Borsod Vármegye Hivatalos Lapja, 1940 (39. évfolyam, 1-40. szám)

M U TATO Borsod vármegye Hivatalos Lapja 1940-iki évfolyamának 1—40. számaihoz. Lapszám Borsod, Gömör és Kishont közig. egy. egy. volt vár­megyék különválása folytán a vm. egyesített szegény alap vagyonának megosztása 21 Borsod, Gömör és Kishont közig. egy. egy. volt vár­megyék különválása folytán a vm. erdőőrzési alap vagyonának megosztásfa 30 Borsod, Gömör és Kishont közig. egy. egy. volt vár­megyék különválása folytán a vm. földrengés- károsultak alapja vagyonának megosztása 24 Borsod, Gömör és Kishont közig. egy. egy. volt vár­megyék különválása folytán a vm. hadiárvák, hadiözvegyek segélyezési alapj vagyonának meg osztása 23 Borsod, Gömör és Kishont közig. egy. egy. volt vár­vármegyék különválása folytán a vármegyei háztartási alap vagyonának megosztása 12 Borsod, Gömör és Kishont közig. egy. egy. volt vár­megyék különválása folytán a vm. erdőőri nyugdíj alap vagyonának megosztása 20 Borsod, Gömör és Kishont közig. egy. egy. volt vár­megyék különválása folytán a vm. közegész­ségügyi ebadó alap vagyonának megosztása 16 Borsod, Gömör és Kishont közig. egy. egy. volt vár­megyék különválása folytán a vm. közműve­lődési alap vagyonának megosztása 15 Borsod, Gömör és Kishont közig. egy. egy. volt vár­megyék közös közúti vagyonának megosztása és egyéb függő kérdéseinek rendezése tárgyá­ban hozott 20/kgy. 1940—31.105/a:i 1939. szá­mú véghatározat kormányhatósági jóváhagyása 261 Borsod, Gömör és Kishont közig. egy. egy. volt vár­megyék különválása folytán a vm. mezőgazda- sági alap vagyonának megosztása 19 Borsod, Gömör és Kishont közig. egy. egy. volt vár­megyék különválása folytán a vm. munkásház­építési alap vagyonának megosztása 25 Borsod, Gömör és Kishont közig. egy. egy. volt vár­megyék különválása folytán a vm. nyugdíj alap vagyonának megosztása 14 Borsod, Gömör és Kishont közig. egy. egy. volt vár­megyék különválása folytán a vm. szegény alap vagyonának megosztása 22 Borsod, Gömör és Kishont közig. egy. egy. volt vár­megyék különválása folytán a vm. szegényjo­gon rendelt gyógyszeralap vagyonának megosz­tása 30 Borsod, Gömör és Kishont közig. egy. egy. volt vár­megyék különválása folytán a vm. testnevelési alap vagyonának megosztása 26 Borsod, Gömör és Kishont közig. egy. egy. volt vár­megyék különválása folytán a vm. vitézi telek- vétel alap vagyonának megosztása 26 Borsod, Gömör és Kishont közig. egy. egy. volt vár­megyék vagyonának megosztása és egyéb füg­gő kérdéseinek rendezése 1! Borsod-Hevesi kőbányák közgyűlésére meghívó 120 Lapszám A Abodi körjegyzői állásra pályázat 231 Adófelszólamlási bizottságokban megüresedett tagsági helyek betöltése 167 Alacskai községi épületek haszoonbérbeadása 172 Alacskai vadászati jog haszonbérbeadása 172, 176 Alapítványok alapjának (vármegyeinek) 1939. évi zárszámadása - 111 Alsóábrányi községi földek haszonbérbeadása 156, 206 Alsóábrányi vadászati jog haszonbérbe adása 156, 164 Alsó- és Felsőliangony községek egyesítése 51 Alsózs'olcai jegyzői lakás építésénél versenytárgyalás 59 Alügyészi és ügyészi fogalmazói állások (várme­gyeiek) szervezése tárgyában hozott közgyűlési határozatra adott belügyminiszteri döntés 122 Alügyészi (vármegyei) állás újra való megszervezése 192 Arlói kerítés és járda építés kőműves és lakatos munkáira versenytárgyalás 210 Arnóti szülésznői állásra pályázat 223 Ábel Kálmán gyárigazgaló megválasztása a honvé­delmi szolgáltatásokért járó térítések és kárté­rítések tárgyában hozott községi határozatokat felülbíráló vármegyei bizottságba 266 Állatbetegségek (ragadósak) állásairól kimutatás 6, 42, 63, 79, 88, 96, 108, 140, 177, 187, 102, 207, 212, 218, 227, 232, 238, 264, 270 Állatorvosok magángyakorlatának díjazásáról alko­tott szabályrendelet módosítása 271 Ápolónőképzés (hivatásos) anyagi támogatása 209 Árszabályozási közlemények című hetilap előfizetési költségeinek biztosítása 213 Arvasizéki ülnöki állásra pályázat * 245, 258 Árvízkárosultak alapjának (vármegyeinek) 1939. évi zárszámadása Hl B Barcikaí vadászati jog haszonbérbeadása 124, 138 Battonyai evangélikus egyház részére adománygyűj­tési engedély 33 Bábatanfolyamra felvételi hirdetmény 124 Bánkuti menedékházban ágyalapítvány létesítése 206 Bodolay Anna miskolci kisegítő gyógyszerésznek ál­lásából való elbocsátása 105 Borsod, Gömör és Kishont közig, egy .egy. volt vár­megyék különválása folytán a vm. állategész­ségügyi ebadó alap vagyonának megosztása 25 Borsod, Gömör és Kishont közig. egy. egy. volt var­megyék különválása folytán a vm. árvízkáro­sultak segélyezési alap vagyonának megosztása 24 Borsod, Gömör és Kishont közig. egy. egy. volt vár­megyék különválása folytán a vm. egészségvé­delmi alap vagyonának megosztása 18

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék