Borsod Vármegye Hivatalos Lapja, 1942 (41. évfolyam, 1-35. szám)

MUTATO Borsod Vármegye Hivatalos Lapja 1942. évi XLI. évfolyamának 1—35. számához. Oldal Aggteleki ref. egyház segélyezése 12 Antal Prémes József csermely; lakos kártalaní­tása 351 Aljegyzői állásra (vármegyei) pályázat 47, 53, 107 Alsózsolcai segédjegyzői állásra pályázat 259 Altmann Fábián rabbi, mezőcsáti lakos th. biz. tagságának megszüntetése 74 Anyakönyvi Utasításhoz betűrendes tárgymu­tató megrendelése 233 Apaállat beszerzési kölcsön felvételére vonat­kozó határozat módosítása 110 Apaállatok beszerzésével kapcsolatos kedvez­ményes kölcsön felvétele 327 Arlói körirnoki állásra pályázat 49, 55, 256 Arlói kör-segéd jegyzői állásra pályázat 246 Állami erdei facsemete és subáiig kiszolgáltatás feltételeiről pályázati hirdetmény 214 Államépítészeti hivatali tisztviselők beszer­zési segélye . 30 Államépítészeti hivatal tisztviselői és alkalma­zottai karácsonyi munkasegélye 328, 34J Állampolgári eskütétel 5, 351 Állati erővel történő teherfuvarozás díjainak megállapítása 2, 13 Állatbetegségek (ragadósak) állásáról kimuta- 1 tás: 27, 45, 50, 70, 77. 89. 105, 187, 195, 207, 216, 223, 232, 243. 258, 266, 277, 289, 319, 331, 351. Állattenyésztési alap részére kedvezményes kölcsön felvétele 274 Állattenyésztési vm. th. alap 1943. évi költség- vetése 326 Állattenyésztési bizottság megalakítása 327 Állattenyésztési szabályrendelet 123 Ároktői körorvosi állásra pályázat 201 Ároktői szülésznői állásra pályázat 233 Ároktő—tiszadorogmai th. közéit építési költ­ségei 109 Árva- és gyámpénzek gyümölcsöző elhelyezése 30, 338 Árverési hirdetmény 77, 81, 220, 226, 234, 257, 289 Árvízkárosultak alapjának (vármegyei) 1941. évi zárószámadása 182 B Balogh Byula B. gabona-lapjának megsemmi­1 sítése 44 Baranyai Józsefné özvegyi kegydíja 283 Baráth József th. biz. tagságának megszűnése 344 Oldal Bábaképző tanfolyamra felvétel 119 Bántapolcsány község vadászati jogának bér­beadása 194 Bejcsek Ferenc, Bejcsek Lenke és Blanka ózdi lakosok állampolgársági eskütétele 119 Beszállásolási pótadó visszaállítása 218 Bérkocsi-vállalatok viteldíjának megállapítása 41 Boldvai körovosi' állásra pályázat 42, 55 Boldvai községi szülésznői állásra pályázat 56, 219, 233 Bolváry Andor th. biz. tagságának megszünte­tése 31, 345 Bónis Bertalan dr. vm. árvaszéki elnök th. biz. tagsága 31 Vitéz Borbély Maczky Emil, Borsod vármegye főispánjának indítványa a mozi, trafik és italmérési engedély újabb szabályozása tárgyában 350 Borhy István dr. alsóábrányi körirnok anya­könyvvezető helyettessé történt kinevezése 351 Borsod-Hevesi Kőbányák R. T. vagyonkimuta­tása 276 Borsodivánkai körorvosi állásra pályázat 42. 49, 55. 81 Borsodnádasdi körjegyzői és segédjegyzői ál­lásra pályázat 192 Borsod vármegye községeinek körzeti beosztá­sa tűzvészkor nyújtandó kölcsönös támo­gatás esetén 52 Borsod vármegye állattenyésztési szabályren­delete • 123 Borsod vm. háztartásának 1943. évi költség­vetése 268 Bottlik István br. gyermekkórház alapítványi alap 1941. évi zárószámadása 180 Bükkszeníkereszti segédjegyzői állásra pályá­zat ' ‘ 259 Bükkzsérci ref. egyházközség segélyezése 259 C Cukorrépa ásásával kapcsolatos szakmány­munkabérek megállapítása 267 Cukorvásárlási igazolvány megsemmisítése 215 Csanád-Arad-Toront-ál k. e. e. vármegyék fel­irata olesóáru tudományos és irodalmi munkák kiadása iránt 339 Csapatzászló ajándékozása a ríi. kir. Szondy György 19. honv. tábori tüzérosztály ré­szére 12 Cselédkönyvek megsemmisítése 44, 86, 257 Csernelyi körjegyzői állásra pályázat 351 Csízek Katalin kinevezése II. oszt, várm. al­tisztté 192

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék