Borsod Vármegye Hivatalos Lapja, 1943 (42. évfolyam, 1-37. szám)

Mutató ^ Jto/riy/írZÖAJ. Borsod vármegye Hivatalos Lapja 1943. évi XLII. évfolyamának 1—37. számához A Abodi vadászati jog bérbeadásáról hirdetmény 120 Abodi segédjegyzői állásra pályázati hirdetmény 129 Alaeskai községi korcsmaház bérbeadására hirdetmény 131 Alapítványok alapja 1942. évi zárszámadása 70 Alsóábrány község területén villamos energia vezetésére vonatkozó engedélyokirat 82 Alsótelekes községi ingatlanok bérbeadására hirdetmény 100 Aljegyzői állásra (Borsod vármegyénél) pályázat 129 A1 ügyészi (vármegyei) állás szervezése 83 Alügyósz (t(b. vármegyei) tiszteletdíjának felemelése 17, 271 Állattenyésztési alap 1942. évi zárszámadása 74 Állati erővel folytatott teherfuvarozás legmagasabb helyi díjának szabályozása 127 Állattenyésztési alap 1943. évi pótköltségvetése 252, 280 Állat,tényésiztési alap 1944. évi költégvetése 252 Állattenyésztési szabályrendelet 30. $. 4. pontjának módo­sítása 254, 279 ÁlLaübetegségek állásáról kimutatás: 7, 19, 24, 31, 43, 61, 79, 90, 122, 123, 137, 107, 176, 182, 236, 257, 278 Állategészségügyi törvényhatósági ebadó alap 1942. évi zár­számadása 69 Árvízkárosultak alapjának 1942. évi zárszámadása 70 Állói körírnoki állásra pályázati hirdetmény 101 Andrássy István törvényhatósági tagságának megszüntetése 36 Ároktői jegyzői állásra pályázati hirdetmény 216 Állói körírnoki állásra pályázati hirdetmény 216 Árva- és gyámpémzek gyümölcsöző elhelyezése az 1944. évre 245 Asztalos Ferenc kinevezése igrici községi Írnokká 119 B Bajláky Gizella községi írnoki kinevezése 42 Bábaképző tanfolyamra pályázati hirdetmény 29 Bandi Bertalan kinevezése mezőkeresztesi segédjegyzővé 180 Ifj. vitéz Bende Ede szabadságolása 6 Bélapátfalvai isegédjegyzői állásra pályázati hirdetmény 130 Borsod, Gömör és Kishont k. e. e. vármegyék szabályren­deleteinek Borsod vármegye szabályrendeleteiként való elfogadása 51 Borsod—Hévégi Kőbányák Rt. vagyonkimutatása 236 Borsodi Szénbányák Bt. villamosenergia vezetésére vonat­kozó engedélyokirat 3 Borsodivánkai írnok-végrehajtói állásra pály. hirdetmény 135 Borsodnádasdi írnoki állásra pályázati hirdetmény 233 Borsod vármegye által folytatott sertéshizlalási akció el­számolása 52 Borsod vármegye) volt főispánjai arcképeinek megfestése 67 Borsod vármegye háztartásának 1944. évi költségvetése 251 Bóbita János th. bizottsági tagságának megszüntetése 35 Bóta község telekkönyvi betéteinek elkészültéről hirdetmény 37 Oldal vitéz Buttykay Béla th. bizottsági tagságának megszün­tetése 35 Bóta István kinevezése szirmai körsegédjegyzővé 101 Bükkmogyorósd községi vadászati jog bérbeadására hirdet­mény 106 Bükkszentkereszti körsegédjegyzöi állásra pályázati hirdet­mény 36 Bükkszentkereszti vadászati jog bérbeadására hirdetmény 109 Bükkszentkereszti körsegédjegyzöi állásra pályázati hirdet­mény 23ä c Cserépfalui írnoki állásra pályázati hirdetmény 130 Csernelyi körjegyzői állásra pályázati hirdetmény 129 D HVtmyliik. Jti.no a ú.11 a.nxp oj-gtá iság^ eskÜíéUfjlt} 88 Dédesi vadászati jo-g bérbeadásáról hirdetmény 170 Diósgyőr—Bükkszentkereszti vicinális közút egyes szaka­szainak elzárása 109 Diósgyőri írnok-végrehajtói állásra pályázati hirdetmény 130 Disznóshorváti III. körírnoki állásra pályázati hirdetmény 165 Dövényi szülésznői állásra pályázati hirdetmény 272 Dzidziezki Rudolf állampolgársági eskütétele 6 E Ebadó alap 1943. évi költségvetése 263 Egészségvédelmi alap 1942. évi zárszámadása 70 Egri közigazgatási tanfolyamra való felvételre pályázati hirdetmény 48, 59 Egyesített szegényalap 1942. évi zárszámadása 82 Eke Szaladó Ernő kinevezése sátai körírnokká 165 Elveszett okmányok megsemmisítése: 7, 18, 19, 24, 27, 30, 31, 37, 38, 43, 50, 61, 77, 82, 106, 107, 109, 110, 120—122, 135—137, 123, 166, 167, 182, 255—257, 278 Erdei tüzesetek megakadályozására vonatkozó rendeletek biztosítása 29 Erdészeti (vármegyei) segéd szolgálat 1944. érd költségelő­irányzata ' 214 Erdődy Miklós kinevezése mezőkövesdi községi írnokká Erdőgazdasági legkisebb és legnagyobb munkabérekről sza­bályzat 1943. évre 9, 125 Erdőőrzési alap 1942. évi zárszámadása 71 Erdőőrzési nyugdíjalap 1942. évi zárszámadása 71 Erdőkben közellátás céljára tűzifa kitermelésének elrende­lése 232 Erzsébet közkórházi elleniöiri állásra pályázat 6 Erzsébet közkórházi segédorvosi állásokra pályázat 42, 105, 180

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék