Borsod, Gömör és Kishont vármegyék Hivatalos Lapja, 1938 (37. évfolyam, 1-41. szám)

Borsod, Gömör és Kishont közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék Hivatalos Lapja 1938-iki évfolyamának 1—41. számaihoz. Lapszám vitéz Bizony Emil főszolgabíró fogatbeszerzési előlege 266 özv. 'Bodnár Lás/,Ióné Ikórházi ‘ellenőr özvegyiének ellátása 195 Boldvai leg. társulat erdejében kitermelt cserfa és gályfa nyilvános árverésen való eladása 152-Borsodi róm. kath. egyházközség részére adomány­gyűjtési engedély 91 BorsocbHevest kőbányák közgyűlésére meghívó 79 Borsodivánkai Eger patak hid költségeire hitelki­jelölés 167 Borsodnádasdi vadászati jog haszonbérbeadása 165 „Borsodszentmártoni közbirtokosság apaállat beszer­zői segélyg . 185 Bottliik István báró gyermekkórház alapítványi alap­nak (vármegyeinek) 1937. évi zárszámadása 126 „Bótai közbirtokosság legeltetési társulatának apa­állat beszerzési segélye. 8 Bükkaranyosi ingatlanok telekkönyvi rendezése 211 Bükkzsérci szülésznői állásra pályázat 18 c Csanád-Árad-Toromtál vármegyék th. bizottságának átirata a középfokú mezőgazdasági tanintézetek létszámának gyarapítása tárgyában 66 Cserépfalu—Hoór völgyi útépítésnek befejezéséhez állami kölcsön felvétele 159 Cserépfalui vadászait) jog haszonbérbeadása 4 Csernely községi jegyzői lakás és községháza építé­sére versenytárgyalás 209 Csikó legelő létesítése tárgyában az országos ma­gyar gazdasági egyesültet átirata 76 D Darnya—Hangony völgyi th. utón levő hid átépí­tési "költségeire hitel engedélyezése 27 Debreceni kerületi tűzoltó tanfolyam látogatására felhívás 196 Debreceni Lajos van. kisegítő szolga kinevezése 86 Debreceni Ti-za István internátus javára létesített alapítvány kamataira pályázat 212 Déde i vasbeton hid építésére versenytárgyal ás 172 Dédes községben önálló gyógyszertár engedélyezése Iránti kérelme Lázár Dezső gyógyszerésznek 107 Délborsodi ármentesítéssel kapcsolat«», kiadások, megtérítése, illetőleg előlegezése 254 Dénes (Szlaninka) József ny., körjegyző édesanyja után folyósítandó, családi pótléka .10 Diósgyőri községi szülésznői állásra pályázat 123 Dió-zeghy László dig vm aljegyzővé való válasz­tása 84 Disznóshorváti második körirnoki állásra pályázat 92 Dohánybeváltási árak az, 1938, évben 279 Dohánybeváltó hivataloknál hó és szemétkihordására versenytárgyalás 267 Dövényi úrbéres gazdaközönség vadászati jogának „ ... haszonbérbeadása 51, 54 3 Lapszám A Adőfeilazólamlási bizottságok tagjainak megválasz­tása az 1938—1940. évekre 115 Aggteleki anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezető helyettes kinevezése 131 Aggteleki szülésznői állásra pályázat 88 Alapítványok alapjának (vármegyeinek) 1937. évi zárszámadása 120 Alispánt aiiasra pályázat 21, 29 Alispáni állás betöltésével esetleg megüresedő állá­sokra pályázat 21, 29 Alispáni állás választás útján való betöltése 81 Aljegyzői állásra (vármegyeire) pályázat 22, 30 Aljegyzői állásoknak (vármegyeieknek) választó út­ján való betöltése 84 Arlói községi földek haszonbérbe adósa 51 Aillói vásári helypénzszedési jog haszonbérbeadása 51 Arló községben önálló gyógyszertár felállításának kérése 271 Arló községi segédmunkaerői állásra pályázat 196 Arnóti róm. kath. elemi iskola és tanítói lakás épí­tésére versenytárgyalás 172 Arnóti szülésznői állásra pályázat 31 Alsótelekesi volt úrbéres gazdaközönség vadászati jogának haszonbérbe adása 93, 100 Akőtelekes községben tűzoltó szertár és kul­túrterem építésére versenytárgyalás 152 Azonossági anyakönyvi szám rendszeresítése tár­gyában rendelet 16 Ádám MiháiBy vm. díjnok nyugellátása 9 Államépítészeti hivatal részére bérbeadása a miskolci főszolgabírói hivatal szárnyépületének 251 Állami utakon felállítandó kilométer és hektométer kövek szállítására versenytárgyalás 178 Államvasúttal kötendő útvámegyezmény és pót­egyezmény elfogadása 226 Állatbetegségek (ragadósak) állásairól kimutatás 6, 13, 33, 39, 78, 89, 103, 111, 124, Í53, 166, 174, 181, 197, 210. 216, 237, 257, 269, 274, 284 Ároktői községi szülésznői állásra pályázat 208 •— Áryiakáro ultak alapjának (vármegyeinek) 1937. évi zárszámadása 120 B Balajti ref. egyházközség adománygyűjtési engedé­lye 69 Bartók Tavasz István th. útkaparó nyugellátása 233 Bába tanfolyamra felvételi hirdetmény 87, 91 Bánrévei szülésznői állásra pályázat 18 __Bányász Endre th. bizottsági tag felszólalása a vil­lamos vasút viteldíjának drágasága ügyében 63 Bekötő útépítési munkálatok az 1938—-39. évre 159 Bekötő-útépítési munkálatok az 1939—40. évre 253 Vifez Bende Ede vm, iroda igazgató személyi pótléka 232 vitéz Bizony Emilnek edelényi járási főszolgabíró­vá való megválasztása 231

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék