Borsod Vármegye Hivatalos Lapja, 1941 (40. évfolyam, 1-54. szám)

MUTATO Borsod vármegye Hivatalos Lapja 1941-i évfolyamának 1—54. számaihoz, Oldalszám Abauj-Torna vármegye határozata köztisztviselők és egyéb alkalmazottak' legkisebb fizetésének meg­állapításáról 141 A<1 ófe 1 szó 1 am 1 ási bizottság újraalakítása az 1941— 1944. évekre 48 Adófelszólamlási bizottságok tagjainak megválasztása az 1941—1943. évekre 140 Alaeskai segédjegyzői állásra pályázat 79 Alispáni állásra pályázat 123, 125, 128 Alispáni állás betöltése 169 Alispáni segédhivatal részére szárnyépület emelése' 208 Alispáni hivatal ügybeosztásának megállapítása 78 Aljegyzői állásra (vármegyei) pályázat 87, 89, 170 Apaállatok vásárlására kölcsön felvétel 301 Arlói körirnoki állásra pályázat 258 Arlói körorvosi állásra pályázat 61. 102, 179, 186, 271 Ágoston József dr. ostorosi. körorvos trachoma tanfo­lyamra való kirendelése 127 Állatorvosok magángyakorlatának díjazásáról alkotott szabályrendelet kormányhatós gi jóváhagyása 59 Állatorvosok díjazásáról pótszabályrendelet 243 Álattenyésztési alap (vm. thgi.) 1942-i költségvetése 304 Állattenyésztési szabályrendelet 311 Állatorvosok magángyakorlatának díjazásáról alkotott vm. szabályrendelet módosítása 369 Állatbetegségek (ragadósak) állásáról kimutatás: 16, 24, 58, 84, 88, 104, 116. 151, 152, 193, 198, 222, 223, 242, 246, 293, 294, 339, 363 Állami erdei facsemete- és suhángkiszoigáltatás felté­telei 199 Államépítészeti hivatali alkalmazottak karácsonyi ju­talmazása 365 Ároktő—dorogmai th. közút átépítéséhez szükséges te­rület kisajátítása 370 Árvaszéki elnöki és ezzel kapcsolatos állások betöl­tése 247, 250 305 Árvaszéki ülnöki állás szervezése 341 Árva- és gyámpénzek 1941. évre való gyümölcsöző el­helyezése 74 Árvizkárosultak alapjának (vármegyei) 1940. évi zár­számadása 155 Árverési hirdetmény 20, 60, 80, 112, 117, 129, 132 165, 180, 187, 192, 197, 200, 204, 220, 265, 345, 356, 366, 372 B Bakos Gyula th. útbiztos nyugellátása ' 307 Balogh János rcf. igazgató tanító th. bizottság tagsága 87 Batta Sándor boldvai lakos th. bizottsági tagsága 87 Bábaképző intézetbe felvétel 121, 129 Bántapolesány—Nekézseny—Csemelyi th. klzút épí­tésére versenytárgyalás 107 Bónis Aladár ny. alispán autóhasználati díjtartozá­sának rendezése 16/1 Borhi Kálmánná özv. kegydíj üg^c 36 \ Oldalszám Borsod-hevesi kőbányaüzem likvidálása 4, 217 Borsod-hevesi kőbányák rt. vagyoni ügyeinek rende­zése 46 Borsodivánkai körorvosi állásra pádlyázat 192, 196, 226, 258, 272, 345 Borsodnádasdi körorvosi lakás építésére versenytár­gyalás 166 Borsod-Miskolci Múzeum bizottságába thgi bizottsági tagok választása 331 Borsodi körirnoki állásra pályázat 332 Borsodi Szénbányák rt. részére engedélyokirat kiadása 332 Borsod-Gömör és Kishont k. e. e. vármegyék nyugdíj­alapjának és nyugdíjasainak megosztása 175 Borsod vármegye ellátatlan lakosságának zsír- és sza­lonnanemüekkel ellátása céljából kölcsön felvétele 229 Borsod vármegye területén állami kezelés alatt álló er­dők s kopár területek után az 1941. évre fizetendő államerdészeti kezelési költségjárulékok kivetése 45 Bótai körorvosi állásra pályázat 179, 186 Bottlik István báró gyermekkórház (vármegyei) ala­pítványi alapnak 1940. ávi zárszámadása .145 Brezovay-féle alapítvány 1927—1940. évi zárszámadása 392 Budapest—Kolozsvár—Sepsiszentgyörgy közötti álla­mi közút építésére versenytárgyalás 17, 53, 60 Budapest—Miskolc—Kassai állami közúton hid építé­sére versenytárgyalás 272 Bükkaranyosi szülésznői állásra pályázat 238 Bükkszentkereszti községháza építésére versenytár­gyalás 167 c Cserbakői Tibor s. jegyző nyugellátása 212 Cserépfalui körorvosi állásra pályázat 36 Csupor Jenő községi irodatiszt anyakönyvvezető he­lyettessé való kinevezése 277, 344 D Debreceni Tisza István internátusbán létesített ala­pítványi helyre pályázat 266 Detrich Dalma vm. irodasegédtiszt nyugellátása 367 Dédesi jegyzői lakás és községháza építésére verseny­tárgyalás 112 Dédesi segédjegyzői áfásra páyázat 238 Diósgyőr község határozata a községi orvosok fuvar­átalányáról 128 Diósgyőr községi irnoki állásra pályázat 271 Diósgyőr községben jegyzői állásra pályázat 355 Diósgyőr községi mérnöki állásra pályázat 371 Disznóshorváti körsegédjegyzői állásra pályázat 219, 244 Disznóshorváti körirnoki állásra pályázat 195, 196 Domaháza községi irodatiszti állásra pályázat 52 E Ebadó alap (vármegyei) 1940. évi zárszámadása 161 Ebadó alap (vármegyei) 1942, évi költségvetése 329

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék