Borsod, Gömör és Kishont vármegyék Hivatalos Lapja, 1936 (35. évfolyam, 1-41. szám)

MUTATÓ Borsod, Gömör és Kishont közigazgatásilag e. e. vármegyék Hivatalos Lapja 1936-iki évfolyamának 1—41. számaihoz. / A Lapszám Adófelszólamlási bizottságba egyes tagsági he­lyekbetöltése 203, 261 Aggteleki barlanghoz vezető állami közutnak a tfigl utak hálózatába való átvétele 244 Aggteleki körjegyzői állásra pályázat 17 Alacskai körsegéd jegyzői állásra pályázat 150 Alföldi Zöldmező Szövetség — Lucernást min­den tanyára című hirdetménye 4 Alsóábrányi körirnoki állásra pályázat 64 Alsó- és felsőhangonyi körszülésznői állásra pályázat 201 Alsóhangonyi körsegéd jegyzői állásra pályá­zat 64, 67 Alsótelekesi szülésnői állásra pályázat 17 Alsótelekesi volt úrbéres gazdaközönség apa­állat beszerzési segélye 96 __ Apaállat beszerzési segélyek 1937. évre megsza­vazott fedezete ügyében alispáni előter­jesztés 165 Apaállat vizsgáló bizottsági tagok kijelölése 49 Aranybulla országos emlékműbizottság közve­tett adománygyűjtésének megakadályozása 220 Argentínába utazók részére erkölcsi bizonyít­vány kiállítása 148 Arlói helypénzszedési jog haszonbérbeadása 28 Arló községnek közvágóhely létesítésére se­gély kiutalása 264 Arnóti jegyzői lakás építésére versenytárgyalás 184 Arnóti körsegéd jegyzői állásra pályázat 134 Állatbetegségek (ragadósak) állásairól kimu­tatás 4, 15, 19, 29, 36, 58, 65, 116, 136, 146, 153, 163, 169, 174, 177, 180, 189, 202, 207, 222, 272, 280, 286. Állatorvosok magángyakorlatairól szóló vm. szabályrendelet kormányhatósági jóváha­gyása 33 Ápolási díjak behajtása 63 Ároktő—tiszakeszi-i vicinális közutnak a vici­nális közutak hálózatából való kihagyása 245 Árvízkárosultak segélyalapjának 1935. évi zár­számadása 128 B Balaj'ti vadászati jog haszonbérbeadása 85, 115 Balatoni szülésnői állásra pályázat 212, 286 Barlanglakások megszüntetése érdekében anya­gi támogatás nyújtása 92 Bata István útkaparó nyugellátása 267 Bábatanfolyamra felvételi hirdetmény 75, 84 _Bánrévei közbirtokosság apaállat beszerzési segélye 45 Bárdos Barczi Lajosné nyugellátása 26 Bekötőutak építésére 55.000 pengő transzfel­kölcsön 41 BekötŐutaknak athgi közúti hálózatba való fel­vétele. 243 Lapszám Biró Margit után családi pótlék 63 Bogácsi thgi útszakaszon hidátépítésre ver­senytárgyalás 17 Bolyoki községi irnoki állásra pályázat 14 Bolyok községben két szavazókor létesítése 106 Böldvái szülésznői állásra pályázat 71 Borellenőrző bizottság két tagjának megválasz­tása 263 Borsodgeszti ingatlanok haszonbérbeadása 115 Borsod-Hevesi Kőbányák Rt. mérlegmegálla­pít’ó közgyűlésére meghívó 171 Borsod-Hevesi Kőbányák Rt. rendes közgyű­lésére meghívó 59 Borsodi szülésznői állásra pályázat 158, 205, 211 Borsodi vadászati jog haszonbérbeadása 115, 120 Borsodivánka—Ároktő—sajóörösi th. úft. ki­építése 42 Borsodivánkai híd újjáépítésére versenytárgya­lás 173 Borsod-Miskolci Múzeumnál preparátori állás szervezése H __Borsodnádasdi legelőtársulat apaállat beszerzé­segélye • ^ 194 Borsodnadasdi postai ügynökség megnyitása 17 Borsodszlrák megállóhelynek a vámszedő helyek közé való felvétele 44 Bónis Aladár alispánnak ezen állásban való visz­szatartása 224 Bükkaranyosi legeltetési társulat apaállat be­szerzési segélye 96 Bükkaranyosi vadászati jog haszonbérbeadása 3, 14 Bükk-Mátravidéki Aero Club anyagi támogatása 154 Bükkmogyorósdi legeltetési társulat apaállat be­szerzési segélye 97 C Cigánykérdés rendezése tárgyában felirat 249 Cséh-Szlovák útlevél láttamozás (vizűm) meg­szerzése 107 Csengeri János tűzoltóparancsnoki megerősítése 63 Cserépfalu—hollóstetői (hórvölgyi) út kiépíté­sere tranfelkölcsön felvétele 198 Cserkészek anyagi támogatása (miskolciaké) 265 Csernelyi körjegyzői állásra pályázat 150 , Csókvai legeltetési társulat apaállat beszerzési segélye 97 D Damaki vadászati jog haszonbérbeadása 134, 139 Damak községi ingatlanok haszonbérbeadása 135 Darab Lajos vm. altiszt nyugellátása 112 Darányi Kálmán dr. m. kir. miniszterelnökké történt kinevezése és a vezetése alatt álló kormány megalakulása 223 Debreceni egyetemen Lencz Gáza dr. gyűjtési alapjának kamataira pályázat 35

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék