Borsod, Gömör és Kishont vármegyék Hivatalos Lapja, 1936 (35. évfolyam, 1-41. szám)

Lapszám Lapszám Debreceni Tisza István internátus javára létesí­tett alapítvány kamataira pályázat 183 Debrétei gazdaközönség apaállat beszerzési se­gélye 131 Diósgyőri községi irnoki állásra pályázat 275 Diósgyőri községi mérnöki állásra pályázat 150, 158 Diósgyőri szülésznői állásra pályázat 47 Diósgyőrvasgyári ev. egyházközség adomány­gyűjtési engedélye 107 Diósgyőrvasgyári tehéntartó gazdaközönség -—apaállat beszerzési segélye 106 Diósgyőrvasgyári vasútállomáson beszedett kö­vezetvám hátralék behajtása 281 Dohánybeváltási árak az 1936. évben 275 E Ebadóalap 1935. évi zárszámadása 126 Ebadóalap 1937. évi költségvetése 193 Ebtartási vármegyei szabályrendelet 87 Edelényi gazdaközönség vadászati jogának ha­szonbérbeadása 115.. 120 Egri községi közigazgatási tanfolyamra való felvételre pályázat 274, 283 Emődi helypénzszedési jog haszonbérbeadása 152 Emődi legeltetési társulat apaállat beszerzési segélye 98 Ernőd községben díjazott segédmunkaerői ál­lásra pályázat 195 Erdei fa csemete és suhangkiszolgáltatás 143 Erdők (államiak) és befásított kopárok 1937. évi erdőőrzési költségelőirányzata 204 Erdőkezelési költségjárulékok kivetése 219 Erdőori szakvizsgák 120 Erdőőrzési alap 1935. évi zárszámadása 127 Erzsébet-közkórház alkalmazottainak betegség és baleset elleni biztosításáról vm. szabály- rendelet 37 Erzsébet-közkórházban alkalmazott al- és se­gédorvosok szolgálati viszonyairól vm. szabályrendelet 197 Erzsébet-közkórházban gyógyszerek, vegysze­rek és kötszerek szállítására versenytár­gyalás 212 Erzsébet-közkórházban két segédorvosi állásra pályázat 27 Erzsébet-közkórház belgyógyászati épületében átalakítási munkálatokra versenytárgyalás 151 Erzsébet-közkórház 1935. évi zárszámadása 130 Erzsébet-közkórház 1937. évi költségvetése 236 Erzsébet-közkórház havibéres és szegődményes 'alkalmazottainak létszámemelése 200 Erzsébet-közkórházi élelmező tiszti állásra pá­lyázat 166 Erzsébet-közkórháznál a tartalék alapban ke­zelt felesleg felhasználása 241 Erzsébet-közkórháznál szemészeti segédorvosi állás rendszeresítése 199 Erzsébet-közkórház öregségi és rokkantsági alapjának 1933—35. évi zárszámadása 131 Erzsébet-közkórház tanyagazdaságának 1935. évi zárszámadása 131 Erzsébet-közkórház tartalékalapjának 1935. évi zárszámadása 119 Erzsébet-közkórház vegyes szükségleteire ver­senytárgyalás 145 F Farkas András útkaparó nyugellátása 267 Fedeztetési állomások létesítése 74 Fehér vm. átirata a cigánykérdés rendezése ügyében ~ 249 Fekésházy-féle ingatlan megvétele 42 Fodor Ödön dr, járási tiszti orvos nyugellá­tása 155, 251 Foederatio Emericana menzáján egy alapítvá­nyi hely létesítése 264-Földrengéskárosultak segélyalapjának 1935. évi zárszámadása 128 Fcldútkészítő gép vételárrészletének fedezete 243 Főjegyzői állásra (vármegyeire) pályázat 67, 70 Fróna Benjámin vm. altiszt nyugellátása 257 G özv. Gadnai Lászlóné útvámmentessége 260 Galvácsi közbirtokosság apaállat beszerzési segélye 98 Gazdasági alap 1935. évi zárszámadása 126 .»Gazdasági egylet segély iránti kérelme 96 Géléji helypénzszedési jog haszonbérbeadása 35 Geleji thgi útszakaszon híd átépítésre verseny- tárgyalás 17 Gödöllői sokgyermekes szegény magyar anyák Országos Szent István fiúotthonába pályá­zati felhívás 3 Görömbölyi segédjegyzői állásra pályázat 70 Görömbölyi vadászati jog haszonbérbeadása 152, 161 Gyámpénztár 1935. évi • számadási mérlege 238 Gyámpénztári és árvapénzek 1937. évi gyümöl­csöző elhelyezése 239 Gyámpénztártól kölcsönvett összeg visszafize­tési határidejének meghosszabbítása 125, 238 Gyenge János debreceni bádogosmesternek a közszállításokból való kizárása 205 Gyógyszerkészítmények árának leszállítása 166 Győr, Moson és Pozsony vármegyék átirata a th. bizottsági tagok féláru vasúti jegye ügyében 248 H Hadiözvegyek, hadiárvák részére való átenge­dése a thgi utak mentén levő fákról lesze­dett rőzsének 95 Hangony—domaházai vicinális közutnak a thgi közutak hálózatába való felvétele 244 Hangony patak hídjának átépítésére verseny­tárgyalás 142 »-Harsánvi legeltetési társulat apaállat beszerzé­si segélye 98 Iíarsányi segéd jegyzői állásra pályázat 221 »Hámori 'tehéntartó gazdaközönség apaállat be­szerzési segélye 99 Házalási engedélyek számát megállapító vm. szabályrendelet módosítása 91 Háztartási alap 1935. évi zárszámadása • 117 Háztartási alap 1936. évi költségvetésének kor­mányhatósági jóváhagyása 11, 59 Háztartási alap 1936. évi költségvetésénél hitel­átruházás 191 Háztartási alap 1937. évi költségvetése 191 Hegyközségi törvény módosítása iránt felirat 137 Hejőcsabai ingatlanok kisajátítása levente és "sport játszótér céljaira 205

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék