Borsod Vármegye Hivatalos Lapja, 1944 (43. évfolyam, 1-23. szám)

1944-01-13 / 1. szám

2 1943—44. tanévre kifizetendő segélyként az 1944. évi vármegyei háztartási költségvetés IX. fejezet külön­féle kiadások 9. tétele alatt tisztviselők és egyéb alkalmazottak jutalma és segélye céljára előirányzott 15.000 pengőt 20.600 pengőre felemelni rendeljük. Tekintettel arra, hogy az 1944. évi vármegyei ház­tartási költségvetés lezáratott, Borsod vármegye köz­gyűlése által elfogadtatott és B. M. jóváhagyásra fel lett terjesztve, utasítjuk alispánunkat a fentjelzett felemelés iránt a költségvetés belügyminisztériumi szóbeli tárgyalásánál tegyen előterjesztést. Megoko- lás. Fenti értelemben határoztunk a m. kir. belügy­miniszter úrnak a tárgyban kiadott 56.664/1943. III. számú rendeletének figyelembevételével, annál in­kább, mert a mai megélhetési viszonyok mellett min­denképpen méltányosnak tartottuk a vármegyei tisztviselőik gyermekei iskoláztatásának elősegítését. Jelen véghatározatunkat a Vármegyei Hivatalos Lapban azzal tesszük közzé, hogy az a megjelenéstől számított 8 napon belül kihirdetettnek tekintendő és ellene további 15 nap alatt a m. kir. belügyminiszter úrhoz címzendő, de a vármegye főispánjához benyúj­tandó fellebbezésnek van helye. Kelt Borsod vár­megye kisgyűlésének Miskolcon, 1944. évi január hó 11. napján tartott rendes havi ülésében, vitéz Bor­bély Maczky Emil s. k. főispán-elnök. Anyagi hozzájárulás a vo't cs. és kir. 15. huszárez­red Szatmárnémetiben felállítandó emlékművéhez. Borsod vármegye Kisgyülésé öl. 14.122/ai. 1943. sz. A Tűzharcos Szövetség elnöke a volt cs. és kir. — Ferenc Salvátor főherceg nevét viselő — 15. hu­szárezred tiszti-, altiszti kara és legénysége nevé­ben az ezred hősi halottainak emlékére Szatmárné­metiben felá lí'andó lovasszobrához anyagi támoga­tást kér Borsod vármegyétől. Véghatározat. Alispá­nunk javaslatának elfogadásával a Szatmárnémeti­ben felállítandó fen'jelzett emlékműhöz 250 P anya­gi támogatással járulunk hozzá. Utasítjuk alispá­nunkat a segélyösszegnek 1944. évi vármegyei költ­ségvetésbe va’ó felvétele iránt a szükséges intézke­déseket tegye meg. Megokolás. A volt cs. és kir. 15. huszárezred hosszú éveken keresztül állomásozott Miskolcon, innen indult az első világháborúba. Itt tartózkodása alatt a vármegye társadalma és az ez­red itt szolgáló tagjai között igen szoros kapcsolat állott fenn, miért is az ezred hősi ha ottainak em­lékére Sza'.márnéme'iben felállítandó lovasszobor­hoz a fentjelzett anyagi támoga'ást méltányosnak tartottuk. Jelen végha'ároza'unkat a Vármegyei Hi­vatalos Lapban azzal tesszük közzé, bogy a közhir- rétételtől számított 8 napon belül kihirdetettnek te­kintendő és e lene további 15 nap alatt a m. kir. belügyminiszter úrboz cimzendő, de a vármegye főispánjához benyújtandó felebbezésnek van helye. Kelt Borsod vármegye kisgyűlésének Miskolcon, 1 1943. évi december hó 14. -napján tartott rendes ha­vi ülésében. Vitéz Borbély Maczky Emil főispán, , elnök. Anyagi hozzájárulás a munkácsi Árpád szoborhoz. Borsod vármegye Kisgyül ésétől. 13.647/ai. 1943. szám. A Munkácson felállítandó I. honfoglaló Ár­pád vezérlő fejedelem szobrának szoborbizottsága a nemzeti egység kifejezésre juttatása végett úgy határozott, hogy a törvényhatóságok címereit is el­helyezi a szobron. Ebből a célból a szoborbizottság 20/20 cm. nagyságú dombormüvileg kivésett tör­vényhatósági címer megküldését kéri arra az eset­re, ha a törvényhatóság a többi vármegyékhez ha­sonlóan címerét az Árpád szobron elhelyezni szán­dékozna. Egyidejűleg a címer kiöntéséhez szüksé­ges 5—10 kiló régi bronzanyag megküldését kéri. Véghatározat. A Munkácson felállítandó I. honfog­laló Árpád szobron Borsod vármegye címerének elhelyezését határozatilag kimondjuk. Tekintettel arra, hogy a címer elkészítéséhez szükséges bronz hatóságilag zárolt anyag, az anyagnak hivatalos ú!oi. való beszerzéséhez és a címer negatívumának elkészítéséhez 250 pengőt szavazunk meg az 1944. évi vra. költségvetés terhére. Megokolás. Más vár­megyékhez hasonlóan szükségesnek tartjuk, hogy törvényhatóságunk címere is elhelyeztessék a nem­zeti egység és honfoglaló Árpád vezérlő fejedel­münk iránti kegyelet jelképeként a felállítandó Ár­pád szobron. Ezért a felmerülő költségek fedezé­sére szavaztuk meg a fentírt összeget. Jeten végha­tározatunkat a Vármegyei Hivatalos Lapban azzal tesszük közzé, hogy a közhirrétételtől számított 8. napon kihirdetettnek tekintendő és ellene további 15 nap alatt a m. kir. belügyminiszter úrhoz cím­zendő, de a vármegye főispánjához benyújtandó fe­lebbezésnek van helye. Kelt Borsod vármegye kis- gyülésének Miskolcon, 1943. évi december hó 14. napján tartott rendes havi ülésében. Vitéz Borbély Maczky Emil főispán, elnök. IV. Személyi hírek. Papp Kálmán szendrői lakos körállatorvosi kinevezése. Borsod vármegye alispánjától. 23.611/ai. 1943. szám. Értesítem a vármegye közönségét, hogy az 1942. évi XXII. t. c. 3. c. pontja alapján Papp Kál­mán szendrői lakost szendrői körállatorvossá kine­veztem. Kelt Miskolc, 1943 december 15. Dr. vitéz Mikuleczky Gyula s. k. alispán. Az igriciéi anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezető- helyettes kinevezése. Borsod vármegye alispánjától. 24.794/ai. 1943, szám. A vármegye főispánja 1210/fp. 1943. sz. alatt Asztalos Ferepc ref. vallási!, 1908. évi Hejőpapi szü-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék