Borsod Vármegye Hivatalos Lapja, 1944 (43. évfolyam, 1-23. szám)

1944-01-13 / 1. szám

XLIIL évfolyam. Miskolc, 1944. január 13. 1. szám. BORSOD VÁRMEGYE Hivatalos közlemények és eset­HIVATALOS LAPJA n ges felszólamlások a lap szer­kesztőjéhez a vármegyeházára küldendők. Az előfizetési dijak pedig Borsod vármegye ház­tartási alapja javára a 82006. Megjelenik minden második csütörtökön ELŐFIZETÉSI DÍJ: EGÉSZ ÉVRE 30 PENGŐ számú postatakarékpénztári csekkszámlára fizetendők be. Kiadja: a vármegyei alispáni hivatal Szerkeszti ; Dr. VEÉGH ISTVÁN vm. másodfő jegyző Csak hivatalos közlemények közölhetők. TARTALOM: Rodostói Rákóczi ebédlőház Kassán való felállítási költségeihez hozzájárulás. — Vár­megyei tisztviselők segélyezése gyermekeik iskoláztatásának elősegítésére. — Anyagi hozzájárulás a volt cs. és kir. 15. huszárezred Szatmárnémetiben felállítandó emlékművéhez. — Anyagi hozzájárulás a mun­kácsi Árpád-szoborhoz. — Papp Kálmán szendrői körállatorvosi kinevezése. — Az igrici anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezető-helyettes kinevezése. — Pályázati hirdetmény Borsod vármegyénél megürese­dett kettő díjtalan közigazgatási gyakornoki állásra. — Pályázati hirdetmény Mezőkeresztes községnél községi írnoki állásra. — Sajószentpéteri községi írnoki állásra pályázati hirdetmény. — Ernőd köz­ségnél II. írnoki állásra pályázati hirdetmény. — Pályázati hirdetmény Berente községben községi szü­lésznői állásra. — Szirma község, vadászati jogának bérbeadására vonatkozó árverési hirdetmény.—Ver- senyátrgyalási hirdetmények. — Körözvények. — Vegyes iközlemények. I. Vm. szabályrendeletek és közérdekű határozatok. Rodostói Rákóczi ebédlőház Kassán váló felállílási költségeihez hozzájárulás. Borsod vármegye kisgyülésélől. 23.518/ai. 1943. sz. Kassa város polgármestere megkereste törvény- hatóságunkat, miszerint Kassa Ihj. város közönsége II. Rákóczi Ferenc rodostói ebédlőházának Kassán való felállítását határozta el. Egyidejűleg kérelem­mel fordult törvényhatóságunkhoz az iránt, hogy kitűzött céljának eléréséhez a várost anyagi támo­gatásban részesítse. Alispánunk előterjesztett javas­lata értelmében meghoztuk a következő Véghalá- rozat-ol: II. Rákóczi Ferenc rodostói ebédlőházá­nak Kassán való felállításához 250 P-vel járulok hozzá. Tekintettel arra, hogy a vármegye 1944. évi háztartási költségvetése már lezáratott, utasítjuk al­ispánunkat, hogy az itt megszavazott 250 P-nek a költségvetés belügyminiszteri szóbeli tárgyalásakor tegyen előterjesztést a költségvetésben való utólagos felvétele iránt. Amennyiben ezen összegnek az utóla­gos felvétele nem engedélyeztetne, úgy alispán úr gondoskodjék az 1945. évi vármegyei háztartási költségvetésben való felvételéről. Megoktíius. II. Rákóczi Ferenc rodostói ebédlőháza felállításának gondolata nem maradhat elszigetelt kívánsága Kas­sa városának. A Vezérlő Fejedelem személyével összefüggő történelmi értékeknek, emlékeknek az eljövendő korszakba való átmentéséhez Borsod vármegye is segítségül akar járulni. Ennek a célnak biztosítása érdekében szavazzuk meg a fenti anya­gi támogatást. Jelerr véghatározatunkat a Várme­gyei Hivatalos Lapban azzal tesszük közzé, hogy a megje'értéstől számnítolt 8 napon belül kihirdetett­nek tekintendő és ellene további 15 nap ala’t a m. kir. belügyminiszter úrhoz cimzendő, de a várme- megye főispánjához benyújtandó fellebbezésnek van helye. Kelt Borsod vármegye kisgyülésének Miskolcon, 1943. évi december hó 14. napján tar­tott rendes havi ülésében. Vitéz Borbély Maczkg Emil főispán, elnök. II. További intézkedést igénylő rendeletek és hivatalos közlemények. Vármegyei tisztviselők segélyezése gyermekeik iskoláztatásának elősegítésére. Borsod vármegye kisgyűlésétől. 26.360/1943. ai. sz. A m. kir. belügyminiszter úr 1943. évi december hó 16-án fentírt tárgyban kiadott 56.664/1943. III. számú rendeletében közölte a vármegye alispánjával, hogy nem tesz észrevételt az ellen, ha a vármegye törvényhatósági bizottsága olyan fogalmazási, vagy irodai vármegyei tisztviselők részére, kik gyermekei­ket közép és középfokú iskolában, vagy főiskolán tanítják, gyermekeik iskoláztatásának elősegítésére segélyt szavazna meg és a megszavazott segélyösszeg miatt az 1944. évi vármegyei költségvetésnek a kü­lönféle kiadások fejezeténél jutalmak és segélyek rovatán már eddig meglévő hitelt a szükségnek meg­felelően felemelné. Alispánunk javaslatot tesz az 1944. évi vármegyei háztartási költségvetés fentírt rovatának 5600 pengővel való felemelésére. Véghatá- rodat. A vármegyei tisztviselők közép és középfokú iskolában, valamint főiskolára járó gyermekei isko­láztatásának elősegítésére gyermekenként 800 pengő évi segélyt szavazunk meg. Ennek megfelelően az

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék