Borsod Vármegye Hivatalos Lapja, 1939 (38. évfolyam, 1-38. szám)

II -J ^ciG is'-' :■ »/x 1 9(v/'/ (/ ■ ■ \ v»G‘ ’xj r MU TATO Borsod vármegye Hivatalos Lapja 1939-iki évfolyamának 1—38 számaihoz. Lapszám A Abodi körsegédjegyzői állásra pályázat 217 Adófelszólamlási bizottságokban megüresedett tagsági és póttagsági helyek betöltése az 1938—1940. évekre 19 Alapítványok alapjának (vármegyeinek) 1938. évi zár­számadása 120 Alsózsolca község villamos energia ellátására szóló engedélyokirat kiadása 66, 73 Andornak községben egészségliáza létesítése 42 Andó Lajos vm. II. oszt. altisztté való kinevezése 241 Államépítészeti hivatal új helyiségeinek bérletére vo­natkozó szerződés 13 Állatbetegségek (ragadósak) állásairól kimutatás 28, 36, 46, 52, 86. 95, 130, 153, 157, 162, 172, 184, 189, 190, 207, 213, 221, 243, 263, 269 Ároktői vadászati jog haszonbérbeadása 112, 129 Árvaszéki ülnöki állásra pályázat 55, 59 Árvaszéki ülnöki állásnak választás útján való be­töltése 106 Árvédelmi műszaki munkálatokra igénybe vett kar­hatalom díjazása 144 Árvízkárosultak alapjának (vármegyeinek) 1938. évi zárszámadása 122 B llalogli Mihály m. kir. tiszti orvos útiátalányt kiegé­szítő segélye 43 Balogh Sándor th. bizottsági tagsága 34 Baranya vármegye átirata a cselédek családbér rend­szerének bevezetése ügyében 234 Bánfalvai vadászati jog haszonbérbeadása 75, 84 Belsőbőcsi községi szülésznői állásra pályázat 129 Bclsőbőcsi vadászati jog haszonbérbeadása 68, 75 Berger Arthur th. bizottsági póttagságának igazolása 200 Berger Lőrinc háztulajdonos th. bizottsági póttagsá­gának megszűnése 200 I>r. Bergmann Zoltán ügyvéd th. bizottsági tagságá nak megszűnése 199 Békés vármegye átirata a jegyzői kar helyzetének megjavítása ügyében 108 Binét Miklós földbirtokos th. bizottsági póttagságá­nak megszűnése 200 Bolyoki tűzoltószertár és községi iroda építési mun­káira versenytárgyalás 60 Borsod-Hevesi kőbányák közgyűlésére meghívó 1 73 Borsodi irnoki állásra pályázat 50 Borsodi róm. kát. egyházközség részére adomány­gyűjtési engedély 84 Borsodivánkai ingatlanok haszonbérbeadása 160 Bottlik István báró gyermekkórház alapnak (várme­gyeinek) 1938. évi zárszámadása 123 Bóbita János törvényhatósági bizottsági tagsága 30 Bóta községben létesítendő egészségház költségeihez vármegyei hozzájárulás 144 Bukóczki János I. o. altiszt nyugellátása 205 Lapszám c Csirkekellető központ anyagi támogatása 178 D Debreceni kerületi tűzoltó tanfolyam 35, 67, 100. 111 Debreceni internátusi alapítvány félévi kamatára pályázat 192 Deutsch József th. bizottsági tagságának törlése 65 Dédesi vásári lielypénzszedési jog haszonbérbeadása 68 Diósgyőri vasgyári kórház 1940. évi gyógyszer-köt­szer és élelmicikkek szállítására versenytárgyalás 206 Diósgyőr községben díjazott segédmunkaerői állásra pályázat 50 Diószeghy László szolgabíró szülési segélye 109 Disznóshorváti körirnoki állásra pályázat 128 Disznósliorváti községi iskolai alapvagyon tulajdonát képező ingatlanok haszonbérbeadása 188 Dunszt Sándor th. bizottsági tagságának igazolása 20 E Ebadó alap 1938. évi zárszámadása 118 Ebadó alapnak újonnan elkészített 1939. évi költség­vetése 115 Edelényi jegyzői lakás építési munkáira versenytár­gyalás 61 Edelényi községi irnoki állásra pályázat 128 Egészségvédelmi alapnak (vármegyeinek) 1938. évi zárszámadása 124 Eger—Noszvaj—sikfőkúti közút borsodvermegye te­rületére eső szakaszának a th. utak hálózatába való felvétele 254 Egri községi közigazgatási tanfolyamra való felvé­telre pályázat 98, 109 Elhagyott gyermekek segélyalapjának (vármegyei­nek) 1938. évi zárszámadása 122 Emődi ref. templom tatarozási munkáira versenytár­gyalás 171 Emődi hegyközség tulajdonát képező területen gya­korolható vadászati jog haszonbérbeadása 22, 25 Ernőd községben egészségháza létesítése 42 Ernőd községi vásári lielypénzszedési jog haszon­bérbeadása 31 Erdei facsemete és subáiig kiszolgáltatása 97 Erdészeti (közös) segédszolgálatban alkalmazott erdő­őrök kerületi beosztása 65 Erdészeti (közös) segédszolgálati szervezetben egy kerületi erdőőri állás betöltésére pályázat 74 Erdőőrzési alapnak (vármegyeinek) 1938. évi zár­számadása 121 Erdőőrzési nyugdíjalapnak (vármegyeinek) 1938. évi zárszámadása 121 Erdős Lajos th. bizottsági tagsága 179 Erdészeti segédszolgálat (vármegyei) 1940. évi költ­ségelőirányzata 191

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék