsod, Gömör és Kishont közigazgatásilag e. e. vármegyék Hivatalos Lapja 1934-iki évfolyamához. Lapszám Bérkocsi ipar gyakorlásáról szóló vármegyei szabályrendelet kormány hatósági jóváhagyása 1 Bihari Géza adóügyi jegyző nyugdíjazása 2’27 Bodnár József tüzoltóparancsnoki állásában való megerősítése 166 Bolyoki vezető jegyzői állásra pályádat 73 Boldva híd mázolási • munkálataira versenytár­gyalás 73 Boros Péter tűzoltóparancsnoki állásában való megerősítése 100 Borsod-Hevesi Kőbányák Rt. rendes közgyűlé­sére meghívó 155 Borsodi körjegyzői állásra pályázat 118 Borsodivánkai községi tulajdont képező ingat­lanok hasizonbérbeadása. 150 Báró Bottlik gyermekkórház alap 1933. évi zárszámadása 114 Bónis Aladár alispán igazgatósági tagsága a Borsod-Hevesi Kőbányák Rt. igazgatóságában 13 Bónis Sámuel tb. főszolgabíró sajószentpéterí járási tűz,rendészeti. felügyelővé való ki­nevezése 14 Brenner József tüzoltóparancsnoki állásában való megerősítése 100 Bükkmogyorósdi vadászati jog haszonbérbe­adása 56, 61 C Center község gazda közönségének apaállat vizsgálati segélye 95 Csernelyi vadászati jog haszonbérbeadása 56, 61 Csomós György gyógyszerész nyugdíjazása 101 Csókvai községi tulajdont képező ingatlanok haszonbérbeadása -76 D Debreceni pénzügyigazgatóság körzetéhez tar tiozó pénzügyőrök egyenruháinak elkészí­tésére versenytárgyalás 14 Dessiewffy Paula vm. irodafőtiszt nyugdíjazása '121 Dédesi körjegyzői állásra pályázat 119 Diósgyőrben harmadik szülésznői állásra pályázat 242 Diósgyőr községben felállítani kért ötödik gyógyszertár ügyében határozat 126 Diósgyőr községi állatorvosi állásra pályázat 269 Diósgyőri segédjegyzői állásra pályázat 43 A Lazszám Abodi körsegódjegyzői állásra pályázat 150 Aggteleki vadászati jog haszonbérbeadása 81, 103 Alacskaí körsegéd jegyzői állásra pályázat 269 Arlóközségi magánerdőik erdőtörzskönyvi ada­tainak helyesbité,se . 265 Alapítványok alapjának (vármegyeinek) 1933. évi zárszámadása, 115 Alsóhangonyi községi tulajdont képező korcs­maház és italmérési jog haszonbérbeadása 201 Aszálysujtotta vidékek lakosságának foglalkoz­ta tiás a végett útépítési kölcsön felvétele 171 Állatbetegségek (ragadósak) állásairól kimu­tatás 10, 15, 20, 25, 34, 41. 45, 58, 67, 105, 121, 131, 141, 152, 179, 183, 195, 207, 232, 245, 264, 274, 277 Állategészségügyi ebadó alap (vármegyei 1933, éyi zárszámadása 99 Állategészségügyi útmutató az élőállatok és az állati nyerstermónyek szállításánál köve­tendő élj árasra 37 Állatorvosi vizsgálati dij elengedése és mér­séklése, illetve állatorvosi vizsgálat nélkül valló szállítás 39 ÁUatvásárok rendtartásáról vármegyei sza­bályrendelet 107 Ápolási dijak (hátralékosok) behajtása 21 Ápolási költségek viseléseinek kérdésében fel­merülő vita eldöntésére illetékes hatóság kijelölése a belügyminisztérium által 30 Árvízkárosultak segélyalapjainak (várme­gyeinek) 1933. évi zárszámadása 115 B Balajt községi erdők adatainak helyesbítése 175 Balatoni szövetség üdülőházának a téli hóna­pokban való üzemben! artása 2 Balatoni szülésznői állásra pályázat 191 Balázs Gyula tüzoltóparancsnoki állásában való megerősitése 137 Balogh Ferenc dr. vm. árvaszéki ülnök sze­mélyi pótléka 71 Baráz Józsefné özvegyi nyugdija 79 Barcikai községi tulajdont képező ingatlanok hászonbérbeadása 56 Barna István tüzoltaóparancsnoki állásában való megerősitése 118 Bába tanfolyamokra felvételi hirdetmény 56, 61 Benkő Samumé özvegyi nyugellátása 127 „Bethlen Gábör-kör segélyezése 94 Békeffy László hámori körjegyző nyugellátása 79

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék